Venia

Tillåtelse att predika.

Tillåtelse att predika kan ges till medlemmar i vissa fall. Vanligen hanteras ansökningar om venia av kyrkoherden i den församling eller det pastorat medlemmen är tillhörig, men i vissa fall är det biskopen som tar beslutet. Så är fallet exempelvis när en kyrkoherde ansöker för en persons räkning och när personer som utbildar sig till präst ansöker om venia. Det är 17 kap. 13 § kyrkoordningen som reglerar biskopens prövning av ansökningar om venia.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du ansöker om venia behöver biskopen och därmed stiftet behandla vissa av dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och ta beslut. Vi lutar oss mot den rättsliga grunden avtal, då kyrkoordningen med sina bestämmelser om tillstånd att predika och leda gudstjänst ses som ett avtal.

Observera att stiftet omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar är ditt namn, adress och ibland även e-post och telefonnummer. Vi behandlar även uppgifter om din religiösa övertygelse eftersom du måste vara medlem i Svenska kyrkan för att få tillåtelse att predika.

Uppgift om medlem är en känslig personuppgift som vi vanligtvis behandlar om dig med stöd av att du är en medlem i Svenska kyrkan. Ansöker du om venia i egenskap av prästkandidat anses du dock ha offentliggjort ditt medlemskap genom att ansöka om att bli präst, och i sådant fall utför vi behandlingen med stöd av det offentliggörandet.

Vilka andra tar del av dina personuppgifter?

Beslut om venia delas med kyrkoherden som skickat in ansökan om venia för din räkning. Uppgifter kan även kommas åt av de systemleverantörer vi anlitar, som i så fall omfattas av ett avtal om hur de får hantera uppgifterna för vår räkning.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen. Om du inte är prästkandidat och därmed inte anses ha offentliggjort din religiösa övertygelse kommer vi dock inte att lämna ut uppgifter om ditt medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi bevarar ansökan och biskopens beslut för arkivändamål av allmänt intresse.