Fresta församling

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöks- och postadress: Fresta kyrkväg 2, 19454 Upplands Väsby Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljödiplomering

Här beskrivs diplomeringsmodellen och våra övergripande miljömål.

Miljörevision för fas 1 ägde rum i april 2017 Bild: Mimmi Kilander

Planering, reflektion, dialog och utbildning


Kyrkorådet beslutade 2015-10-06 att införa och arbeta enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringsmodell. Sedan dess har arbetet mot Fas 1-diplomering bestått i att inventera nuvarande förhållanden, ta fram lämpliga och genomförbara miljömål, dokumentera och blicka framåt.
En ”För en bättre värld”-grupp formades, sammansatt av anställda, förtroendevalda och ideella för största möjliga bredd. 

Här följer en beskrivning av samtliga övergripande mål för olika verksamhetsområden samt relevanta delmål kopplade till Fas 1 och vad vi i förhållande till dem genomför /genomfört. Förändringar som är en förutsättning för själva diplomeringen.

1. I kyrkan och gudstjänsten - övergripande mål Fas 1-3

 • Vi vill att alla verksamheter som ingår i det pastorala programmet i FIN ska genomsyras av vår miljöpolicy. 
 • Vi vill även att övriga mål som sätts upp inom ramen för den beslutade miljödiplomeringen ska beaktas. 
  Vi vill också medvetandegöra miljöarbetet bland de som arbetar och deltar i verksamheterna.
 •  Vi vill att vår gudstjänst ska vara hållbar. 
 • Vi vill göra skillnad för våra medmänniskor i världen.
 • I genomförandet av verksamheten ska miljödiplomeringens mål och innehåll aktivt behandlas och reflekteras över. 
 • Vad gäller gudstjänstens rättviseaspekt vill vi ta ett samlat grepp och rikta in samlade ekonomiska medel så att de kan göra verklig skillnad till ett projekt i Slovakien. 

Våra första delmål och åtgärder
Produktionen och import av blommor och framför allt snittblommor för med sig miljöproblem och är inte sällan förknippade med dåliga arbetsförhållanden. Därför ska vi använda egenproducerade altarblommor under perioden april-oktober. En första rabatt anlades i juni förra sommaren som vi hoppas ska motsvara behovet.
Resterande del av året skall vi inhandla fairtrademärkta eller blommor märkta med svenskt sigill.
Från i höstas har vi bytt ut nattvardens starkvin till en ekologisk druvjuice från Biodynamiska produkter.
Vi köper endast stearinljus innehållandes 100% stearin. Vi vill stötta ett center i Slovakien där romska unga män bor så de kan utbilda sig och komma ut i arbetslivet.

2. Förvaltning och ekonomi - övergripande mål Fas 1-3

 • Förvalta församlingens kapital med hänsyn till ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Våra första delmål och åtgärder
Ett första mål är att öka kunskapen om sambandet mellan ekonomi och hållbar utveckling. Flertalet av församlingens anställda deltog i början av året i en grundläggande utbildning. (Ett långsiktigt mål för kommande diplomeringsfaser är att församlingen ska kunna presentera ett så kallat grönt bokslut.)

3. Byggnader - övergripande mål Fas 1-3

 • Vi vill att vår förvaltning ska bli fossilfri till 2025.
 • Vi vill även att de material vi använder ska vara producerade på ett långsiktigt och hållbart sätt och undvika miljöfarliga produkter.
 • Eftersträva energisnålare drift och underhåll av fastigheterna.

Våra första delmål och åtgärder
Här är ett av delmålen att 100 % av den el församlingen använder ska vara miljömärkt el. Från och med december 2016 är elen vi köper ursprungsmärkt vattenkraft. I anslutning till detta energimål har vi också som en åtgärd utsett kanslichef Camilla Roos till energiansvarig att ansvara för ekonomin och uppföljning i energiärenden.

4.Kyrkogård och markanläggningar - övergripande mål Fas 1-3

 • Vi vill driva kyrkogården med hänsyn till miljön och hållbar utveckling.
 • Vi vill minska bensin och dieselförbrukningen, och avgasutsläppen.

Våra första delmål och åtgärder
Vi vill låta gräset ligga kvar efter varannan klippning och låta det göda marken. För Fas 1 har vi därför våren 2017 införskaffat en ny gräsklippare utan uppsamlare. Inte heller vid klippning med handgräsklipparna används uppsamlare.

5. Varor och tjänster - övergripande mål Fas 1-3

 • Vi vill handla varor och tjänster med hänsyn till god hållbar utveckling både vad gäller miljö och rättviseaspekter.
 • Vi vill i samband med att vi ger gåvor till t.ex. de som haft något åtagande för församlingen, bidra för en bättre värld.
 • Vi vill skapa en dialog med församlingens samarbetspartners kring miljö- och rättvisefrågor. 

Våra första delmål och åtgärder
Vi vill se över våra inköpsrutiner för att kontinuerligt bedöma inköp utifrån miljö- och rättviseaspekter. En inköpspolicy har därför tagits fram. Av samma skäl har vi tagit fram en policy för gåvor. Vid avtackningar samt uppvaktningar överlämnas fairtrademärkt choklad. Vi skänker även pengar till ett välgörande ändamål i samband med en av chokladgåvorna.

6. Transporter och kommunikation - övergripande mål Fas 1-3

 • Vi vill aktivt verka för att minska fossilberoendet och minska utsläppen.
 • Vi vill genomföra transporter och resor som påverkar miljön så skonsamt som möjligt.
 • Vi vill handla på transport- och kommunikationsområdet med hänsyn till klimat och rättvisa, och följa med i utvecklingen av nya maskiner/varor.

Våra första delmål och åtgärder
Vi vill att de som reser i församlingens namn skall planera resan noggrant och resandet skall ske utifrån minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Därför har vi som en första åtgärdtagit fram en resepolicy.

7. Kemikalier & avfall - övergripande mål Fas 1-3

 • Vi vill minska avfallet och våra farliga kemikalier 
 • Vi vill öka sorteringen på arbetsplatsen.

Våra första delmål och åtgärder
Här blev målet i Fas 1 att fokusera på sorteringen. Vi har placerat ut sorteringskärl på kyrkogården för att underlätta för besökare att sortera. Likaså ökade sorteringsmöjligheter i kontors- och verksamhetslokalerna. Vi har påbörjat kontakt med återvinningsaktörer för att i större utsräckning kunna återvinna avfall från kyrkogård och markanläggningar.

2017-05-01