Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskop Per vigde 7 diakoner

Söndagen den 10 september fick Göteborgs stift sju nya diakoner.


Söndagen den 10 september fick Göteborgs stift sju nya diakoner. Efter genomgången diakonexamen i domkapitlet vigdes de sju av biskop Per Eckerdal i Göteborgs domkyrka. Efter vigningen träder de i tjänst i Backa församling, Björkekärrs församling, Oscar Fredriks församling, Uddevalla pastorat, Kungälv-Ytterby församling, Fässbergs församling och Partille pastorat.

Söndagen den 10 september, på 13 söndagen efter trefaldighet, fick Göteborgs stift 7 nya diakoner då biskop Per Eckerdal vigde Annika Bergman, Johanna Enger, Ia Hamnered, Anna Karlsson, Ingela Lönn, Karin Piläng och Elisabeth Thorsén för tjänst i Svenska kyrkan. I gudstjänsten i domkyrkan avlade de diakonlöftena.

Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är att leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

– Idag ska ni vigas till diakonens uppdrag i kyrkans vigningstjänst, sa biskop Per Eckerdal i sitt vigningstal. Det är en tjänaruppgift. Ni vigs till att rusta och inspirera församlingen till ett liv i diakoni, där Gyllene regeln får ta form i vår vardag.

Vid vigningen i domkyrkan avlade kandidaterna sina diakonlöften. De handlar om att säga ja till att utöva diakonämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att hjälpa dem som behöver det och stå på de förtrycktas sida att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet.

– I denna vigning ligger också löftet att ni inte behöver gå i egen kraft utan han som är trofast följer er varje dag. Gå nu in i er tjänst med glädje och förväntan och låt er bli burna av honom som inte överger någon enda. Till detta säger vi vårt Amen, Gud till ära, avslutade biskopen sitt vigningstal.

De ny nyvigda diakonerna träder i tjänst måndagen efter vigningen.

De sju nyvigda diakonerna är:
Annika Bergman, vigs till tjänst i Backa församling
Johanna Enger, vigs till tjänst i Björkekärrs församling
Ia Hamnered, vigs till tjänst i Oscar Fredriks församling
Anna Karlsson, vigs till tjänst i Uddevalla pastorat, Bäve församling
Ingela Lönn, vigs till tjänst i Kungälv-Ytterby församling
Karin Piläng, vigs till tjänst i Mölndals pastorat, Fässbergs församling
Elisabeth Thorsén, vigs till tjänst i Partille pastorat, Furulunds församling

Biskop Pers Eckerdals predikan och vigningstal
13 söndagen efter Trefaldighet 10 september 2017
Evangelietext: Matt 7: 12

Vi har hört evangelietexten, välkänd också som den ”Gyllene regeln”.  Det fanns en berömd rabbi Hillel som levde generationen före Jesus. Om honom finns en berättelse:

”En gång kom en hedning till Shammai och sa till honom: ’Jag vill bli jude, om du kan undervisa mig hela lagen, medan jag står på ett ben.’ Shammai blev arg.….  Han kom till Hillel med samma begäran. Hillel sa till honom: ’Det som är förhatligt för dig ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela lagen. Allt annat är förklaringar. Gå och lär dig!’”

Det är denna rabbinska tradition Jesus bygger vidare på (Matt 5:17 ff) när han i Bergspredikan sammanfattar lagen och profeterna, dvs. hela gamla testamentets skrifter, i dagens korta evangelium. Och det är så mycket mer än bara en regel. Jag vill säga något om Kristus, Kyrkan och det kristna livet.

Jesus Kristus
Evangelierna i Nya testamentet ger oss en bild av hur Jesus undervisar, förlåter och helar psykisk och fysisk ohälsa. Dagens evangelietext ingår i de tre kapitel i Matteusevangeliet som brukar kallas Bergspredikan. I sammanhanget talar Jesus först om Guds vilja som den uttrycks i Guds lag. Ur det springer ett avsnitt fram om gudstjänsten som i sin tur leder över till ett avsnitt om livet och kärlekens gärningar. Det är då Jesus lyfter upp Gyllene regeln som en sammanfattning. Som sammanfattning står Gyllene regeln inte för sig själv utan växer upp ur en mylla som handlar om att lära känna Gud och att formas av Gud. 

