Forskning

Prata med oss

Kontakt

Forskning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Disputerade i systematisk teologi

Här presenteras disputerade medarbetare med inriktning på systematisk teologi


Lena Sjöstrand

Lena Sjöstrand

Präst och teol.dr , Teologie doktor

Direkt: 046-35 88 81

Mobil: 070- 520 10 47

Mer om Lena Sjöstrand…

Lena Sjöstrand intresserar sig för ritens kroppsliga och estetiska dimensioner. För hur vi kan formulera oss teologiskt om det som rör handling och kropp i performativa praktiker som gudstjänst, kyrkospel och teater. Hon disputerade 2011 vid Köpenhamns universitet med avhandlingen "Mer än tecken. Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar". I avhandlingen undersöker Sjöstrand vad som händer om vi undersöker gudstjänstens kroppsliga och performativa dimensioner med hjälp av teorier som rör fenomenologi och performance. Lena Sjöstrand har under flera år arbetat med gudstjänstutveckling. Som lärare vid Pastoralinstitutet, som stiftsadjunkt och som domkyrkokaplan i Lund. Ett område som hon särskilt fördjupat sig i är dialogen mellan samtidskonst och kyrka. Möjliga föreläsningsämnen: Rit, kropp och rum. Gudstjänstens gestaltning. Kyrkospel/Liturgisk dramatik. Konst och kyrka.

Elisabeth Arborelius

Elisabeth Arborelius

Elisabeth Arborelius

Teologie doktor

Mer om Elisabeth Arborelius…

Forskningsinriktning: Elisabeth Arborelius disputerade 2009 på en avhandling (Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket? Intervjuer med församlingsbor och präster i Stockholmsområdet) där syftet var att beskriva och jämföra församlingsbors och prästers 1) existentiella , andliga och religiösa upplevelser, 2) förväntningar och föreställningar kring kyrkan och kyrkans verksamhet och 3) att i teologiska termer reflektera över dessa upplevelser och föreställningar. Sen flera år tillbaka arbetar Elisabeth Arborelius som präst inom Stadsmissionens Bullkyrka för hemlösa samt på Aktivitetshuset Södermalm med samtal med människor med psykisk ohälsa. Hon kommer under hösten 2015 att färdigställa skriften ‘Själavård för utsatta människor’. Elisabeth Arborelius är docent i psykologi vid Karolinska institutet, institutionen för folkhälsovetenskap. Hon har tidigare bedrivit forskning om patient-läkar-relationen och om att förebygga psykisk ohälsa. Möjliga föreläsningsämnen: Själavård/samtal med utsatta människor. Att överleva ständigt återkommande depressioner. Skillnader och likheter mellan ’folk i allmänhet’ och präster avseende andliga upplevelser samt synen på kyrkan. En mottagarorienterad inriktning avseende kyrkans handlingar.

Eva Lotta Grantén

Eva Lotta  Grantén

Eva Lotta Grantén

Docent, Teologie doktor

Mer om Eva Lotta Grantén…

Forskningsinriktning: Eva-Lotta Grantén arbetar på Lunds stiftskansli sedan 2012. Hon har tidigare varit verksam många år som församlingspräst. Hon har disputerat på en avhandling om dialogen mellan naturvetenskap och teologi, med särskild inriktning på altruism. Ett annat forskningsfält har varit etiska frågor som väcks av strävan att förlänga enskilda människors livslängd. Den senaste monografin diskuterar arvsyndsläran i luthersk teologi och etik idag. Eva-Lottas forskningsintressen rör bland annat luthersk identitet, etikens förverkligande och dialogen mellan teologi och naturvetenskap, särskilt evolutionsbiologi. Nu arbetar hon med frågor om hur luthersk teologi kan vara en resurs i samhällsdebatten i frågor som rör bland annat religionsmöte, välfärdsfrågor, perfektionism och religionsfrihet. Möjliga föreläsningsämnen: Luthersk identitet. Arvsynd. Kristen kärleksetik. Frågor väckta av forskning med syfte att förlänga människors liv. Dialogen mellan naturvetenskap och teologi.

