Hjälpdokument bokslut

Nationell nivå publicerar årligen branschanpassningar inför bokslutsarbetet. Det finns även hjälpdokument framtagna, både på nationell nivå och Göteborgs stift, för att underlätta och tydliggöra bokslutsarbetet.

Alla enheter inom Svenska kyrkan ska följa bokföringslagens och årsredovisningslagens bestämmelser. Årsredovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed, som beskrivs i branschanpassning från KRED, och innehålla:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter
  • Kassaflödesanalys (obligatoriskt för stora enheter)​

De allmänna förutsättningar som nationell nivå publicerar är giltiga för alla församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan. På Göteborgs stiftskansli har vi dessutom tagit fram en särskild checklista som stöd till det lokala bokslutsarbetet. 

Branschanpassning och mallar från nationell nivå 

I slutet av året publiceras KRED:s branschanpassningar

Kyrklig ekonomi på nationell nivå har även tagit fram ett antal hjälpdokument till bokslut och årsredovisning.

Checklista från Göteborgs stiftskansli

Som en del av vårt arbete med att tydliggöra VAD, VEM, NÄR och HUR inom ekonomitjänsterna har vi tagit fram checklistor för lokalt ekonomiarbete. För årsavslut finns en specifik checklista framtagen. Den är i första hand tänkt som ett stöd i det lokala arbetet och inkluderar inte uppgifter som görs av ekonom och ekonomiassistent. Våra checklistor finns under Dokument Ekonomi.

Grunden till rutinerna är GAS Ekonomi (Gemensamt arbetssätt) som är ett av de prioriterade områdena för samverkan i Svenska kyrkan, men våra checklistor kan användas även för församlingar/pastorat som inte är anslutna till GAS.​​