Kyrktorn

Hur ska våra församlingar se ut i framtiden?

Svenska kyrkan i Gävle har i dagsläget fyra församlingar, Heliga Trefaldighet, Staffan, Bomhus och Maria. Beslut är nu taget hur indelningen kommer att se ut i framtiden

Svenska kyrkan har en rikstäckande indelning i territoriella församlingar, det vill säga hela Sverige är indelade i olika församlingar. Vissa församlingar är stora med flera tusen medlemmar, andra är små med bara några hundra medlemmar. En del ingår i stora pastorat, som Gävle, andra inte. En del människor vet exakt vilken församling de tillhör, vissa vet inte ens att de bor i någon församling.

Att organiserar sig på bästa sätt

Kyrkorådet i Svenska kyrkan i Gävle har bestämt sig för att titta över församlingsindelningarna för att se hur man bäst organiserar sig för att utföra kyrkans grundläggande uppgift. 12 november sammanträdde kyrkofullmäktige för att besluta bland annat om denna fråga.

Beslut i kyrkofullmäktige

Efter beslut i kyrkofullmäktige kommer Gävle pastorat att upphöra den 1 januari 2021 och ersätts av en församling, istället för dagens fyra, i enlighet med församlingsindelningsutredningens förslag nummer tre. (se förlagen i nedan text) Den nya församlingens namn ska vara Gävle församling.

Anledningen till att förändringen inte träder i kraft förrän den 1 januari 2021 är att Uppsala stift ska ta det slutgiltiga beslutet i frågan. Det är dock inget i dagsläget som säger att det blir ett annat beslut än det som kyrkofullmäktige beslutade igår.

En utredning har tillsatts och arbetet har påbörjats gällande hur det lokala demokratiska engagemanget ska organiseras i den nya församlingen.

Nedan information var information, innan beslutet, om  församlingsindelningsutredningen:

 

Alla arbetslag/enheter får utredningen för läsning och för att kunna ge synpunkter och är alltså remissinstanser. Andra remissinstanser är de fyra församlingsråden, alla nomineringsgrupper i kyrkofullmäktige, Svenska kyrkans unga, de fackförbund som Svenska kyrkan i Gävle har samverkansavtal med, Gävle kommunledning samt de organisationer och föreningar som Svenska kyrkan i Gävle har samverkansavtal med såsom t ex Hela Människa RIA.

Förslag ett: Inga förändringar när det gäller församlingsindelningen i pastoratet.

Förslag två: Fem jämnstora församlingar utifrån befolkningsmängd i pastoratet. Antal invånare i varje församling föreslås bli mellan 12 000 och 18 000.

Förslag tre: En enda församling i pastoratet.

Förslagsskiss

Det finns ett antal frågor att besvara i remissen och de svaren ska vara inne 31 augusti. Därefter genomarbetas svaren och kyrkorådet tar ställning till utredningen under hösten. Beslut fattas av kyrkofullmäktige i november och därefter skickas beslutet till stiftet för beredning. Om det blir en förändring av församlingsindelningen i pastoratet så träder den i kraft tidigast 1 januari 2021.   

Tidsplan
31 augusti sista dagen för att svara på remissen.
24 september Kyrkorådets AU.
15 oktober Kyrkorådet
12 november Kyrkofullmäktige

Har du synpunkter, tankar eller frågor om församlingar och indelningar hör gärna av dig till Svenska kyrkan i Gävle. Helene Götberg 026-17 05 29, helene.gotberg@svenskakyrkan.se

Tänk på miljön - läs handlingarna digitalt istället för att skriva ut.
Utredningen, 52 sidor. Bilagan Diakonipastoral 2016, 150 sidor.

Utredning om församlingsindelningen i Gävle pastorat