Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Uppsala stift

Här presenteras disputerade forskare i Uppsala stift.

Karin Sarja

Karin Sarja

Karin Sarja

Svenska kyrkan

Docent, Teologie doktor

Mer om Karin Sarja

Karin Sarja är disputerad i missionsvetenskap och docent i kyrkohistoria, företrädesvis missionshistoria. Hennes forskning rör kvinnor i missionshistoria, mission och kolonialism, kvinnor i kyrkans historia etc. I doktorsavhandlingen studerades kvinnliga missionärer i Sydafrika. Karin Sarjas senaste forskningsprojekt behandlar Barbro Johansson, missionär och politiker i Tanzania 1946-1999. Karin Sarja har tidigare varit lärare och forskare vid bland annat Teologiska Högskolan Stockholm och Uppsala universitet. Åren 2010 – 2015 var hon bland annat chef för Teologiska utvecklingsenheten vid Kyrkokansliet. Sedan 2015 är Karin Sarja församlingsherde i Gävle Staffans församling. Möjliga föreläsningsämnen: World Christianity/missionsvetenskap, missionshistoria, kvinno- och genushistoria etc.

Anders Göranzon

Anders Göranzon

Anders Göranzon

Teologie doktor

Mer om Anders Göranzon

Forskningsinriktning: Anders Göranzon är en av Svenska kyrkans utsända medarbetare och tjänstgör som gästforskare vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Tjänsten är sekonderad av Svenska kyrkans internationella arbete för perioden 2013-15 med möjlighet till förlängning. Anders har tidigare varit församlingspräst i Luleå stift, Linköpings stift och Växjö stift samt en period också missionär i Sydafrika. Han inledde då sina forskarstudier vid University of the Free State i Bloemfontein i Sydafrika och disputerade 2010 i Sydafrika på sin avhandling: The Prophetic Voice of the South African Council of Churches after 1990 – Searching for a Renewed Kairos. Just nu arbetar Anders med begreppet Ecumenical Space och använder den ekumeniska situationen i Sydafrika som ett slags ”case study”. Möjliga föreläsningsämnen: Relationen mellan kyrka och samhälle, Sydafrikanskt kyrkoliv.

Erik Berggren

Erik Berggren

Erik Berggren

Teologie doktor

Direkt: 018-16 96 98

Mobil: 070-256 19 76

Mer om Erik Berggren

Forskningsinriktning: Erik Berggren arbetar som handläggare för teologisk utbildning vid Svenska kyrkans internationella avdelning på Kyrkokansliet i Uppsala. Han prästvigdes 1990 och har arbetat som församlingspräst i Sverige och sjukhuspräst i Sydafrika. Han disputerade på avhandlingen ”Catholicity Challenging Ethnicity” i kyrkovetenskap. Avhandlingen behandlar katolicitet i förhållande till etnicitet utifrån centrala dokument från Kyrkornas Världsråd. De ekumeniska dokumenten har använts som grund för ett analytiskt verktyg för att studera hur kyrkor och församlingar i Sydafrika har hanterat etnicitet efter apartheids avskaffande. Han är även fil. mag. i statsvetenskap och har varit gästforskare vid Universitetet i Stellenbosch, Sydafrika. Möjliga föreläsningsämnen: Katolicitet, ekumenik, etnicitet, mångfald, Sydafrika.

Jonas Lindberg

Jonas Lindberg

Jonas Lindberg

Teologie doktor

Mobil: jonas.lindberg@svenskakyrkan.se

Mer om Jonas Lindberg

Forskningsinriktning: Jonas Lindberg arbetar som präst i Uppsala domkyrkoförsamling sedan 2001 och är också journalist. Hans avhandling från 2015 (Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988-2012) visar att globaliseringen, genom mediepåverkan och ökad religiös mångfald, skapar en osäkerhet kring nationell och kulturell identitet i många länder, vilket bidrar till att kristendom åter får betydelse som identitetsmarkör. Framväxten av högerpopulistiska partier runt om i Europa är det tydligaste tecknet på det, men avhandlingen visar också att många andra politiska partier påverkas i en liknande riktning. Avhandlingen bygger på analyser av partiprogram och parlamentsdebatter i de fem nordiska länderna med ett särskilt fokus på de tre årtalen 1988, 1998 och 2008 och ingår i det samnordiska forskningsprojektet NOREL. Jonas Lindbergs studie visar att religion dyker upp i relation till fler områden över tid, som exempelvis invandring och mänskliga rättigheter. Resultaten pekar också på ökade spänningar kring religion, där kristendom i vissa fall betonas starkare, medan inte minst islam problematiseras i ökande grad. Religionsfriheten, som tidigare har tagits för självklar, uppfattas på motsvarande sätt som mer komplicerad och beskrivs oftare som underordnad andra värden, inte minst demokrati. I en fallstudie kring parlamentsdebatterna om samkönade äktenskap visar Jonas Lindberg också att det finns andra tecken på en omförhandling eller återbekräftelse av relationerna mellan kyrka och stat, efter en mer generell process av ökad separation. Möjliga föreläsningsämnen: Politiska partiers syn på religion

