ÅR till bolagsverket

Inom Svenska kyrkan ska alla församlingar/pastorat upprätta årsredovisning enligt K3-regelverket. Enheter som definieras som större ska dessutom skicka bestyrkt kopia av godkänd årsredovisning till Bolagsverket senast 30 juni.

För större enheter ska en godkänd och undertecknad årsredovisning skickas in till Bolagsverket senast 30 juni året efter avslutat bokslut. Årsredovisningen skickas efter fastställande av kyrkofullmäktige. Det här behöver göras av någon lokalt i enheten eftersom det behöver bestyrkas i original. Mer information finns på Bolagsverket.

Enheten ansvarar för att bestyrkta kopior av nedanstående handlingar skickas till Bolagsverket:

  • Godkänd och undertecknad årsredovisning
  • Påskriven revisionsberättelse 

En kopia av årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen ska bestyrkas i original. Kopian ska vara kontrollerad så att den överensstämmer med originalet. Skriv till exempel ”Jag intygar att denna kopia överensstämmer med originalet”, helst på kopians första sida. 

Det ska alltså vara kopior på årsredovisning och revisionsberättelse, men signatur för bestyrkande behöver vara i orginal. Handlingarna ska skickas till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall  

Svenska kyrkans enheter behöver inte skicka ett fastställelseintyg. 

Kriterier för större enhet

Större företag definieras på följande sätt:

  • Medeltalet anställda har uppgått till mer än 50
  • Balansomslutningen har uppgått till mer än 40 miljoner kronor
  • Nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner kronor

Minst två av ovan kriterier ska ha uppfyllts två år i följd vilket leder till att enheten definieras som större företag från och med det tredje året. Observera att samma två kriterier ska uppfyllas båda åren. ​Vid bedömning av kriteriet nettoomsättning ska för trossamfund intäkter i form av bidrag, gåvor och medlemsavgifter läggas till. 

De företag som inte uppfyller kraven som större företag är definitionsmässigt mindre företag. För mindre enheter behöver inte årsredovisning skickas till Bolagsverket.​