Foto: Mimmi Kilander

Diakon 100 %

Vi söker diakon till Fresta församling i Upplands Väsby. Sök senast 7 oktober.

vår vision

Vår vision är att församlingen är en miljö där människor kan komma till tro och leva sin tro. Vi vill skapa och vara en kristen gemenskap där alla får möjlighet att växa och fördjupas i sin tro. Vi vill bidra till att Guds rike vinner mark och att skapelsen återupprättas.

Diakon i Fresta

Vad gör du på jobbet?

 

 • Du får stort ansvar för församlingens själavård och övriga samtalsstöd t ex sorgegrupper som du leder själv eller tillsammans med präst.
  Du hanterar och bedömer ansökningar till församlingens hjälp- och bidragsfonder.
 • Du har kontakter med och besöker institutionerna i närområdet - äldreboende och gruppboenden.
  Du håller i kontakten med arbetsförmedlingen när församlingen tar emot personer som arbetstränar.
 • Du samordnar och utvecklar arbetet med volontärer. Öppet hus på julafton i Fresta, är ett exempel på församlingsbyggande diakoni för alla åldrar, att skapa och utveckla tillsammans med volontärer. Det finns inte ännu men är ett av församlingens mål.
 • Du håller i träffar för daglediga.
  Fredagsträffen är navet och en viktig mötesplats under vår- och hösttermin. Efter uppehållet under pandemin finns nu stort utrymme att forma verksamheten tillsammans med gamla och nya deltagare när vi nystartar.
  Under sommaren erbjuder vi enkelt sommarkafé med andakt och ofta musik. Du står för kontinuitet och planerar bemanning.
 • Vi vill att du har beredskap att vara stöd för barn och unga i församlingsverksamheter när pedagogerna identifierat särskild utsatthet eller behov av samtal hos deltagarna.

Vem är du?

Du har en holistiskt församlingssyn och är beredd att i det gemensamma löpande arbetet lika väl ”hoppa in”, som att kliva fram eller stå tillbaka - för helhetens bästa.

Vi tror att du har öga för hur människors behov och utsatthet kan ta sig uttryck idag, och att du tydliggör och pekar på detta, i församlingen men också i det lokala samhället.  ”Diakonal spjutspets, profetisk röst, värnar människovärdet” är begrepp som beskriver detta. Du är inte främmande för detta men vet att det kräver integritet, mod och omsorg.

 

Var hamnar du?

Tre personer sitter i sommargrönska framför den röda Församlingsgården.
Fresta församlingsgård utgör tillsammans med medeltidskyrkan en idyllisk liten kyrkby. Här finns församlingsexpedition och ditt arbetsrum. Foto: Mimmi Kilander

I ett engagerat arbetslag som gärna ger det lilla extra. Vi har ett rikt musikliv och är så stolta över kopplingarna till Heliga Birgitta att vi skapade en pilgrimsled och verksamhet kring detta. Ungdomarna har nyligen flyttat till lokaler helt nära kyrkan och vi ser fram emot att tillsammans med dem äntligen skapa en rytm med veckomässa. Dop, vigslar och begravningar är för oss viktiga tillfällen att möta våra församlingsbor i situationer där frågor om vad som är viktigt i livet blir extra relevanta. Här blir en välvårdad kyrkogård och en ambitiös förvaltning viktiga byggstenar i vårt gemensamma arbete. Vi sätter värde på goda rutiner.

omvärldsbeskrivning

”Fresta församling har strax under 13 000 invå­nare. Befolkning­en är överlag högutbildad med goda inkomster.

De tankar och röster vi möter i Fresta stäm­mer överens med övergripande kartläggningar av samtidens värderingar, trender och proble­mområden som påverkar samhälle och männ­iskors liv och relationer; informationsöverflöd och trycket på personlig identitet som varu­märke, längtan efter egen tid, längtan efter fa­miljetid, oro för egen eller anhörigas psykiska ohälsa. Ensamhet och depression i samband med stigande ålder möter vi också hos våra äldsta församlingsbor. Vi noterar den särskilda utsatthet som gäller unga tjejer i vår kommun. Klimatet och frågor kring människovärde är också aktuella.

Samtidigt finns här många friskfaktorer. Vår lantliga villaförort har generellt en välmåen­de befolkning, ohälsotalet är lågt. Vi uppfat­tar fortsatt en framträdande hembygdskänsla, församlingen har samarbeten och kontakter med föreningsliv, kommun och andra lokala aktörer, ett etablerat skolarbete, många och fina lokaler. De flesta vi möter är positivt in­ställda och värnar sin kyrka, kyrkogården och verksamheterna. Flera är villiga att bidra med sin tid och sin kompetens. Vi har goda förut­sättningar. ”

(bearbetat ur Församlingsinstruktionen)
Du kan läsa hela dokumentet här  Församlingsinstruktion