Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 96 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Disputerade i Strängnäs stift

Här presenteras disputerade forskare i Strängnäs stift.


Per Hansson

Per Hansson

Per Hansson

Filosofie doktor, Seniorprofessor emeritus

Mobil: 0706 103230

Mer om Per Hansson…

Forskningsinriktning Per Hansson är seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap. Avhandlingens namn är "Styrning och kultur. En studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet" (1990)I sin forskning har han arbetat med organisation, styrning och ledning, organisationskultur, genusfrågor samt tillsyn. Hans empiri är i första hand hämtad från Svenska kyrkan. De senaste åren har han arbetat inom två områden: det första är forskningsprojektet vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro som heter RELIGIÖSA SAMFUND I DUST-LÄNEN, och som har fokuserat på Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa. Nu pågår förberedelser för uppföljning av resultaten. Det andra området han arbetar med nu gäller tillsyn av professionella. Hans empiriska material berör präster i Svenska kyrkan, men tillsyn förekommer i de flesta organisationer med professionella medarbetare. Möjliga föreläsningsämnen: Organisation, organisationskultur, ledarskap, förändringsarbete, arbetsmiljöfrågor, tillsyn

Kjell Kallenberg

Kjell Kallenberg

Kjell Kallenberg

Teologie doktor

Mer om Kjell Kallenberg…

Forskning: Kjell Kallenberg disputerade 1987 på en avhandling med titeln "Livsåskådning i kris" (Doxa). Avhandlingen binder samman teoretiska perspektiv med en lång erfarenhet av att ha arbetat som sjukhuspräst med människor i kris och trauman. Kallenberg är docent vid Uppsala universitet och har varit adjungerad professor och gästprofessor i Uppsala och Örebro. Den största delen av hans forskning anknyter till vården. Ett huvudtema har varit sorg, trauma och livsåskådning, ett annat tema har handlat om hälsa och välbefinnande. I boken "Tro och värderingar i 90-talets Sverige. Om samspelet livsåskådning, moral och hälsa" (Bokförlaget Libris) behandlades förändringar i värderingar och världsbilder i det moderna samhället. I Människans hälsa utveklas sambanden mellan hälsa, livsåskådning och personlighet. Tillsammans med prof Gerry Larsson m fl vid Försvarshögskolans institution för ledarskap har han arbetat fram Försvarets nya ledarskapsbok, Direkt ledarskap. För närvarande ingår han i en forskargrupp inom Försvarshögskolan, som studerar moralisk stress vid akuta situationer, särskilt betydelsen av arbetsförhållanden, ledarskap och psykologisk och funktionell prevention och återhämtning. Kjell Kallenberg har publicerat en lång rad vetenskapliga arbeten och bl a medverkat i två amerikanska böcker. Möjliga föreläsningsämnen: Han är en flitigt anlitad föreläsare inom vård, näringsliv och offentlig förvaltning. Under många år har han haft kurser och seminarier för högre chefer främst med inriktning på värdegrund, etik och ledarskap. Han är ledamot av Vårdföretagarnas etiska råd (Almega), samt ledamot av Måltidsakademien.

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson.

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen