Foto: Magnus Aronson

Rapport från kyrkofullmäktige

Här kan du läsa om pastoratets budget för 2017 samt om de nya kyrko- och begravningsavgifterna

Kyrkofullmäktige för Gagnefs pastorat sammanträdde i Mockfjärds kyrka onsdagen den 3/11 under vice ordförande Birgitta Ihlis ledning.

Kyrkofullmäktiges ordförande Christina Hallpers hade avsagt sig sitt uppdrag och till hennes efterträdare valdes Lena Fast från Dala-Floda.

Vikarierande kyrkoherde Fredrik Lautmann gick igenom budgetförslaget och förklarade hur budgeten arbetats fram och vad som fås för kostnaderna.

De största kostnaderna för 2017 blir den sedan länge planerade renoveringen av Gagnefs kyrka, som kommer att stängas vid högmässan söndagen den 15/1 2017 och hållas stängd under ett år.

Det finns ett mycket spännande renoveringsförslag, som kommer att rusta kyrkan väl för framtiden.

Budgeten är pastoratets verktyg för att kunna vara en miljö av öppenhet och delaktighet, för att skapa mötesplatser där varje människa utifrån sina förutsättningar och i livets alla skiften får möjlighet att personligen växa in  i kyrkans tro.

Pastoratet har många fastigheter med eftersatt underhåll som rustas upp allt eftersom för att kunna vara goda verktyg för gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Du kan klicka på länken HÄR så ser du budgeten.

De nya kyrko- och begravningsavgifterna

Begravningsavgiften blir från 2017 gemensam för hela riket förutom för Stockholm och Tranås. Den blir 24,6 öre har staten bestämt. Det innebär en sänkning för avgiftsbetalarna i Gagnefs pastorat.

Driftsbudgeten för pastoratet går med minus för 2017 och därför beslöt fullmäktige höja kyrkoavgiften med 5 öre från 1,10 kr till 1,15 kr och samtidigt uppdraga åt kyrkoråd och kyrkoherde tillsammans med personalen inför 2018 sänka kostnadsnivån med cirka 1 miljon kronor.  Med 1,15 som kyrkoavgift ligger fortfarande Gagnefs pastorat lägre än flera grannpastorat, som Leksand, Ål och Rättvik.

Pengar finns avsatta sedan länge för kyrkorenoveringen och pastoratet har ett bra eget fritt kapital, men de framtida driftskostnaderna behöver minskas för att inte urholka kapitalet på sikt.

Sammantaget innebär det för Gagnefs pastorats del att begravningsavgiften minskar från 32 till 24,6 öre samtidigt som kyrkoavgiften höjs med 5 öre. Totalt blir minskningen därmed 2,4 öre.

Klicka här så ser du hur mycket du och din bygd får för kyrkoavgiften

Fredrik Lautmann
Prost och vik. kyrkoherde i Gagnefs pastorat