När Jesus, liksom rabbi Hillel, sammanfattar allt han sagt i Gyllene regeln uttrycker han att livet nära Guds hjärta visar sig i att vi möter våra medmänniskor som vi själva vill bli bemötta. Det är detsamma som Jakobs brev uttrycker lite tillspetsat: ”Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste.” (Jak. 1:22)

När Jesus formulerar sig i Gyllene regeln får det ett särskilt djup eftersom han själv förkroppsligar vad han säger. Det sker när han möter människor: han förlåter synden och helar människor. Det sker också till slut genom hans död och uppståndelse. När Gud möter oss i Jesus Kristus kan vi därför se vad han säger. Han lever som han lär. I sitt liv ger han oss en förebild fylld av kärlek och medkänsla. Det är också den tolkningsnyckel vi måste ha med oss för att fånga djupet i dagens evangelietext.

Kyrkan
Den världsvida kristna kyrkans uppgift är att göra Jesu verk närvarande nu och här – överallt. Kristi kyrka har uppgiften att undervisa, hela och förlåta i Jesu Kristi namn. Ledstjärna när vi firar våra gudstjänster ska vara att fönstret till himmelen får stå vidöppet så Guds friska vind får blåsa in i våra liv och oanade andliga djup möta våra längtande hjärtan och sinnen. Då öppnas våra ögon, som för den blinde längs Jesu väg en gång. Vad ser vi då? Jo, våra medmänniskor här ute på våra gator och torg.

Det kristna livet
När vi verkligen ser de människor vi har omkring oss och de som finns långt bort blir det överväldigande. Orkar vi? Förmår vi? Blir det bara överväldigande kravfyllt att leva som kristen? Börjar vi välja och vraka hur vår medmänsklighet kan ransoneras för att stå ut? Blir vi hycklare där medmänskligheten blir en yta, en kuliss?

När Jesus ger oss den sammanfattande Gyllene regeln är det inte ett krav utan ett erbjudande! Det är denna söndags evangelium, dess glada och befriande budskap. Jesus erbjuder oss möjligheten att ta emot kärlek i våra liv, förlåtelse och upprättelse av honom. Allt detta får vi ge vidare. Som kristna är vi inga godhetsatleter. Kraften och fantasin till medmänsklig kärlek får vi därför att vi funnit livets källa i Gud genom Jesus Kristus. Regeln blir en fantastisk möjlighet! Guds kärlek räcker till människor av alla slag och ursprung. Vi lever bland medmänniskor, inte motmänniskor. Kyrkan är kallad, vi är alla kallade till ett liv i diakoni. Gud ger oss kraften.

Vigningstal
”Guds son, Jesus Kristus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.” (2 Kor 1:19-20)

Idag ska ni vigas till diakonens uppdrag i kyrkans vigningstjänst. Ni kommer att ge era vigningslöften som gäller livet ut. Era löften vilar i sin tur i att Kristus redan sagt ja till er. I dopet har ni fått er grundläggande vigning där Gud genom Kristus sagt sitt ja! I vår kyrkas antagningsförfarande har ni fått kyrkans bekräftelse på er kallelse till den särskilda uppgift som ligger i vigningstjänsten. Det är en tjänaruppgift. Ni vigs till att rusta och inspirera församlingen till ett liv i diakoni, där Gyllene regeln får ta form i vår vardag. I er diakonvigning bekräftas Guds ja, er kallelse in i diakonens uppdrag. Ert svar är löftena ni avger.

I denna vigning ligger också löftet att ni inte behöver gå i egen kraft utan han som är trofast följer er varje dag. Alla Guds löften har fått sitt ja genom Jesus Kristus! Gå nu in i er tjänst med glädje och förväntan och låt er bli burna av honom som inte överger någon enda. Till detta säger vi vårt Amen, Gud till ära.

Så här berättar några av de nyvigda diakonerna om sig själva:

Annika Bergman är född och uppvuxen i Halmstad. Sedan många år är hon bosatt i Göteborg, med make och två barn. Hon är utbildad arbetsterapeut och har bland annat arbetat internationellt, med utbildning, rehabilitering och adoptionsfrågor. 
– Annika har varit aktiv i Svenska kyrkan sedan tonåren och länge haft en längtan att få arbeta som diakon. Hon ska tjänstgöra i Backa församling.
Jag ser fram emot uppgifter som rymmer bland annat sorgegrupper, integration, skapa mötesplatser och samtalsstöd.Att få möta människor och få vara en röst för dem som behöver det samt att bygga nätverk är något jag brinner för.

Johanna Enger bor sedan 11 år tillbaka i Alingsås. Har tidigare bott i bl a Göteborg och Halmstad. 
– Innan jag utbildade mig till diakon har jag arbetat som sjukgymnast inom primärvården. Jag har nyligen börjat min första diakontjänst i Björkekärrs församling i Göteborg. 
– Jag bär med mig min erfarenhet ifrån vården, att arbeta med kroppskännedom. Att foga ihop kropp, själ och ande, att ha en helhetssyn på människan. 
Johanna är intresserad av livsfrågor, själavård/samtal och all form av skapande. Hon målar, syr, broderar etc och tillverkar saker i olika former av material. 
– Jag hoppas kunna infoga mitt skapandeintresse i någon form i min kommande tjänst.

Ia Hamnered har sedan 2006 arbetar i Oscar Fredriks församling och det är också där hon kommer att sin tjänst som diakon.
– Jag kommer ursprungligen från Sollentuna församling där jag var aktiv som kyrkvärd och konfirmandledare. Jag är socionom och har arbetat mycket med ungdomar och musik, som kurator, både i skola och i församling. Jag tycker att det är fantastiskt att få möta människor i livets alla skeden och vara en röst för den som inte själv mäktar med.

Anna Karlsson och är uppvuxen i Frändefors i Södra Dalsland och har varit aktiv i olika kyrkliga sammanhang sedan barnsben, framförallt inom Svenska kyrkan och Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan). 
– Körsång av olika slag har varit en bärande del i min kristna tro.
Anna utbildade sig till lärare. Efter några år som lärare bytte Anna bana och började som församlingspedagog i Vänersborg och Väne-ryr. Där kom hon också att arbeta på ett diakonalt center. Där växte längtan och kallelsen till att bli diakon fram. Utbildningen skedde på halvfart i Lund.
– Jag påbörjade min nuvarande tjänst i Bäve församling i Uddevalla pastorat redan i februari och kommer fortsätta där som diakon. Jag arbetar bland annat med inriktning konfirmand och unga ledare.
Inom kyrkan har Anna arbetat med barn och ungdomar, skolkyrka, konfirmander, ledare, ideella medarbetare, diakoni, ekumenik, samverkan och arbetsledning.
– Jag tänker att allt jag bär med mig från olika kristna sammanhang och från skolans värld berikar min framtida gärning som diakon.

Ingela Lönn är född och uppväxt på Dyrön och bor nu i Jörlanda med man och tre barn.
– Jag är arbetsterapeut och har jobbat på en förebyggande enhet i Göteborg och sedan flera år som projektledare för Uppdrag Medmänniska, ett arbete för långtidsarbetslösa i Kungälv-Ytterby församling. 
– Jag trivs bra i församlingen och ser fram emot att tillsammans med den vara något av Jesu fötter, ögon, öron och händer i det sammanhang som vi finns. Det kommer handla om både församlingsdiakoni och integrationsfrågor.

Elisabeth Thorsén bor med sin man och deras tre barn i Bollebygd. Där har hon sedan 2012 arbetat på Diakonicenter Vägkorset som drivs av Svenska kyrkan. Människor har varit i fokus under hela hennes yrkesliv. Hon har under många år arbetat inom vården såväl som med Ungdom Med Uppgift och har stor erfarenhet av mötet med människor från andra kulturer i Sverige och utomlands. 
– Som diakon hoppas jag få vara en medvandrare som ser människan. 
Något som också ligger henne varmt om hjärtat är att se olika generationer och kulturer mötas i församlingen och gudstjänsten och leva livet tillsammans. 
– Vi har så mycket att ge varandra och vi gläder Guds hjärta när vi kommer tillsammans. Jag tror också att det ger en tydligare bild av Gud för de människor som inte lärt känna Honom än.