Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaringen innebär att församlingen/pastoratet förbinder sig att genomföra de steg av införandeprocessen som föregår ett slutgiltigt ställningstagande om anslutning.

Som en konsekvens av avsiktsförklaringen sker en analys av förutsättningarna för anslutningen. Församlingen/pastoratet förbinder sig att bistå stiftskansliet i arbetet med den analysen. Analysen dokumenteras i en rapport som innehåller förutsättningar, omfattning, tidsplan och rekommendationer.

Enheten, genom dess kyrkoherde, tillser att det finns medarbetare tillgängliga för de uppgifter som enheten har att utföra. Medarbetarna behöver tid och kompetens för sitt uppdrag. Kyrkoherden har ansvar för att samtliga medarbetare är medvetna om och delaktiga i arbetet samt dess syfte och effekter. Kyrkoherden behöver avsätta resurser för att förankra förändringar och förändrade rutiner och arbetssätt hos alla berörda (t.ex. personal och förtroendevalda).

Därefter kommer anslutningen att planeras i samverkan mellan stiftskansliet och församlingen/pastoratet och slutgiltigt ställningstagande om anslutning görs.

Länk till avsiktsförklaring och inventeringsmall.