Karin Rubenson, forskare

Karin Rubenson är postdok-forskare i praktisk teologi. Hennes forskning handlar om hur teologi kan skapas och formuleras tillsammans med barn.

Om mig, Karin

Min forskning befinner sig inom ämnesområdet praktisk teologi, med fokus på liturgisk teologi och etnografiskt inspirerade metoder för teologisk forskning. Jag har tidigare forskat om barns gudstjänstfirande i Svenska kyrkan och har ett särskilt intresse för teologiska förståelser av barndomsbegreppet och hur dessa tar sig uttryck i praktiken.

Jag arbetar för närvarande med ett etnografiskt inspirerat projekt tillsammans med en forskargrupp bestående av barn, inom ramen för en församlings ordinarie barnverksamhet. Projektet syftar till att utveckla metoder för att arbeta med teologisk reflektion tillsammans med barn och att involvera barn i teologiska forskningsprocesser.

Genomgående i min forskning är strävan efter att kombinera olika forskningsfält, såsom praktisk teologi, systematisk teologi, litteraturvetenskap och kritiska barndomsstudier. Jag har också ett särskilt intresse för vad praktisk-teologisk kunskap kan betyda i Svenska kyrkan idag.

Nyckelord

Praktisk teologi, barn, liturgik, teologisk reflektion, etnografisk teologi, metodutveckling

CV

·        Postdok-forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys      (2021 - )

·        Teologie doktorsexamen april 2021

·        Prästvigd för Strängnäs stift 2015

Min pågående forskning

Barn och teologisk reflektion

Syftet med det här projektet är dels att utforska metoder för att forska teologiskt tillsammans med en grupp barn i elvaårsåldern, dels att undersöka hur en sådan process kan bidra till reflektionen om teologiska frågor. Projektet genomförs i en församling i Svenska kyrkan under 2022.

Mina publikationer

”Lyssnande som teologisk praktik”, Barn: Forskning om barn och barndom i Norden Vol 40 Nr 3 (2022). Tillsammans med Linn Sæbø Rystad.

”Vardagsteologi och tonårsmagi: Att närma sig etnografisk-teologisk forskningsmetod med hjälp av barnlitteratur” Tidskrift för litteraturvetenskap Vol 52 Nr 1 (2022).

Karnevalesk gudstjänst: Barns plats i kyrkans liturgi, Uppsala 2021

”Praktisk och pastoral teologi i Svenska kyrkans prästutbildning”, Svensk teologisk kvartalskrift 97:1 (2021). Tillsammans med Elin Lockneus.