Susanne Rappman

Susanne Rappman

Susanne Rappman

Kyrkoherde, Teologie doktor

Mobil: 0702-10 57 09

Mer om Susanne Rappman…

Forskningsinriktning: Susanne Rappmann är kyrkoherde i Värö och Stråvalla församlingar sedan 2010. Hon disputerade 2005 på en avhandling om funktionshinder och teologi. Med en teori om Kristi kropp som en kritisk metafor belyser och diskuterar hon synen på människan, samhället och kyrkan hos några ”handikapp-teologer”. I avhandlingen men också senare har hon intresserat sig för hur språkliga uttryck ger uttryck för värderingar som påverkar personer med funktionshinder negativt. Möjliga föreläsningsämnen: Funktionshinder och teologi, normalitet/avvikelse, kyrkosyn, människosyn.

Kjell Kallenberg

Kjell Kallenberg

Kjell Kallenberg

Teologie doktor

Mer om Kjell Kallenberg…

Forskning: Kjell Kallenberg disputerade 1987 på en avhandling med titeln "Livsåskådning i kris" (Doxa). Avhandlingen binder samman teoretiska perspektiv med en lång erfarenhet av att ha arbetat som sjukhuspräst med människor i kris och trauman. Kallenberg är docent vid Uppsala universitet och har varit adjungerad professor och gästprofessor i Uppsala och Örebro. Den största delen av hans forskning anknyter till vården. Ett huvudtema har varit sorg, trauma och livsåskådning, ett annat tema har handlat om hälsa och välbefinnande. I boken "Tro och värderingar i 90-talets Sverige. Om samspelet livsåskådning, moral och hälsa" (Bokförlaget Libris) behandlades förändringar i värderingar och världsbilder i det moderna samhället. I Människans hälsa utveklas sambanden mellan hälsa, livsåskådning och personlighet. Tillsammans med prof Gerry Larsson m fl vid Försvarshögskolans institution för ledarskap har han arbetat fram Försvarets nya ledarskapsbok, Direkt ledarskap. För närvarande ingår han i en forskargrupp inom Försvarshögskolan, som studerar moralisk stress vid akuta situationer, särskilt betydelsen av arbetsförhållanden, ledarskap och psykologisk och funktionell prevention och återhämtning. Kjell Kallenberg har publicerat en lång rad vetenskapliga arbeten och bl a medverkat i två amerikanska böcker. Möjliga föreläsningsämnen: Han är en flitigt anlitad föreläsare inom vård, näringsliv och offentlig förvaltning. Under många år har han haft kurser och seminarier för högre chefer främst med inriktning på värdegrund, etik och ledarskap. Han är ledamot av Vårdföretagarnas etiska råd (Almega), samt ledamot av Måltidsakademien.

Bo Håkansson

Bo Håkansson

Bo Håkansson

Teologie doktor, Teologie doktor

Direkt: 040-15 63 93

Mer om Bo Håkansson…

Forskningsinriktning: Licentiatuppsats Vid Lunds universitet 1989 om teologisk syn på fredsarbetet (”Motståndets kyrka: Kyrkan inför det moderna kriget enligt Dorothee Sölle, Daniel Berrigan och Helmut Gollwitzer”). Doktorsavhandlingen ”Vardagens kyrka. Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid” handlar om folkkyrkoteologi med fokus på Gustaf Wingren. Möjliga föreläsningsämnen: Svenska kyrkan som folkkyrka, Wingrens teologi, Luthersk kallelselära i konsumtionssamhället, Teologiskt motiverade protester mot militärt våld

