Ett glatt barn med rutig mössa gör V-tecknet med båda händerna mot kameran.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Barnkonsekvensanalys, FIN

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Kyrkoordningen föreskriver att det pastorala programmet ska innehålla barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys (BKA).

Domkapitlet önskar här inte en redogörelse för hur analysen gått till. Viktigare är dess resultat. Barns och ungas perspektiv och levnadsförhållanden kan med fördel beaktas redan i omvärldsbeskrivningen/-analysen, särskilt vad gäller barn och unga i utsatta livssituationer.

Det pastorala programmet kan fortlöpande nämna barnperspektivet eller mynna ut i några punkter där barnkonsekvensanalysen gett nedslag i församlingens inriktning. Men i den färdiga FIN ska BKA även beskrivas under en särskild rubrik.

För ett mer omfattande stöd för BKA kan pastoratet/församlingen ta stöd här.