Två kvinnor står under ett färgglatt paraply.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Omvärldsbeskrivning och analys, FIN

Församlingens verksamhet bör kontinuerligt utvärderas och uppdraget och visionen formuleras på nytt. För det behövs kunskap om den omvärld där kyrkan är satt att verka och de förhållanden som råder där. Omvärldsanalysen bidrar med ett helhetsperspektiv.

Här finns vägledning i arbetet med omvärldsanalys. För att arbeta med materialet rekommenderas att du laddar ner pdf:en om omvärldsbeskrivning och analys, som är smidig att läsa och skriva ut.

Varför omvärldsanalys?

Församlingens liv och verksamhet behöver kontinuerligt utvärderas och uppdraget behöver formuleras på nytt. För att arbeta fram ett pastoralt program behövs kunskap om församlingen och dess omvärld.  Formuleringen av församlingens vision måste ske i förhållande till den värld där kyrkan är satt att verka och gestaltas, och utifrån de förhållanden som råder där.

Huvudsyftet med omvärldsanalysen är att bidra med ett helhetsperspektiv. Den utgör ett beslutsunderlag och skapar förutsättningar att agera medvetet och proaktivt.

Upprätthåll en löpande och integrerad process

Det talas ofta om ”att göra en omvärldsanalys”, vilket ger bilden av att det är något som görs vid behov eller enstaka tillfällen. Omvärlden förändras ständigt och ny information tillkommer, vilket gör omvärldsanalysen till ett förhållningssätt snarare än en avgränsad aktivitet.

Det är viktigt att se omvärldsanalysen som ett löpande stöd i arbetet, inte ett komplext, separat projekt. Använd vägledningen som en integrerad process i det vardagliga arbetet.

Inkludera omvärldsanalys i FIN

Slutsatserna av omvärldsanalysen ska ingå i FIN, och prägla innehållet i det pastorala programmets avsnitt om Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Slutsatserna ska även prägla analysen om församlingen som flerspråkig kyrka, liksom andra områden som församlingen väljer att fokusera på.

Skilj på församlingspresentation och omvärldsanalys

Observera att Inledande församlingspresentation/pastoratspresentation i FIN kan ge stöd till, men inte är detsamma som, omvärldsanalysen. Inledande församlingspresentation är kortfattad och beskriver församlingen och dess omvärld i stora drag. Omvärldsanalysen är en systematisk analys som ger svar på frågor kring hur verksamheten kan utvecklas.

Inled med att organisera arbetet

Det är viktigt att organisera och strukturera omvärldsanalysarbetet. Se till att det finns tydliga tidsplaner, att ni vet vilka resurser som är tillgängliga och var tydliga med vem som ska ansvara för vad.

Omvärldsanalys i fyra steg

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas kyrkans position på en karta.

Steg 1: Syfte och frågeställningar

Syftet med omvärldsanalysen bör formuleras i en mening.

Steg 2: Kartläggning

Till grund för omvärldsanalysen görs en kartläggning av en mängd olika bevakningsområden.

Steg 3: Analys

I analysdelen definieras vad som kan utläsas av kartläggningen.

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Steg 4: Slutsatser

Titta på den nuvarande situationen utifrån det insamlade materialet och identifiera faktorer som driver på utvecklingen.

Användbara länkar för omvärldsanalys

Här hittar du en samling länkar till stöd för kartläggningen i arbetet med omvärldsanalys för er församling eller ert pastorat.