Magnus Abrahamson

Magnus Abrahamson

Magnus Abrahamson

Teologie doktor

Direkt: 033–179400

Mobil: 0705–159495

Mer om Magnus Abrahamson…

Forskningsinriktning: Magnus Abrahamson har en bakgrund som forskare och lärare i tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi vid Uppsala universitet. År 2002 disputerade han på avhandlingen Jesu uppståndelse som historiskt problem, 2005 gav han ut boken Efter korsfästelsen och 2013 boken Brott och förlåtelse. Sedan 2006 verkar han som präst i Gustav Adolfs församling i Borås. Tjänsten delas mellan Kriminalvården (både häkte och anstalt) och ordinär församlingsverksamhet. Möjliga föreläsningsämnen: Magnus Abrahamson är ute i olika sammanhang och håller föredrag. Oftast handlar det om skuld, skam, förlåtelse, brott och straff men han talar också om Jesustolkningar, Gudsbilder mm.

Lennart Johnsson

Lennart  Johnsson

Lennart Johnsson

Teologie licentiat, Teologie doktor

Mer om Lennart Johnsson…

Forskningsinriktning: Lennart Johnsson har varit verksam vid Uppsala Universitet, Johannelunds Teologiska Högskola och vid Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar), samt som lektor/ gästprofessor vid olika universitetet internationellt. Idag är han verksam som kyrkoherde i Östra Torsås pastorat, Växjö stift. Han disputerade på en avhandling som analyserar BEM-dokumentet och receptionsprocessen, fr.a. utifrån dopfrågan och ecklesiologiska frågeställningar. Han har också skrivit en lic-avhandling. Senare har han forskat och arbetat med frågor kring trialogen (judendom-kristendom-islam), och om sekularisering och postmodernism. Ett annat forskningsprojekt handlar om kvinnors roll och betydelse för Kyrkan och världen, utifrån den lutherska Augustana-synodens Woman’sMissionarySociety. Vad påverkar och driver dessa människor och organisationer? Det finns nämligen en bakomliggande spiritualitet eller ideologi som kommer till uttryck bl.a.i deras filantropiska verksamhet, liksom i andra organisationers! Möjliga föreläsningsämnen: Ekumenik, religionsdialog, ecklesiologi, dopproblematik, postmodernism, sekularisering ochsekularism.Trialogen (judendom, kristendom, islam), spiritualitet/ideologi, dess roll och betydelse för exempelvis filantropisk verksamhet.

Esbjörn Särdquist

Esbjörn Särdquist

Esbjörn Särdquist

Teologie doktor, Teologie doktor

Mer om Esbjörn Särdquist…

Forskningsinriktning: Esbjörn Särquist är stiftsteolog och arbetar vid Skara stiftskansli sedan 2005. Han är samtidigt till viss del verksam som församlingspräst i Alingsås. Han disputerade vid Karlstads universitet 2010 i systematisk teologi på avhandlingen Kunskapens yttersta kant: Gud och det givna i K.E. Løgstrups Metafysik. Hans forskningsintressen rör tolkningar av kristen tro, med särskild inriktning mot dess filosofiska sida, men även dess praktiska uttryck som t.ex. församlingssyn och ideellt arbete. Möjliga föreläsningsämnen: K.E. Løgstrup, Heidegger, församlingssyn, ideellt arbete

Bo Larsson

Bo Larsson

Bo Larsson

Teologie doktor

Mobil: 070-6092422

Mer om Bo Larsson…

Forskningsinriktning: Bo Larsson är stiftsprost i Stockholm. Han har tidigare varit verksam som församlingspräst, som lärare vid Pastoralinstitutet i Uppsala och som chef för avdelningen utbildning, forskning och kultur i Svenska kyrkan på nationell nivå. Han disputerade 1990 med en avhandling i tros- och livsåskådningsvetenskap om Lars Gyllenstens författarskap som heter Gud som provisorium – en linje i Lars Gyllenstens författarskap. Larsson har vidare skrivit böcker om skönlitterära författarskap och om predikan, bl a Närvarande frånvaro, Spadtag i orden, Recept eller replik? och Gestalta möjliga världar. Bo Larsson är också gästprofessor vid Teologiska högskolan Stockholm och en av de ansvariga för den forskningsskola som startat som ett samarbete mellan Stockholms stift, Teologiska högskolan Stockholm och teologiska fakulteten vid Åbo akademi. Möjliga föreläsningsämnen: Teologi och skönlitteratur, predikan.

