Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Budget 2020

Fresta församling tappar medlemmar. Medlemsavgifterna är grunden i kyrkans ekonomi. Inför 2020 har församlingen därför tagit ställning till olika alternativ för att klara verksamheten

Färre medlemmar = mindre pengar.

Fresta församling tappar medlemmar. Medlemsavgifterna är grunden i kyrkans ekonomi. Inför 2020 har församlingen därför tagit ställning till olika alternativ för att klara verksamheten:

  • Höjd medlemsavgift
  • Lägga ner verksamhet
  • Öka på intäktssidan
  • Se över antalet tjänster

Med en höjd medlemsavgift är det mycket troligt att ytterligare medlemmar med svag anknytning väljer att lämna kyrkan. Det riskerar att bli ett nollsummespel eller t o m resultera i ett ännu sämre ekonomiskt läge.

Lägga ner verksamhet är en marginell besparing då dess kostnader framför allt är kopplad till de anställda som bedriver den.  Lägger vi ner verksamhet tappar vi i relevans då vi inte längre möter och finns till för våra församlingsbor. 

Intäktssidan. Kostnaderna för fastigheterna är höga, dem kommer vi inte ifrån. Sälja av tillgångar krockar delvis med uppdraget att förvalta vårt kulturarv och är i vissa fall inte tillåtet. Viss uthyrning kan komma i fråga men intäkten blir ändå begränsad.

Antalet tjänster. Anställda är vår största tillgång men också den största utgiften. Att se över antalet tjänster är den möjlighet vi har att få en budget i balans utan att behöva lägga ner verksamhet i omfattande mening.

Kyrkofullmäktiges beslut 2019-11-13

Församlingen har valt att vakantsätta värdinnetjänsten, att inte förlänga anställningen för städare, samt att ta bort barntimmeledare 75 % ur organisationen. Målet är att på detta sätt hitta en ekonomiskt långsiktig lösning för anställda, verksamheter och församlingsbor.

hållbarhet i uppdraget

Hela Svenskan kyrkan med alla dess pastorat och församlingar har att hantera minskade intäkter. Fresta församling har valt som beskrivits ovan.
I församlingen läggs nu också stor energi på att skapa en effektiv och hållbar förvaltning i alla delar. Målet är långsiktighet och hållbarbarhet för hela församlingens bästa och vårt uppdrag att sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld.

Tack för att du är medlem i Svenska kyrkan!