Fastighet

Stiftskansliet fastighetstjänster är av ingenjörskaraktär och omfattar inte operativ drift av fastigheter eller servicetjänster. Stor del av den tekniska och ekonomiska förvaltningen är också kopplad till de IT-stöd som Stiftskansliet har för fastighetsförvaltningen. Utförandet av tjänsterna förutsätter en god IT-miljö.

Som fastighetsägare är organisationen ansvarig inte bara för sin fastighets tekniska standard och säkerhet utan även för ett för hälsan och säkerheten hos dem som (bor), arbetar och vistas i och omkring fastigheten. Fastighetsägaren har dessutom ett nästan lika långt gående ansvar för att denne själv kontrollerar att gällande bestämmelser iakttages, så kallad egenkontroll.

Stiftskansliet erbjuder stöd till enheter inom fastighetsförvaltning. Det övergripande målet för fastighetstjänsterna är att teknisk planering, upphandling och genomförande sker så att förvaltningsobjektet:

  • Ger ett välvårdat intryck och att avsedda funktioner upprätthålls
  • Att livslängden blir optimal utifrån aktuell situation och att skador på objektet undviks
  • Att risk för människors hälsa inte uppkommer och att trivsel och trygghet upprätthålls samt att verksamheten inte störs i onödan
  • Att minimera förvaltningsobjektets negativa miljöpåverkan och att en strategi finns framtagen och genomförs

Stiftskansliet tillhandahåller följande tjänster:

Teknisk förvaltning
Tjänsten omfattar ett övergripande förvaltningsstöd med allt från underhållsplanering till olika typer av besiktningar och projektledning.

Fastighetsekonomisk förvaltning
Tjänsten omfattar bland annat framtagning av underlag till budget, prognoser, underhåll, årsredovisning, försökring och lokalresursplan.

Beställarsstöd och ramavtalstjänster
Tjänsten omfattar två huvudsakliga delar, den första delen är beställarstöd till enheten i projekt och upphandlingar. Den andra delen är ett antal ramavtalsupphandlade tjänster som servicebyrån tillhandahåller och som enheten kan avropa.

Energi- och miljötjänster
Tjänsten omfattar energirådgivning, insamling och rapportering av driftstatistik samt miljöfrågor och tillgänglighetsinformation.

Läs mer om Fastighetstjänster här.

Domkyrkan i Göteborg

Fastigheter och kulturarv

Vare sig du behöver hjälp med en detalj eller stöd hela vägen- vi kan erbjuda dig en, fler eller alla steg i ledet för att ta hand om fastigheter och kulturarv.