Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Stockholms stift

Här presenteras disputerade forskare i Stockholms stift.

Elisabeth Arborelius

Elisabeth Arborelius

Elisabeth Arborelius

Teologie doktor

Mer om Elisabeth Arborelius

Forskningsinriktning: Elisabeth Arborelius disputerade 2009 på en avhandling (Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket? Intervjuer med församlingsbor och präster i Stockholmsområdet) där syftet var att beskriva och jämföra församlingsbors och prästers 1) existentiella , andliga och religiösa upplevelser, 2) förväntningar och föreställningar kring kyrkan och kyrkans verksamhet och 3) att i teologiska termer reflektera över dessa upplevelser och föreställningar. Sen flera år tillbaka arbetar Elisabeth Arborelius som präst inom Stadsmissionens Bullkyrka för hemlösa samt på Aktivitetshuset Södermalm med samtal med människor med psykisk ohälsa. Hon kommer under hösten 2015 att färdigställa skriften ‘Själavård för utsatta människor’. Elisabeth Arborelius är docent i psykologi vid Karolinska institutet, institutionen för folkhälsovetenskap. Hon har tidigare bedrivit forskning om patient-läkar-relationen och om att förebygga psykisk ohälsa. Möjliga föreläsningsämnen: Själavård/samtal med utsatta människor. Att överleva ständigt återkommande depressioner. Skillnader och likheter mellan ’folk i allmänhet’ och präster avseende andliga upplevelser samt synen på kyrkan. En mottagarorienterad inriktning avseende kyrkans handlingar.

Annika Borg

Annika Borg

Annika Borg

Teologie doktor

Mobil: 0768 - 61 33 68

Mer om Annika Borg

Forskningsinriktning: Tros- och livsåskådningsvetenskap, inriktning hermeneutik, exegetik och genusteori. Annika Borg har disputerat på avhandlingen: "Kön och bibeltolkning. En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet." Möjliga föreläsningsämnen: Feministteologi, hermeneutik samt livsåskådningsforskning med genusteoretiska perspektiv.

Bo Larsson

Bo Larsson

Bo Larsson

Teologie doktor

Mobil: 070-6092422

Mer om Bo Larsson

Forskningsinriktning: Bo Larsson är stiftsprost i Stockholm. Han har tidigare varit verksam som församlingspräst, som lärare vid Pastoralinstitutet i Uppsala och som chef för avdelningen utbildning, forskning och kultur i Svenska kyrkan på nationell nivå. Han disputerade 1990 med en avhandling i tros- och livsåskådningsvetenskap om Lars Gyllenstens författarskap som heter Gud som provisorium – en linje i Lars Gyllenstens författarskap. Larsson har vidare skrivit böcker om skönlitterära författarskap och om predikan, bl a Närvarande frånvaro, Spadtag i orden, Recept eller replik? och Gestalta möjliga världar. Bo Larsson är också gästprofessor vid Teologiska högskolan Stockholm och en av de ansvariga för den forskningsskola som startat som ett samarbete mellan Stockholms stift, Teologiska högskolan Stockholm och teologiska fakulteten vid Åbo akademi. Möjliga föreläsningsämnen: Teologi och skönlitteratur, predikan.

Normunds Kamergrauzis

Normunds Kamergrauzis

Normunds Kamergrauzis

Domkyrkokomminister i Stockholm, Forskare, Forskare

Mer om Normunds Kamergrauzis

Utöver teologi har han läst journalistik och filosofi. Han blev teologie doktor i etik i Uppsala 2001 och därefter verksam som lärare och forskare vid Uppsala universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt frågeställningar inom systematisk teologi och kristen etik. Inom ramen för pågåande forskningsprojekt bearbetat han frågeställningar som gäller meningskapande, religion och etik. Normunds Kamergrauzis har skrivit, bland annat, The Persistence of Christian Realism (2001) och tillsammans med Carl-Henric Grenholm utgivit akademiska läroböcker om Feminist Ethics (2003) och ”Sustainable Development och Global Ethics” (2007).

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen