Angående optionsavtal gällande eventuell försäljning av mark på Fyreberget, Skaftö

Många har tankar om planerna att bygga bostäder på Fyreberget på Skaftö i Lysekils pastorat. Fredrik Tengberg, chef för PLT i Göteborgs stift, ger bakgrund till PLT:s optionsavtal.

Marken på Fyreberget (Vägeröd 1:69) på Skaftö i Lysekils kommun förvaltas av Göteborgs stifts Prästlönetillgångar (PLT) inom Svenska kyrkan. PLT har uppgiften att förvalta jord, skog och andra tillgångar med syftet att genom avkastningen främja Svenska kyrkans förkunnelse. Lysekils pastorat har varken ansvar för eller beslutsrätt över förvaltningen. 

Kyrkoordningen, kyrkans regelverk, reglerar hur tillgångarna skall förvaltas. Förvaltningen ska ge den bästa hållbara avkastningen med hänsyn till natur- och kulturvård. Avkastningen går tillbaka in i den kyrkliga verksamheten och fördelas så att även församlingar med svagare ekonomi får ta del av den.

2012 ingick PLT ett optionsavtal med Serneke för byggande av bostäder på Vägeröd 1:69. Nu pågår en kommunal process att ta fram en detaljplan för området. I det arbetet skall hänsyn tas till naturvärden, inkomna synpunkter från närboende, samhällsnytta m.m. Om detaljplaneprocessen leder till beslut om att det är lämpligt att bygga bostäder träder köpeavtalet med Serneke i kraft och marken säljs för byggande av nya bostäder.

Till Naturreservatet Vägeröds dalar (Vägeröd 1:69) bildande bidrog PLT 2003 genom att överlåta mark till staten. Naturreservatet kommer inte att beröras av eventuellt bostadsbyggande.

Inom ramen för uppgiften att bidra till Svenska kyrkans förkunnelse har PLT att balanser flera hänsyn i sitt beslutsfattande. Det handlar bland annat om hänsyn till naturvärden samt nyttan av nybyggda åretruntbostäder som kan bidra till att viktiga samhällsfunktioner som affär, post m.m. kan utvecklas och behållas.

Vår förhoppning är att den planerade byggnationen kan bidra till förbättrade förutsättningar för Lysekils kommun, för Svenska kyrkan och inte minst för dem som flyttar in. 

Fredrik Tengberg
Enhetschef Egendomsenheten Göteborgs stift