Forskning

Prata med oss

Kontakt

Forskning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Disputerade i religionsbeteendevetenskap

Här presenteras disputerade medarbetare med inriktning på religionsbeteendevetenskap.


Elisabeth Arborelius

Elisabeth Arborelius

Elisabeth Arborelius

Teologie doktor

Mer om Elisabeth Arborelius…

Forskningsinriktning: Elisabeth Arborelius disputerade 2009 på en avhandling (Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket? Intervjuer med församlingsbor och präster i Stockholmsområdet) där syftet var att beskriva och jämföra församlingsbors och prästers 1) existentiella , andliga och religiösa upplevelser, 2) förväntningar och föreställningar kring kyrkan och kyrkans verksamhet och 3) att i teologiska termer reflektera över dessa upplevelser och föreställningar. Sen flera år tillbaka arbetar Elisabeth Arborelius som präst inom Stadsmissionens Bullkyrka för hemlösa samt på Aktivitetshuset Södermalm med samtal med människor med psykisk ohälsa. Hon kommer under hösten 2015 att färdigställa skriften ‘Själavård för utsatta människor’. Elisabeth Arborelius är docent i psykologi vid Karolinska institutet, institutionen för folkhälsovetenskap. Hon har tidigare bedrivit forskning om patient-läkar-relationen och om att förebygga psykisk ohälsa. Möjliga föreläsningsämnen: Själavård/samtal med utsatta människor. Att överleva ständigt återkommande depressioner. Skillnader och likheter mellan ’folk i allmänhet’ och präster avseende andliga upplevelser samt synen på kyrkan. En mottagarorienterad inriktning avseende kyrkans handlingar.

Jonas Lindberg

Jonas Lindberg

Jonas Lindberg

Teologie doktor

Mobil: jonas.lindberg@svenskakyrkan.se

Mer om Jonas Lindberg…

Forskningsinriktning: Jonas Lindberg arbetar som präst i Uppsala domkyrkoförsamling sedan 2001 och är också journalist. Hans avhandling från 2015 (Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988-2012) visar att globaliseringen, genom mediepåverkan och ökad religiös mångfald, skapar en osäkerhet kring nationell och kulturell identitet i många länder, vilket bidrar till att kristendom åter får betydelse som identitetsmarkör. Framväxten av högerpopulistiska partier runt om i Europa är det tydligaste tecknet på det, men avhandlingen visar också att många andra politiska partier påverkas i en liknande riktning. Avhandlingen bygger på analyser av partiprogram och parlamentsdebatter i de fem nordiska länderna med ett särskilt fokus på de tre årtalen 1988, 1998 och 2008 och ingår i det samnordiska forskningsprojektet NOREL. Jonas Lindbergs studie visar att religion dyker upp i relation till fler områden över tid, som exempelvis invandring och mänskliga rättigheter. Resultaten pekar också på ökade spänningar kring religion, där kristendom i vissa fall betonas starkare, medan inte minst islam problematiseras i ökande grad. Religionsfriheten, som tidigare har tagits för självklar, uppfattas på motsvarande sätt som mer komplicerad och beskrivs oftare som underordnad andra värden, inte minst demokrati. I en fallstudie kring parlamentsdebatterna om samkönade äktenskap visar Jonas Lindberg också att det finns andra tecken på en omförhandling eller återbekräftelse av relationerna mellan kyrka och stat, efter en mer generell process av ökad separation. Möjliga föreläsningsämnen: Politiska partiers syn på religion

Per Hansson

Per Hansson

Per Hansson

Filosofie doktor, Seniorprofessor emeritus

Mobil: 0706 103230

Mer om Per Hansson…

Forskningsinriktning Per Hansson är seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap. Avhandlingens namn är "Styrning och kultur. En studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet" (1990)I sin forskning har han arbetat med organisation, styrning och ledning, organisationskultur, genusfrågor samt tillsyn. Hans empiri är i första hand hämtad från Svenska kyrkan. De senaste åren har han arbetat inom två områden: det första är forskningsprojektet vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro som heter RELIGIÖSA SAMFUND I DUST-LÄNEN, och som har fokuserat på Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa. Nu pågår förberedelser för uppföljning av resultaten. Det andra området han arbetar med nu gäller tillsyn av professionella. Hans empiriska material berör präster i Svenska kyrkan, men tillsyn förekommer i de flesta organisationer med professionella medarbetare. Möjliga föreläsningsämnen: Organisation, organisationskultur, ledarskap, förändringsarbete, arbetsmiljöfrågor, tillsyn

Anna Bremborg

Anna Bremborg

Anna Bremborg

Docent, Teologie doktor, Docent, Teologie doktor

Mobil: 070-283 45 50

Mer om Anna Bremborg…

Forskningsinriktning: Anna Davidsson Bremborg arbetar som komminister i Landskrona församling sedan 2009. Hon har tidigare varit verksam vid Lunds universitet där hon efter disputationen arbetat som lärare och forskare i religionssociologi. Efter avhandlingen har hon forskat kring pilgrimsvandringar, en studie som bland annat resulterat i boken Pilgrimsvandring på svenska, samt flera studier om död och begravning.