Per Hansson

Per Hansson

Per Hansson

Filosofie doktor, Seniorprofessor emeritus

Mobil: 0706 103230

Mer om Per Hansson

Forskningsinriktning Per Hansson är seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap. Avhandlingens namn är "Styrning och kultur. En studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet" (1990)I sin forskning har han arbetat med organisation, styrning och ledning, organisationskultur, genusfrågor samt tillsyn. Hans empiri är i första hand hämtad från Svenska kyrkan. De senaste åren har han arbetat inom två områden: det första är forskningsprojektet vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro som heter RELIGIÖSA SAMFUND I DUST-LÄNEN, och som har fokuserat på Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa. Nu pågår förberedelser för uppföljning av resultaten. Det andra området han arbetar med nu gäller tillsyn av professionella. Hans empiriska material berör präster i Svenska kyrkan, men tillsyn förekommer i de flesta organisationer med professionella medarbetare. Möjliga föreläsningsämnen: Organisation, organisationskultur, ledarskap, förändringsarbete, arbetsmiljöfrågor, tillsyn

Leif Nordenstorm

Leif Nordenstorm

Leif Nordenstorm

Teologie doktor

Direkt: 018-161102

Mobil: 070-8146775

Mer om Leif Nordenstorm

Forskningsinriktning: Leif Nordenstorm är direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan sedan 2011. Han har tidigare under ca 25 år varit verksam som församlingspräst han har disputerat på en avhandling om religionshistoria. Vad gäller religionshistoria innefattar hans forskning såväl fornnordisk religion som nya japanska religioner och mötet mellan asiatisk religion och kristendom. Han forskar också i kyrkovetenskap bl.a. om biktens roll i Svenska kyrkan. Möjliga föreläsningsämnen: Nya religioner och nyandliga rörelser, bikt, predikan.

Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar

Teologie doktor

Mobil: 070 – 34 84 161

Mer om Anna Karin Hammar

Forskningsinriktning: Anna Karin Hammar arbetade med själavård och teologi på Uppsala stift mellan 2004 och 2016. Hon har tidigare tjänstgjort på nationell och internationell nivå, i Genève som ansvarig för avdelningen Kvinnor i kyrka och samhälle i Kyrkornas världsråd. Anna Karin Hammar är prästvigd för Lunds stift 1975 och har också verkat där som församlingspräst, studentpräst och ansvarig för uppbyggnaden av vänrelationer till kyrkan i Sudan och i Palestina. Anna Karin har disputerat på en avhandling om dopteologi med titeln Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament. Som initiativtagare till Teologifestivalen är hon intresserad av mötet mellan akademisk forskningstradition och kontextuell/lokal teologi, gräsrotsteologi. Genom föreningen Kompass och utbildningen för andlig vägledning i ignatiansk anda i Uppsala stift, som genomförs i samarbete med den romersk-katolska kyrkan, har forskningsintresset väckts för integrationsprocessen i Svenska kyrkan av ignatiansk och luthersk tradition. Möjliga föreläsningsämnen: Dopteologi, HBT i olika religioner, ignatianskt och lutherskt, kristna i det heliga landet

Carin Lundström

Carin Lundström

Carin Lundström

Teologie doktor, Teologie doktor

Mer om Carin Lundström

Forskningsinriktning: Carin Åblad Lundström har tidigare arbetat som församlingspräst i Skara stift men är nu kaplan för undervisning i Uppsala domkyrkoförsamling. Sedan 2001 är hon verksam i Uppsala domkyrkoförsamling med erfarenhet från olika uppdrag: projektledare för drogförebyggande verksamhet bland skolelever, projektledare för avvecklingen av en stadsdelskyrka (Mikaelskyrkan) projektledare för initiering av volontärverksamheten samt initiativtagare och verksamhetsansvarig för soppmässan för hemlösa - ett samarbete mellan församlingen, volontärer, Uppsala stadsmission och näringslivet. Pågående uppdrag är utveckling av församlingens undervisning i Uppsala domkyrka. Samtliga nämnda projekt har berikats av den teoretiska forskarutbildningen. Carin Åblad Lundströms doktorsavhandling återfinns inom den religionspsykologiska forskningsdisciplinen och anknyter till klinisk psykologi och forskningsfältet ritual studies. Avhandlingen har titeln: När livet oväntat förändras. Föräldrars erfarenheter efter spädbarnsdöd, med särskild hänsyn till ritualers funktion. En religionspsykologisk studie. Carin Åblad Lundström har undervisat på begravningsentreprenörsutbildningen om religion och ritualer. Nu arbetar hon med projektering inför en empirisk studie om barns, föräldrars och förskolelärares erfarenheter av kristen undervisning. Möjliga föreläsningsämnen: Föräldrars erfarenheter av ritualer vid barns födelse och död. Ritualers, kyrkliga och andra, olika funktioner vid kriser. Betydelsen av stödpersoner: församlingsmedarbetare, sjukvårds- och skolpersonal, begravningsentreprenörer vänner, grannar, släktingar, i samband med och efter barns död.

Jakob Evertsson

Jakob Evertsson

Jakob Evertsson

Teologie doktor

Direkt: 018-16 94 94

Mer om Jakob Evertsson

Forskningsinriktning: Jakob Evertsson är docent i kyrkohistoria vid Åbo akademi och lärare i pastoralteologi, Svenska kyrkans tro och tradition, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Han disputerade 2002 vid Åbo akademi på en avhandling med titeln "En damm mot tidens ström" som handlade om prästerskapets politiska roll i riksdagen under 1800-talet. Forskningsintresset har de senaste åren inriktats mot kristendomsdidaktiska och kyrkohistoriska frågeställningar och har resulterat i ett antal akademiska artiklar i internationella tidskrifter. Han har också varit engagerad i internationellt arbete, både genom utlandsvistelser och som tjänstgöring inom ekumeniskt arbete. Som församlingspräst under drygt 10 år har han framför allt arbetat med diakonalt utvecklingsarbete. Möjliga föreläsningsämnen: Svenska kyrkans tro och tradition, Kyrka och samhälle, kristen undervisning, församlingsutveckling

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen