Bilder och tillgänglighet

Meningsbärande grafiska objekt kan behöva beskrivas mer eller mindre ingående för att fungera väl ur ett tillgänglighetsperspektiv.

  • alt används för att ange information som är nödvändig och används när bilden inte kan visas
  • title innehåller utökad, icke kritisk information som många webbläsare visar som en tooltip när man för muspekaren över bilden

Beskriv samtliga meningsbärande bilder och grafiska objekt med alt-text

För att bilder och andra grafiska eller multimediala objekt ska kunna tolkas av alla användare behöver de kompletteras med alternativa texter som beskriver vart bilden leder eller vilken funktion den har.

Detta innefattar: bilder, grafiska representationer av text (inklusive symboler) och klickbara bilder.

Ange alltid alternativattribut för informationsbärande bilder

  • Bilder som förmedlar information ska ha en alternativtext som beskriver bilden. Bör vara kort, högst 12 ord (100 tecken). Texten läses upp av skärmläsare.
  • Bilder som används för dekoration ska ha tom alternativtext (fältet lämnas tomt). Skärmläsaren hoppar över bilden.

För bilder som behöver en längre förklaring, gör en länk till en egen sida.

  • Exempel organisationsschema, stapeldiagram