Foto: Lars Björksell

Gemenskap, arbete och bön i Tranemo kyrka

Efter ombyggnad har besöken blivit många fler och genom att använda kyrkan inte endast för gudstjänster och förrättningar har Tranemo kyrka blivit en plats där man verkligen möts i ”arbete, bön och gemenskap”.

Tranemo kyrkas historia

Tranemo kyrka uppfördes 1882 och ersatte en äldre kyrka i sten från 1600-talet. Arkitekt var Emil Langlet, känd för sina centralkyrkor, bland andra Malmö S:t Pauli, Kungsäters och Snöstorps kyrkor.

Ursprungligen hade kyrkan fem läktare varav fyra innehöll sittplatser och den femte rymde såväl predikstol som orgel. Kyrkan hade högt i tak, var ljus och rymlig med en tydlig tanke att i gudstjänsten samlas Guds folk kring Ord och Sakrament.

Tidiga renoveringar på grund av missnöjda röster

Missnöjet med den nya kyrkan var stort. Man tyckte inte den liknade en ”vanlig” kyrka. Efter mycket debatt beslöts att man skulle bygga om kyrkan. Det skedde 1938. Ett kor tillbyggdes, liksom ny sakristia. Taket sänktes och alla läktare revs. Orgeln placerades på en ny läktare längst bak i kyrkan. Bänkarna likriktades och färgsättningen blev grå. Ny predikstol tillverkades. Det viktigaste bidraget från renoveringen 1938 är Einar Forseths alfreskomålning den gode herden liksom scenerna ur Jesu liv efter Johannesevangeliet.

Återställa den ursprungliga kyrkan

1993 försökte man återställa så mycket som möjligt av den ursprungliga kyrkan. Två nya läktare med sittplatser uppfördes. I biutrymmena under läktarna gjordes plats för ny sakristia, ett mindre kök och utrymme för barnverksamhet. Under orgelläktaren gjordes plats för klädhängare, bokbord och manöverbord för ljud och ljus. Samtidigt gjordes plats för en cafédel, där det alltsedan dess har serverats söndagligt kyrkkaffe.

Moderna förändringar

2018 gjordes nästa förändring. Den var ett resultat av diskussioner kring hur vi disponerar våra lokaler. Vi insåg snart att vi inte behövde våra expeditionslokaler utan kunde använda kyrkan, dels som arbetsplats, men också förlägga det mesta av församlingsarbetet dit, varför församlingshemmet kan hyras ut till föreningar på orten.

Förändringen var inte så radikal som 1993. En del bänkar togs bort och förkortades för att göra kyrkorummet handikappanpassat och öka flexibiliteten i koret. Biutrymmena under läktarna disponerades om och utrymmet under orgelläktarna byggdes in. Dessa förändringar har gjort det möjligt för den församlingsvårdande personalen att ha sina arbetsstationer i kyrkan. Dessutom ersattes de tunga bronsportarna med glasdörrar vilket har gjort vapenhuset avsevärt ljusare och ger dessutom ett välkomnande intryck. All församlingsverksamhet, bortsett från soppluncher och språkcafé äger rum i kyrkan sedan september 2018.

Resultat av förändringarna

Kyrkan i Tranemo är öppen på vardagar kl. 8-16  och vi har märkt att de spontana besöken har blivit många fler. Genom att använda kyrkan inte endast för gudstjänster och förrättningar har Tranemo kyrka blivit en plats där man verkligen möts i ”arbete, bön och gemenskap”.