Beslut om KUB

Från och med 2020 års fördelning är KUB-processen ändrad så att den nu följer tider för ansökning och beslutsdatum som KAE-processen har. För 2025 års KUB kommer stiftsstyrelsen att fatta beslut i april 2024.

När ansökningarna inkommit i oktober inhämtar stiftskansliet yttranden från berörda länsstyrelser över samtliga ansökningar. Stiftsstyrelsen beslutar om kyrkounderhållsbidrag senast i maj eller juni varje år. Besluten meddelas varje sökande enhet via e-post-utskick.

Ersättningens storlek Hur hög andel av kostnaden som får underhållsbidrag styrs av åtgärdens karaktär, KUB-bidragets storlek samt av den förvaltande församlingens/pastoratets ekonomiska bärkraft.

Ersättningsnivåerna utgår från de sökandes inbördes ekonomiska bärkraft enligt en modifierad nyckeltalsmodell som nationell nivå tillhandahåller Ersättningen ges som en procentsats av totalkostnaden, som samordnat med KAE kan i regel ges upp till 90 % av de ersättningsberättigade sammanlagda kostnaderna. I beslutet anges också ett högstbelopp, dvs. den maximala ersättning som utgår. Observera att procentsatsen styr, så om den slutliga faktiska kostnaden blivit lägre än den ansökta totalkostnaden sjunker ersättningsbeloppet proportionerligt mot denna. Om de slutliga kostnaderna däremot överstiger de beräknade kan man göra en tilläggsansökan för dessa. Alla beslut inom KUB finns på dokumentsidan  Se vilket beslut ditt projekt tilldelats. Hur får jag reda på vilket beslut som stiftsstyrelsen har fattat när det gäller tilldelning av KUB till vårt/våra projekt?​ När stiftsstyrelsen har fattat ett beslut och beslutet är justerat kommer ett e-post meddelande skickas från stiftskansliet till alla som ansökt om KUB aktuellt bidragsår. Meddelandet bekräftar att beslut har fattats och resultatet bifogas.