Budget

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet med att styra pastoratets/församlingens ekonomi. Den är också ett internt fördelningsinstrument när ekonomiska resurser ska fördelas och ramar ges till olika verksamheter.

Instruktioner och rutiner för budgetarbetet

Budgetens innehåll

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten som kan användas både för styrning och uppföljning. Målet för den ekonomiska förvaltningen och budgetens innehåll beskrivs i Kyrkoordningen.

Hjälpdokument budget

Nationell nivå publicerar årligen budgetförutsättningar. Det finns även hjälpdokument framtagna, både på nationell nivå och Göteborgs stift, för att underlätta och tydliggöra budgetarbetet.