TACK FÖR ATT DU GÖR DET MÖJLIGT

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till mycket både lokalt och globalt.

Medlem i svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan får du möjlighet att vara med i ett sammanhang, att vara delaktig och ta ansvar. Svenska kyrkan ger rum för livets stora händelser. Mycket av Svenska kyrkans verksamhet handlar om att stå på de utsattas och svagas sida, att ge en röst och ett sammanhang till alla människor. Vid olika tidpunkter i livet har du själv behov av kyrkans verksamhet, vid andra tider är det någon annan som får hjälp tack vare ditt medlemskap. Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här följer några av dem:

I Gnosjö pastorat arbetar vi för att det ska finnas något för alla åldrar, vi har medlemmar från 0-100 år och vi försöker att anpassa verksamheten efter detta. Vi erbjuder bla.

Vuxen&barn - Sångstund, fika och gemenskap för litet barn tillsammans med vuxen.

Fredagsgung - För barn 3-5år, sång, musik och rörelser.

Barn&ungdomsgrupper - Vi har grupper som passar 0-18 år med fokus på att alla ska bli sedda och känna sig trygga.

Bokcirklar - Passar för alla vuxna.

Stödsamtal - När du har behöver någon att prata med, har vi erfaren personal som finns för dig.

Julblommor - delas ut i pastoratet till de äldre inför jul.

Samhällstjänst - När det uppstår situationer där det behövs extra hjälp i samhället så bidrar kyrkan med det som är möjligt, som tex i den corona pandemin vi har just nu, kyrkan har bidragit genom tillverkning utav skyddsutrustning, handling till äldre och utsatta, och samtal.

Soppluncher - Det ordnas med soppluncher i Gnosjö och Åsenhöga vid ca.6 tillfällen per år. Allt överskott skänks till välgörenhet.

Gemenskapskvällar - Vid några lördagar per år ordnas gemenskapskvällar med olika teman, det kan tex vara musikquiz, underhållning med mat osv. Dessa kvällar ordnas för att hitta mötesplatser för ensamma.

Mötesplatser - Elvakaffe, förbönsgudstjänster, Spaghettigudstjänster, Öppet hus, Dagledigaträffar och mycket annat ordnas för att dela gemenskapen.

Nattvandring - I samarbete med socialen nattvandrar vi vid bestämda tider för att få ett tryggare samhälle och vara synliga vuxna för ungdomarna.

Pilgrimsvandringar - Passar för alla vuxna, promenad med samtal.

Utflykter - Det ordnas utflykter för alla åldrar. 

Musikliv - Det bjuds på vacker musik i våra gudstjänster, vi har körverksamhet, pianolektioner m.m.

Uppvaktningar - Gemensamt 80-års kalas till alla i pastoratet som fyllt/fyller 80år. 

Hembesök - till dem som önskar och behöver. 

 

 Livets stora händelser
 
Som ett löfte om Guds närvaro i allt som sker vill Svenska kyrkan vara närvarande i livets alla skiftningar. Nära i såväl vardagen som när vi samlas till att fira de stora livshögtiderna tillsammans: dop, konfirmation och vigsel.

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort. Alla dessa tillfällen markerar en övergång till något nytt och då är det naturligt för kyrkan att finnas med.


Solidaritet – för alla överallt
Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. I församlingarna finns ett omfattande socialt arbete. På en del orter finns soppkök för hemlösa, på andra ställen erbjuds aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Svenska kyrkan ger alltid alla möjligheten att få någon att tala med.
 
Världen runt
Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete. Flyktingar är en grupp som kan vara särskilt utsatt och sakna möjlighet att göra sin röst hörd. Svenska kyrkan arbetar för att alla människor ska ha ett värdigt liv. Detta kan ta sig uttryck i ett särskilt stöd till asylsökande eller i rikstäckande upprop för flyktingars situation.
 
Barn och ungdomar
”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”, säger Jesus i Markusevangeliet. För Jesus är barnet viktigt och värdefullt och framstår till och med som en förebild.
Det är en stor utmaning för Svenska kyrkan att sätta barnet i främsta rummet. Barn är självständiga personer och måste därför få möjlighet och tillfälle att uttrycka sin tro på sina egna villkor. De upplevelser som barnen får i kyrkans verksamhet har stor betydelse för hela livet.
 
Omsorg för barn
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år. Varje år görs ca 2 miljoner besök i den öppna verksamheten: öppen förskola, skolbesök i kyrkan med mera. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till att många barn och unga får meningsfulla sysslor i sina liv.


Kultur, musik och körer
Svenska kyrkan är en av de största kulturinstitutionerna i samhället. Med sina många rum och miljöer är kyrkan en omistlig del av vårt gemensamma kulturarv. Valven, konsten och kyrkogårdarna bjuder besökaren rika kulturupplevelser på de mest oväntade platser i landet. En viktig uppgift i kyrkans kulturarbete är att öppna kyrkans kulturarv och göra det tillgängligt för alla människor.

I Svenska kyrkan kan du också utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att medverka. I Svenska kyrkan finns plats för all typ av musik.
 
Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.
 
Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum. Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Att gå på vandring i ett kyrkorum är att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.

På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också uppskattad av många som den tysta avskilda platsen för egna tankar. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till vårdandet av landets kyrkor och till möjligheten att hålla dem öppna.


Olyckor, kriser och katastrofer
Möjligheterna för Svenska kyrkan att finnas där behoven finns är stora. Verksamhet finns över hela landet och dessutom på många platser runt om i världen. Efter tsunamin i Asien i december 2004 deltog Svenska kyrkan aktivt i krisarbetet både lokalt och hemma i Sverige. Estonia-katastrofen 1994, diskoteksbranden i Göteborg 1998 och stormen Gudrun 2005 är andra exempel på större insatser.

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Tack vare att Svenska kyrkan finns i hela landet är hjälpen snabbt på plats. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. De konkreta insatserna sker i den församling där en olycka skett, eller där de drabbade bor.
 
Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. Det kan handla om allt från att se till att det finns tak över huvudet till att bidra med långsiktig psykosocial hjälp. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Utlandsförsamlingarna står i nära kontakt med ambassader och andra lokala aktörer.


En plats för eftertanke
Kanske känner du en längtan inom dig efter något mer än vardagen? En förhoppning om att det ska finnas en djupare mening i allt?

Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud. Svenska kyrkan vill också ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan