Foto: Kristin Lidell /Ikon

Att vara kyrka i vår tid – utmaningar och möjligheter

Hur skall vi framgångsrikt vara kyrka i och för vår tid? För att förstå vilka utmaningar såväl som möjligheter vi står inför, måste vi förstå vår samtid, men även vår egen kyrka och vad vi kommer ifrån. Ges på förfrågan.

På ett plan är kyrkans uppdrag detsamma det alltid har varit – ”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas” som det står i Kyrkoordningen. Men tiderna förändras, och kyrkans roll i samhället är idag en helt annan än den var bara för några generationer sedan.

En kyrka som vill förbli en relevant del av människors liv måste förstå den värld den har att verka i, annars blir det alltmer svårt att nå fram, särskilt i vår tid med dess överskott på information. En kyrka som tror på sitt budskap, som tror att det vi funnit är svaret även på andra människors existentiella längtan efter mening och sammanhang, måste hitta nya och framgångsrika vägar att förmedla detta eviga budskap på.

Denna föreläsning, åtföljd av en diskussion med fokus på de konkreta lokala förutsättningar ni som deltagare står i, vill dels ge en omvärldsanalys, dels en skiss av vad kyrkan är och kommer ifrån, samt avslutningsvis visa på några av de utmaningar och möjligheter vi kan skönja för Svenska kyrkan idag.

Kostnadsfritt
Föreläsning samt diskussion

Ges på förfrågan.