Meny

Fridhems kyrkogårds värdefulla karaktär

Nu finns en ny utredning om Fridhems kyrkogårds värdefulla karaktär färdigställd 2020.

Ur texten om kyrkogården

”Fridhems kyrkogård är anlagd i ett naturskönt område, belägen på ett skogsbevuxet bergsparti. Fridhem är en kyrkogård som har stora naturområden inom dess gränser, främst löv och barrskog. Kyrkogården har sitt ursprung i den del som anlades 1968 och har sedan utvidgats i flera omgångar. På kyrkogården finns också en muslimsk begravningsplats som ligger i kyrkogårdens östra del. Speciellt för kyrkogården är dess stora minneslund som invigdes 1985.”

”Nordöst om de yttre kvarteren 32 och 35 återfinns ”Gammelskogen” som är en värdefull urskog på ca 14 hektar. I en naturvårdsinventering som genomfördes 2015 konstaterades att området hade ett värde av skoglig kontinuitet, som kan ge området en framtida status som naturskog och klassas som s.k. 9010 Västlig taiga.”

Läs mer

Utredningsmaterialet är gjort av acanthus arkitektur & kulturvård i samarbete med kyrkogårdsförvaltningens specialister. Hela rapporten kan laddas ner här som pdf-fil