Dopgudstjänst

I procession går familjen längs mittgången, fram till dopfunten. Efter psalmen känns det sedan naturligt att uttrycka sin tacksamhet för barnen och livet, och att be Gud om hjälp att vara goda föräldrar.

Namnet

Präst eller någon annan läser berättelsen om Jesus och barnen (Markusevangeliet 10:13-16) Prästen frågar efter barnets namn. Någon av föräldrarna säger namnet.  Kanske är det första gång detta sägs i ett officiellt sammanhang.

vi ber för barnet

Prästen lägger handen på barnets huvud och ber. Bönen är en vädjan till Gud om beskydd i en värld som kan vara ond och farlig. Här bär vi fram vår oro inför framtiden och ber om hjälp för det nyfödda barnet.

"Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hennes/hans namn i Livets bok
och bevara henne/honom i ditt ljus,
nu och alltid. Amen.”

Många präster gör tre korstecken, ett på barnets panna, ett på munnen och ett på hjärtat. Det är en bön om välsignelse över barnets tankar, ord och vem hon är och kommer att vara.
Ur Bibeln läser någon sedan berättelsen om hur Jesus anförtrodde lärjungarna uppdraget att ge dopet till alla människor och undervisa dem om Guds kärleksfulla vilja för världen.


Dopvattnet

Då själva dopakten närmar sig hälls dopvattnet upp i dopfunten, gärna med hjälp av ett syskon eller en fadder . En bön över dopvattnet följer.
Församlingen står nu upp och stämmer in i kyrkans trosbekännelse. Den formulerades redan på 300-talet och används vid varje dop och nästan varje högmässa. Trosbekännelsen är ett uttryck för kyrkans gemenskap genom tiderna, en gemenskap som barnet nu blir en del av. Ofta får föräldrar därefter med ett ”ja” ge ord åt sin vilja att barnet ska döpas. Prästen tilltalar sedan barnet med alla dess namn för att göra det tydligt att det är just denna lilla person, i hela hans eller hennes fullhet som nu ska döpas. Genom att tre gånger ösa vatten på barnets huvud döper prästen honom eller henne:
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Här sker dopets mysterium.

Dopljuset

Barnets dopljus tänds under dopet. Kanske får en fadder eller ett syskon denna uppgift. Dopljuset är en hälsning från församlingen: Välkommen med i församlingens gemenskap. Det är också en påminnelse om Jesus som kallade sig själv världens ljus.

Välkommen in i församlingen

Omslutet av allas kärlek hålls det nydöpta barnet upp inför församlingen. En ny människa, en ny framtid, ett nytt liv med Gud och andra människor. Här når glädjen sin höjdpunkt.
Efter en bön om en god framtid för barnet avslutas dopgudstjänsten med Herrens bön (Vår fader) och Välsignelsen.