Ekonomi- och egendomsenheten
Foto: Thinkstock

Bokslut och årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av enhetens räkenskaper och förvaltning för avslutat räkenskapsår. Den ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat samt följa god redovisningssed.

Instruktioner och rutiner för bokslutsarbetet

Hjälpdokument bokslut

Nationell nivå publicerar årligen branschanpassningar inför bokslutsarbetet. Det finns även hjälpdokument framtagna, både på nationell nivå och Göteborgs stift, för att underlätta och tydliggöra bokslutsarbetet.

Upprättande och undertecknande

Årsredovisningen är en ekonomisk beskrivning över det gångna året. Den ska upprättas och undertecknas av kyrkorådet senast den 30 april. Det är viktigt att rätt personer skriver under årsredovisningen och att det görs på rätt sätt.

ÅR till bolagsverket

Inom Svenska kyrkan ska alla församlingar/pastorat upprätta årsredovisning enligt K3-regelverket. Enheter som definieras som större ska dessutom skicka bestyrkt kopia av godkänd årsredovisning till Bolagsverket senast 30 juni.