Foto: Torgny Lindén

Frågor om avverkningsanmälningar

Göteborgs stift har fått en del frågor kring två stycken avverkningsanmälningar i norra Bullaren, Tanum som Göteborgs stifts prästlönetillgångar (PLT) har lämnat in till Skogsstyrelsen under 2019.

PLT har avverkningsanmält två stycken områden under 2019 enligt då gällande rutiner och i enlighet med den instruktion som Skogsstyrelsen har meddelat. PLT är medveten om att det på den aktuella fastigheten och inom de avverkningsanmälda områdena finns höga naturvärden. Dessa områden med naturvärden, inom de avverkningsanmälda områdena, har aldrig varit aktuella att avverka utan skulle vid en kommande fältplanering innan eventuell avverkning ha markerats i fält och undantagits från avverkning.

Då PLT har varit medvetna om de höga naturvärdena i området har det inte varit prioriterat att utföra åtgärder vilket har medfört att ingen avverkning har genomförts under de fyra år som gått sedan avverkningsanmälningarna lämnades in. Avverkningsanmälan är giltig under fem år och PLT avvaktar återkoppling från Skogsstyrelsen i ärendet. Det finns inget beslut fattat om avverkning i området. 

Sedan 2019 har rutiner kring avverkningsanmälningar ändrats inom PLT och hade samma områden avverkningsanmälts i dag hade dessa utformats på ett annat sätt där bland annat områden med höga naturvärden inte inkluderats i anmälan oavsett att dessa inte var aktuella att avverka. Dessa nya rutiner tillämpas även retroaktivt på tidigare avverkningsanmälda områden vilket hade även blivit fallet för de två aktuella områdena.

PLT mötte i augusti Bohusläns skogsnätverk tillsammans med Södra skogsägarna, vilka utgör certifieringsparaply för PLT, till samråd på plats på den aktuella fastigheten. Samrådet syftade till att föra dialog och ta del av synpunkter kring de avverkningsanmälda områdena. Genom dialog tar vi förhoppningsvis intryck och lärdom av varandra. 

Vi uppdaterar sidan löpande när ny information tillkommer.