Miljöstation på Stampens kyrkogård
Foto: Göran Karlsson

Miljö

​Kyrkogårdsförvaltningen är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Våra största positiva miljöaspekter är värnandet av biologisk mångfald och att kyrkogårdarna får vara en plats för rekreation.

Kyrkogårdsförvaltningen är huvudman för begravningsverksamheten i Göteborg. Denna verksamhet inkluderar bl.a. gravsättningar, kremering samt skötsel av  Göteborgs 34 begravningsplatser. Vi erbjuder även skötsel av enskilda gravplatser. 

Vi har en miljögrupp som ansvarar för den årliga genomgången av miljöledningssystemet, samt driver arbetet med att ta fram nya mål. För bästa förankring i verksamheten arbetar vi med referensgrupper för olika områden. Genom att arbeta med våra betydande miljöaspekter minskar vi kontinuerligt vår negativa miljöpåverkan och ökar vår positiva miljöpåverkan. Vi har varit miljödiplomerade sedan 2013.

Våra betydande miljöaspekter

 • Krematoriet
 • Transporter – med egna fordon, transport av jord, grus och sand, inköpta kisttransporter
 • Stora upphandlingar
 • Inköp av vår- och sommarblommor
 • Biologisk mångfald
 • Kyrkogårdar som rekreationsområde
 • Elförbrukning
 • Vattenförbrukning
 • Kompostering av trädgårdsavfall

Genomförda miljöförbättringar UNDER 2017

 • Alla våra egna tankstationer har HVO-diesel.
 • Två nya faunadepåer har tillkommit. En faunadepå kan vara en högstubbe eller en del av ett dött träd som lämnas kvar som boplats för insekter, svampar och andra småkryp.
 • Ett nytt krematorium med RME som stödbränsle är under uppförande.
 • Källsortering för allmänheten har införts på Lundby nya, Lundby gamla samt Fridhems kyrkogårdar.
 • Gemensamma skötselinstruktioner för våra trädgårdskomposter har tagits fram.
 • Vi har tagit fram basutbudslista för städkemikalier och rensat ut farliga produkter.
Logotyp Svensk miljöbas

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Läs mer om kravstandarden i Svenska Miljöbas.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge.

Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Vägen fram till ett miljödiplom består bl.a. i att:
- kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
- planera och genomföra miljöförbättringar
- utbilda medarbetarna-
- följa upp och förbättra miljöarbetet

Örgryte kyrkogårds gröna miljö med gravar i markplan och en kulle samt höhghus i bakgrunden
Örgryte kyrkogårds gröna miljö Foto: Hasse Jonsson