Christian Braw

Christian Braw

Christian Braw

Docent, Teologie doktor

Mer om Christian Braw…

Forskningsinriktning: Christian Braws senaste större verk är Förnuft och uppenbarelse – en berättelse om aristotelisk filosofi i teologin samt Himmelrikets skrin – en berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga förnyelsen. Som föreläsare är Christian Braw verksam i Tartu och Åbo, huvudsakligen med reformatorisk teologi och filosofi. Möjliga föreläsningsämnen: Filosofi och teologi, mystik, pietism, reformation.

Annika Borg

Annika Borg

Annika Borg

Teologie doktor

Mobil: 0768 - 61 33 68

Mer om Annika Borg…

Forskningsinriktning: Tros- och livsåskådningsvetenskap, inriktning hermeneutik, exegetik och genusteori. Annika Borg har disputerat på avhandlingen: "Kön och bibeltolkning. En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet." Möjliga föreläsningsämnen: Feministteologi, hermeneutik samt livsåskådningsforskning med genusteoretiska perspektiv.

Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar

Teologie doktor

Mobil: 070 – 34 84 161

Mer om Anna Karin Hammar…

Forskningsinriktning: Anna Karin Hammar arbetar med själavård och teologi på Uppsala stift sedan 2004. Hon har tidigare tjänstgjort på nationell och internationell nivå, i Genève som ansvarig för avdelningen Kvinnor i kyrka och samhälle i Kyrkornas världsråd. Anna Karin Hammar är prästvigd för Lunds stift 1975 och har också verkat där som församlingspräst, studentpräst och ansvarig för uppbyggnaden av vänrelationer till kyrkan i Sudan och i Palestina. Anna Karin har disputerat på en avhandling om dopteologi med titeln Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament. Som initiativtagare till Teologifestivalen är hon intresserad av mötet mellan akademisk forskningstradition och kontextuell/lokal teologi, gräsrotsteologi. Genom föreningen Kompass och utbildningen för andlig vägledning i ignatiansk anda i Uppsala stift, som genomförs i samarbete med den romersk-katolska kyrkan, har forskningsintresset väckts för integrationsprocessen i Svenska kyrkan av ignatiansk och luthersk tradition. Möjliga föreläsningsämnen: Dopteologi, HBT i olika religioner, ignatianskt och lutherskt, kristna i det heliga landet

Johan Dalman

Johan Dalman

Johan Dalman

Teologie doktor

Mer om Johan Dalman…

Forskningsinriktning: Johan Dalman har under många år sysslat med frågor med anknytning till engelsk kultur och teologi. Med utgångspunkt från sin doktoravhandling (Guds tilltal i det sköna: Anthony Ashley Cooper, den tredje earlens av Shaftesbury teologiska estetik, Uppsala 1989) och efter fortsatta studier i Oxford (som bl a resulterade i skriften; Individualism versus Collectivism in the Religious Aesth-Ethics of the third Earl of Shaftesbury, Farminton Papers 1990), kom Dalman till kyrkokansliet för att där ta ansvar för beslutsprocessen kring, senare implementeringen av, Borgåöverenskommelsen. Tjänsten som Sekreterare för Teologi (senare Sekreterare för Ekumenik) innebar arbetsuppgifter knutna till Svenska kyrkans teologiska kommitté; Hearingen/studien; Kvinnligt, manligt, mänskligt - människosyn och gudsuppfattning (1997), Guds vägar. Judendom och kristendom (1998), Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan (2006) mfl ecklesiologiska, etiska, ekumeniska arbeten. Möjliga föreläsningsämnen: Engelsk upplysningsteologi/filosofi/estetik, ekumenik, ecklesiologi