Vad betyder skylten?

När vi sätter ut denna skylt på en grav så är det för att vi försöker hitta en anhörig till den/de som ligger begravda på gravplatsen för att nuvarande gravrättsinnehavaren inte går att få tag på av olika anledningar.

 Om gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare är de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten. 

Det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt, t.ex. i samband med en ny upplåtelse av en gravplats, gravrättsinnehavaren avlider eller gravrätten överlåts till någon.

 Gravrättssinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavaren till gravplats med gravrätt har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta gravrätten.

Men gravrättsinnehavaren är också skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är alltså gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. För gravplatser med begränsad gravrätt ansvarar upplåtaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. För detta kan upplåtaren ta ut en avgift. 

 När en gravrättsinnehavare avlider

När gravrättsinnehavaren avlider ska dödsboet inom sex månader från dödsfallet anmäla till upplåtaren vem eller vilka gravrätten har gått över till eller att det inte finns någon som gravrätten gått över till.

Gravrätten kan endast gå över till någon som genom släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon gravsatt inom gravplatsen.

 En gravrätt kan återlämnas i förtid

Gravrätten får aldrig gå över till någon som inte är villig att överta den och gravrätten kan återlämnas till upplåtaren innan gravrättstiden har gått ut. När upplåtelsetiden för en gravrätt har gått ut kan gravrätten efter ansökan hos upplåtaren förnyas. Det är upplåtaren som beslutar om villkoren för detta och en avgift får tas ut.