Forskning

Prata med oss

Kontakt

Forskning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Disputerade i praktisk teologi

Här presenteras disputerade medarbetare med inriktning på praktisk teologi.


Anna J Evertsson

Anna J Evertsson

Anna J Evertsson

Teologie doktor

Mer om Anna J Evertsson…

Forskningsinriktning: I skärningspunkten mellan teologi och musik finns psalmen. Som präst, men också utbildad kyrkomusiker, finns Annas främsta forskningsintresse i hymnologin. År 2002 disputerade hon i praktisk teologi på en avhandling om begravningspsalmers funktion ”Gå vi till paradis med sång”. Psalmers funktion i begravningsgudstjänster. Innan dess hade Anna arbetat i ett nordiskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt, drivet av NORDHYMN, kring psalmens roll i de nordiska folkens liv och då skrivit licentiatuppsatsen "Psalmskatten i människors hjärtan. Omtyckta psalmerna i Sverige idag", 1998. På uppdrag av Kyrkokansliet genomförde Anna "Förstudie om psalmbokens användande", 2013. Anna ingår i redaktionen för Årsboken Svenskt Gudstjänstliv och är tillika ordförande i Laurentius Petri sällskapet för Svenskt gudstjänstliv som ger ut årsboken. Anna är medlem av Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH). Möjliga föreläsningsämne är psalmer och psalmens funktion utifrån ett teologiskt perspektiv.

Erik Berggren

Erik Berggren

Erik Berggren

Teologie doktor

Direkt: 018-16 96 98

Mobil: 070-256 19 76

Mer om Erik Berggren…

Forskningsinriktning: Erik Berggren arbetar som handläggare för teologisk utbildning vid Svenska kyrkans internationella avdelning på Kyrkokansliet i Uppsala. Han prästvigdes 1990 och har arbetat som församlingspräst i Sverige och sjukhuspräst i Sydafrika. Han disputerade på avhandlingen ”Catholicity Challenging Ethnicity” i kyrkovetenskap. Avhandlingen behandlar katolicitet i förhållande till etnicitet utifrån centrala dokument från Kyrkornas Världsråd. De ekumeniska dokumenten har använts som grund för ett analytiskt verktyg för att studera hur kyrkor och församlingar i Sydafrika har hanterat etnicitet efter apartheids avskaffande. Han är även fil. mag. i statsvetenskap och har varit gästforskare vid Universitetet i Stellenbosch, Sydafrika. Möjliga föreläsningsämnen: Katolicitet, ekumenik, etnicitet, mångfald, Sydafrika.

Carina Sundberg

Carina Sundberg

Carina Sundberg

Teologie doktor

Mer om Carina Sundberg…

Carina Sundberg disputerade 2008 med avhandlingen "Här är rymlig plats: Predikoteologier i en komplex verklighet", Karlstads Universitet. (Finns som e-bok). Hon har arbetat med "Den Kvalificerade predikofortbildningen" på Fjellstedtska skolan i Uppsala 17 år och handleder de som åker till Chicago för att göra sin Doctor of Ministry in Preaching (DMin). Har bl a skrivit en artikel i ”Allvarligt talat: om predikan”, red. Hanna Stenund, Verbum, 2008, ”Vems erfarenheter talar i tystnaderna och talet?” och för Societas Homiletica ” The sermon as a fragment of Gods communication.” Sundberg har också undervisat på Teologiska Högskolan om Martin Luther och om Luthersk predikan. Numera arbetar hon som stiftteolog i Linköpings stift. Möjliga föreläsningsämnen: Homiletik (allt från teologi, kreativt skrivande till framförande), Kristologi, människosyn, Martin Luther, försoning, feministisk teologi, ekoteologi.

Jan-Olof Aggedal

Jan-Olof  Aggedal

Jan-Olof Aggedal

Docent praktisk teologi , Kontraktsprost, Docent praktisk teologi

Mobil: 070- 26 36 608

Mer om Jan-Olof Aggedal…

Forskningsinriktning: Som praktisk teolog är Aggedal intresserad av samspelet mellan trossamfundens trostolkningar och individens livstydning i ett mångkulturellt samhälle. Aggedals forskning berör riten och ritens funktion samt människors upplevelse av riten. Särskilt har han intresserat sig för död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar. Möjliga föreläsningsämnen: Död och begravning, Riter - riters funktion, Svenskt kyrkoliv, Pastoralteologi, Liturgik, Homiletik, Dop och vigsel, Teologi för kyrkomusiker. Se vidare www.aggedal.se

Hans Almer

Hans Almer

Hans Almer

Teologie doktor

Mobil: 0706-181626

Mer om Hans Almer…

Forskningsinriktning: Hans Almer arbetar på stiftskansliet i Göteborg med mål- och visionsfrågor. Han har också under många år arbetat med utbildningsfrågor. Längre tillbaka har han varit församlingspräst samt pastor på Bräcke diakoni. Han har disputerat på en avhandling om predikanters och åhörares uppfattningar om predikan med titeln Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. Hans Almer intresserar sig bl.a. för homiletik och religionspedagogiska/didaktiska frågeställningar. Möjliga föreläsningsämnen: Predikan, undervisning, värdegrund/värderingar, organisations- och verksamhetsutveckling, chefs- och ledarskap, medarbetarskap

Klas Sturesson

Klas Sturesson

Klas Sturesson

Teologie doktor

Mer om Klas Sturesson…

Forskningsinriktning: Klas Sturesson arbetar på Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund sedan 2009. Han är lärare i pastoralteologi och har särskilt ansvar för kateketik/undervisning/lärande. Prästvigd 1987 för Lunds stift där han sedan verkat som församlingspräst. Kyrkoherde 2004-2009. Disputerade 2003 på avhandlingen Världens frälsare; En text- och tolkarorienterad läsning av några avsnitt och teman i Johannesevangeliet. Forskningsintresset är texttolkning. Ett särskilt område gäller spänningen mellan inkluderande och exkluderande drag i Johannesevangeliet. Fokus också på mottagandet av texten och på de glasögon vi har som läser texten. Betydelsen av tolkning av bibel/tradition i församlingslivet/-utveckling Möjliga föreläsningsämnen: Johannesevangeliet, hermeneutik, kateketik, dop-/konfirmandundervisning, församlingsutveckling

Leif Nordenstorm

Leif Nordenstorm

Leif Nordenstorm

Teologie doktor

Direkt: 018-161102

Mobil: 070-8146775

Mer om Leif Nordenstorm…

Forskningsinriktning: Leif Nordenstorm är direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan sedan 2011. Han har tidigare under ca 25 år varit verksam som församlingspräst han har disputerat på en avhandling om religionshistoria. Vad gäller religionshistoria innefattar hans forskning såväl fornnordisk religion som nya japanska religioner och mötet mellan asiatisk religion och kristendom. Han forskar också i kyrkovetenskap bl.a. om biktens roll i Svenska kyrkan. Möjliga föreläsningsämnen: Nya religioner och nyandliga rörelser, bikt, predikan.

Lennart Johnsson

Lennart  Johnsson

Lennart Johnsson

Teologie licentiat, Teologie doktor

Mer om Lennart Johnsson…

Forskningsinriktning: Lennart Johnsson har varit verksam vid Uppsala Universitet, Johannelunds Teologiska Högskola och vid Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar), samt som lektor/ gästprofessor vid olika universitetet internationellt. Idag är han verksam som kyrkoherde i Östra Torsås pastorat, Växjö stift. Han disputerade på en avhandling som analyserar BEM-dokumentet och receptionsprocessen, fr.a. utifrån dopfrågan och ecklesiologiska frågeställningar. Han har också skrivit en lic-avhandling. Senare har han forskat och arbetat med frågor kring trialogen (judendom-kristendom-islam), och om sekularisering och postmodernism. Ett annat forskningsprojekt handlar om kvinnors roll och betydelse för Kyrkan och världen, utifrån den lutherska Augustana-synodens Woman’sMissionarySociety. Vad påverkar och driver dessa människor och organisationer? Det finns nämligen en bakomliggande spiritualitet eller ideologi som kommer till uttryck bl.a.i deras filantropiska verksamhet, liksom i andra organisationers! Möjliga föreläsningsämnen: Ekumenik, religionsdialog, ecklesiologi, dopproblematik, postmodernism, sekularisering ochsekularism.Trialogen (judendom, kristendom, islam), spiritualitet/ideologi, dess roll och betydelse för exempelvis filantropisk verksamhet.

Anders Göranzon

Anders Göranzon

Anders Göranzon

Teologie doktor

Mer om Anders Göranzon…

Forskningsinriktning: Anders Göranzon är en av Svenska kyrkans utsända medarbetare och tjänstgör som gästforskare vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Tjänsten är sekonderad av Svenska kyrkans internationella arbete för perioden 2013-15 med möjlighet till förlängning. Anders har tidigare varit församlingspräst i Luleå stift, Linköpings stift och Växjö stift samt en period också missionär i Sydafrika. Han inledde då sina forskarstudier vid University of the Free State i Bloemfontein i Sydafrika och disputerade 2010 i Sydafrika på sin avhandling: The Prophetic Voice of the South African Council of Churches after 1990 – Searching for a Renewed Kairos. Just nu arbetar Anders med begreppet Ecumenical Space och använder den ekumeniska situationen i Sydafrika som ett slags ”case study”. Möjliga föreläsningsämnen: Relationen mellan kyrka och samhälle, Sydafrikanskt kyrkoliv.

Thomas Stoor

Thomas Stoor

Thomas Stoor

Teologie doktor, Teologie doktor

Mer om Thomas Stoor…

Forskningsinrikting: Ekumenik med inriktning på relationerna med de ortodoxa kyrkorna i östra Europa och främst Ryssland, med särskild inriktning på frågan kring proselytism och västerländsk mission i öst. doktorsavhandlingen ”Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa samhället" (2002) belyser det svenska mångreligiösa samhället och de svenska samfundens arbete i mötet med människor av annan tro, både ur ett ekumeniskt och ett interreligiöst perspektiv. Avhandlingen beskriver olika förhållningssätt som speglar samfundens självförståelse och identitet i spänningsfältet mellan mission och dialog. Licentiatsavhandlingen heter: "Den oönskade missionen – Proselytismen i Ryssland och den ortodoxa kyrkans reaktioner (2001),

Bo Johanneryd

Bo Johanneryd

Bo Johanneryd

Teologie doktor

Mobil: 076-786 50 82

Mer om Bo Johanneryd…

Forskningsinriktning: Bo Johanneryd har kombinerat församlingsprästerlig tjänst med forskningsarbete och visst författarskap. Avhandlingen som behandlar skriftetalet/beredelseordet fokuserar frågan om förkunnelsen som del av liturgin. I övriga skrifter behandlas allmän homiletik samt kyrkoåret. Möjliga föreläsningsämnen: Homiletik, förkunnelsen som del av gudstjänsten, kyrkoåret.

Jakob Evertsson

Jakob Evertsson

Jakob Evertsson

Teologie doktor

Direkt: 018-16 94 94

Mer om Jakob Evertsson…

Forskningsinriktning: Jakob Evertsson är docent i kyrkohistoria vid Åbo akademi och lärare i pastoralteologi, Svenska kyrkans tro och tradition, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Han disputerade 2002 vid Åbo akademi på en avhandling med titeln "En damm mot tidens ström" som handlade om prästerskapets politiska roll i riksdagen under 1800-talet. Forskningsintresset har de senaste åren inriktats mot kristendomsdidaktiska och kyrkohistoriska frågeställningar och har resulterat i ett antal akademiska artiklar i internationella tidskrifter. Han har också varit engagerad i internationellt arbete, både genom utlandsvistelser och som tjänstgöring inom ekumeniskt arbete. Som församlingspräst under drygt 10 år har han framför allt arbetat med diakonalt utvecklingsarbete. Möjliga föreläsningsämnen: Svenska kyrkans tro och tradition, Kyrka och samhälle, kristen undervisning, församlingsutveckling