Träkors står i motljus i ett fönster.

Nej, Svenska kyrkan håller inte på att islamiseras - vi är en kristen kyrka

Kyrkans uppgift är inte att blanda samman religioner eller att tona ner det kristna budskapet utan att med evangeliet som grund och Jesus Kristus som förebild visa kärlek till alla och bidra till en bättre värld.

I vår kristna kyrka bekänner vi en treenig Gud, Fader, Son och Ande.

Kyrkans uppgift är inte att blanda samman religioner eller att tona ner det kristna budskapet utan att med evangeliet som grund och Jesus Kristus som förebild bidra till en bättre värld.

Så här står det i Kyrkoordningen, som bestämmer Svenska kyrkans identitet:  "Utifrån kyrkans tro på Gud som skapande, upprättande och livgivande i hela världen, är den vidare ekumeniska kallelsen att verka för kyrkans enhet, mänsklighetens gemenskap och världens helande, samt att söka Guds tilltal i mötet med varje människa oavsett religiös tradition." (Kyrkoordningen kap 14)

Religionsdialog är en del av vår kärnverksamhet

Religionsdialog är viktigt, betonar den nuvarande ärkebiskopen Antje Jackelén:
”Det är inte någon hobbyverksamhet som kyrkan kan klara sig utan. Det är en del av vår kärnverksamhet”. Den hållningen står i kontinuitet med hennes företrädares arbete. Förre ärkebiskopen Anders Wejryd tog exempelvis initiativ till Sveriges interreligiösa råd, där representanter för alla de stora världsreligionerna ingår. Han sammankallade också 2008 till en interreligiös klimatkonferens. Som kyrka vill vi vara med och utveckla den ekumeniska och interreligiösa infrastrukturen i Europa och därmed bidra till integration, social sammanhållning och ett hållbart samhälle. På samma sätt har nuvarande ärkebiskop Antje Jackelén tagit initiativ till samarbetet ”En värld av grannar” där syftet är att arbeta tillsammans för att bidra till erfarenhetsutbyte och att lära av goda exempel. Det sker genom att bringa samman olika religiösa samfund och organisationer som arbetar med människor på flykt i Europa, för att utveckla och fördjupa relationerna.
Programmet tar sitt avstamp i det praktiska arbetet på gräsrotsnivå, med siktet inställt på utökad interreligiös dialog och att utarbeta gemensamma strategier för framtida insatser.

Utgångspunkten är att samverkan är enda vägen framåt. Fred är inte möjlig om inte människor av olika tro kan leva sida vid sida. Då måste de kunna tala med varandra och samverka i samhället. Ett initiativ av det här slaget kan aldrig handla om enskilda personer utan fordrar gemensamt arbete mellan såväl religiösa ledare som på gräsrotsnivå.

Dialog handlar inte om att överge sin egen uppfattning och är inte heller något man endast gör med dem som tycker likadant. I vissa frågor kan vi finna en överlappande konsensus, i andra står vi längre ifrån varandra. Men vi lever i samma värld. Kan vi samarbeta, kan vi göra den världen bättre.

Porträtt av biskop Fredrik Modéus.

Ja, biskop Fredrik Modeus i Växjö stift har gett sitt stöd för muslimer att genomföra böneutrop

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för Svenska kyrkans verksamhet. Därför är det naturligt att tycka att den friheten också ska gälla andra religioner än vår egen.

Person läser ur Markusevangeliet i Bibeln.

Nej, ärkebiskopens valspråk, “Gud är större”, är hämtat ur Bibeln och finns i Första Johannesbrevet 3:18-20

”Gud är större” finns i den kristna traditionen men också i islam, en av flera likheter mellan världens två största religioner. Till oss kommer de från Bibeln, en påminnelse om att Gud är större än vårt hjärta.

Fisksätra kyrka, som är tänkt att byggas ut till Guds hus.

Ja, Nacka församling är en av initiativtagarna till Guds hus i Fisksätra.

När människor från olika religioner möts och samtalar, finns en grogrund för fred där spänningar kan minska och fördomar motverkas. I samtal med andra människor kan vi berikas av respekt för varandra och fördjupas i vår egen tro.