Några tonårstjejer sitter på en hustrappa.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Etiska riktlinjer för arbetet bland barn och unga

I Svenska kyrkan, på alla nivåer, behöver vi ha tydliga riktlinjer för arbetet bland barn och unga 0–18 år. Vi behöver skapa trygga och inkluderande mötesplatser där det är en självklarhet att känna sig välkommen och inkluderad. Det ska finnas goda strukturer och rutiner att falla tillbaka på om vi som medarbetare behöver agera för barns bästa.

En pojke står med bägge händerna för ögonen.

Oro och anmälan när barn far illa

Det är kyrkans uppdrag att stå på de utsattas sida. Varje signal om att ett barn mår dåligt eller far illa måste tas på största allvar, bemötas och följas upp. I kyrkoordningen för Svenska kyrkan finns en anmälningsskyldighet (kap 54, § 13 a) för att markera hur viktigt det är att gripa in till skydd för barn.

Riktlinjer för arbete med barn och unga

I Svenska kyrkans sammanhang ska barn och unga känna sig trygga, sedda och bekräftade oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annat som påverkar livet. Inte heller socioekonomiska omständigheter ska hindra barn och unga från att kunna delta i aktiviteter i församlingen.

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Regnbågsnyckeln

Resurser för inkludering och arbete med HBTQ-frågor.