Jonas Ideström, forskare

Jonas Ideström är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Hans forskningsområde är kyrkovetenskap/ecklesiologi och omfattar frågor som rör lokal kyrklig identitet, kyrka som välfärdaktör, kyrka i förort, kyrka i glesbygd, teologisk etnografi och aktionsforskning.

Om mig, Jonas

Jag är intresserad av hur kyrka, tro och teologi framträder i praktiken och hur vi teologiskt kan studera det. I mina forskningsprojekt försöker jag kombinera studiet av ett visst fenomen med ett explorativt utforskande av användbara teorier och metoder. Jag arbetar bland annat med deltagarbaserade ansatser med fokus på frågor kring kyrkan som välfärdsaktör, pastoralt och professionellt lärande och förändringsarbete. Som en röd tråd genom min forskning går också en teopolitisk tematik och frågor som rör förhållandet mellan social teori och teologi. 

Nyckelord

Ecklesiologi, praktisk ecklesiologi, teologisk etnografi, välfärd, glesbygd, professionellt lärande, aktionsforskning.

 • Jonas Ideström

  Jonas Ideström

  Forskare

CV

 • Redaktör för bokserien Church of Sweden Research Series 2018
 • Docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet 2016
 • Co-chair i gruppen Ecclesial practices vid AAR 2012
 • Forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2012
 • Vik. lektor i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet 2010
 • Teologie doktor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet 2009
 • Präst i Svenska kyrkan 1999

Min pågående forskning

Pastoral learning in practice

Projektet genomförs i samarbete med forskare från Danmark och Norge och syftet är att studera professionellt och pastoralt lärande hos präster i de tre skandinaviska folkkyrkorna. Utifrån en sociokulturell förståelse av lärande följer vi nyutexaminerade präster under tre år och studerar lärande i de praktiker där de är verksamma. Under våren 2018 genomfördes två pilotstudier med blivande präster under deras sista termin av studier.

Tracing church – approaches in ethnographic ecclesiology

Projektet syftar till att utveckla och formulera konstruktiva teoretiska och metodologiska ansatser i etnografisk ecklesiologi. Arbetet ska resultera i en monografi som publiceras på engelska. Jag tar min utgångspunkt i erfarenheter jag gjort i tidigare studier och utvecklar ecklesiologiska ansatser i dialog med sociologer och filosofer som Bruno Latour och John Law. 

Teologi i rörelse

Det här är ett teologiskt aktionsforskningsprojekt i samverkan med Linköpings stift och Vadstena församling som utgår från det konfirmand- och ungdomsarbete som bedrivs i Vadstena församling. I fokus för projektet står frågor om vad det innebär att vara församling och kyrka. Syftet med projektet är att studera hur en specifik verksamhet präglar, eller skulle kunna prägla, andra delar av församlingens liv och verksamhet. Hur kan en verksamhet som genomförs på ett särskilt sätt bidra till förskjutningar i grundförståelsen av vad det innebär att vara kyrka och församling.

Mina publikationer

With co-author Tone Stangeland Kaufman. ”Why Matter Matters in Theological Action Research: Attending to the Voices of Tradition.” IJPT 22, no 1. (2018) 84-102.

With co-editor Tone Stangeland Kaufman. What Really Matters. Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography. Eugene, OR: Pickwick, 2018.

”Faithful Participation – Engagement and Transformation in Ethnographic Ecclesiology.” In What Really Matters. Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, edited by Jonas Ideström and Tone Stangeland Kaufman, 58-76 Eugene, OR: Pickwick, 2018.

With co-editor Gunilla Löf Edberg. Att öppna ett slutet rum. Själavård och ecklesiologi  [To open up a locked room. Counseling and ecclesiology]. Stockholm: Verbum, 2018.

With co-author Stig Linde. Det här är någonting vi måste göra. Ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med Svenska kyrkan i Mölndal [This is something we must do. A theological action research projekt with Church of Sweden in Mölndal].” Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet, 2017.                

”Mediators of Tradition: Embodiment of Doctrine in Rural Swedish Parish Life.” Ecclesial Practices. Journal of Ecclesiology and Ethnography 3, no. 1 (2016) 55–69.

Co-edited with Sune Fahlgren. Ecclesiology in the Trenches. Theory and Method under Construction. Eugene, OR: Pickwick, 2015.

”It is that Loving Gaze.” Ecclesial Practices. Journal of Ecclesiology and Ethnography 2, no. 1 (2015) 108–19.

Spåren i snön. Att vara kyrka i norrländska glesbygder [The Tracks in the Snow: Being Church in Rural Northern Sweden]. Skellefteå: Artos & Norma, 2015.

Folkkyrkotanken – innehåll och utmaningar [Folk Church thinking – Content and Challenges]. Svenska kyrkan, forskningsenheten: Uppsala, 2012.

Editor. For the sake of the world. Swedish ecclesiology in dialogue with William T. Cavanaugh. Church of Sweden, Research Series 3. Eugene: Pickwick, 2010.

Lokal kyrklig identitet. En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg [Local Church Identity. A Study of Implicit Ecclesiology with the Example Church of Sweden in Flemingsberg]. (Phd) Skellefteå: Artos, 2009.