Carin Lundström

Carin Lundström

Carin Lundström

Teologie doktor, Teologie doktor

Mer om Carin Lundström…

Forskningsinriktning: Carin Åblad Lundström har tidigare arbetat som församlingspräst i Skara stift men är nu kaplan för undervisning i Uppsala domkyrkoförsamling. Sedan 2001 är hon verksam i Uppsala domkyrkoförsamling med erfarenhet från olika uppdrag: projektledare för drogförebyggande verksamhet bland skolelever, projektledare för avvecklingen av en stadsdelskyrka (Mikaelskyrkan) projektledare för initiering av volontärverksamheten samt initiativtagare och verksamhetsansvarig för soppmässan för hemlösa - ett samarbete mellan församlingen, volontärer, Uppsala stadsmission och näringslivet. Pågående uppdrag är utveckling av församlingens undervisning i Uppsala domkyrka. Samtliga nämnda projekt har berikats av den teoretiska forskarutbildningen. Carin Åblad Lundströms doktorsavhandling återfinns inom den religionspsykologiska forskningsdisciplinen och anknyter till klinisk psykologi och forskningsfältet ritual studies. Avhandlingen har titeln: När livet oväntat förändras. Föräldrars erfarenheter efter spädbarnsdöd, med särskild hänsyn till ritualers funktion. En religionspsykologisk studie. Carin Åblad Lundström har undervisat på begravningsentreprenörsutbildningen om religion och ritualer. Nu arbetar hon med projektering inför en empirisk studie om barns, föräldrars och förskolelärares erfarenheter av kristen undervisning. Möjliga föreläsningsämnen: Föräldrars erfarenheter av ritualer vid barns födelse och död. Ritualers, kyrkliga och andra, olika funktioner vid kriser. Betydelsen av stödpersoner: församlingsmedarbetare, sjukvårds- och skolpersonal, begravningsentreprenörer vänner, grannar, släktingar, i samband med och efter barns död.

Kjell Kallenberg

Kjell Kallenberg

Kjell Kallenberg

Teologie doktor

Mer om Kjell Kallenberg…

Forskning: Kjell Kallenberg disputerade 1987 på en avhandling med titeln "Livsåskådning i kris" (Doxa). Avhandlingen binder samman teoretiska perspektiv med en lång erfarenhet av att ha arbetat som sjukhuspräst med människor i kris och trauman. Kallenberg är docent vid Uppsala universitet och har varit adjungerad professor och gästprofessor i Uppsala och Örebro. Den största delen av hans forskning anknyter till vården. Ett huvudtema har varit sorg, trauma och livsåskådning, ett annat tema har handlat om hälsa och välbefinnande. I boken "Tro och värderingar i 90-talets Sverige. Om samspelet livsåskådning, moral och hälsa" (Bokförlaget Libris) behandlades förändringar i värderingar och världsbilder i det moderna samhället. I Människans hälsa utveklas sambanden mellan hälsa, livsåskådning och personlighet. Tillsammans med prof Gerry Larsson m fl vid Försvarshögskolans institution för ledarskap har han arbetat fram Försvarets nya ledarskapsbok, Direkt ledarskap. För närvarande ingår han i en forskargrupp inom Försvarshögskolan, som studerar moralisk stress vid akuta situationer, särskilt betydelsen av arbetsförhållanden, ledarskap och psykologisk och funktionell prevention och återhämtning. Kjell Kallenberg har publicerat en lång rad vetenskapliga arbeten och bl a medverkat i två amerikanska böcker. Möjliga föreläsningsämnen: Han är en flitigt anlitad föreläsare inom vård, näringsliv och offentlig förvaltning. Under många år har han haft kurser och seminarier för högre chefer främst med inriktning på värdegrund, etik och ledarskap. Han är ledamot av Vårdföretagarnas etiska råd (Almega), samt ledamot av Måltidsakademien.

Stig Linde

Stig Linde

Stig Linde

Teologie doktor

Direkt: 070-302 21 41

Mer om Stig Linde…

Forskningsinriktning: Stig Linde arbetar som universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Han har som diakon tjänstgjort i Nyköping och Trosa, vid Strängnäs och Linköpings stiftskanslier, samt vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Forskningsintressena diakonalt arbete, ideell organisering och utvärdering sammanstrålar i avhandlingen om hur olika kvalitetsmodeller översätts till, eller avvisas från, församlingar. 2011-2014 har han som följeforskare deltagit i ett utvecklingsprojekt om församlingsdiakoni i Härnösands stift. Hans avhandling hette: "Församlingen i granskningssamhället". Möjliga föreläsningsämnen: Organiseringen av diakonalt arbete, utvärdering och kvalitet, organisationsteori och idéburna organisationer som välfärdsproducenter