Svenska kyrkans forskningsenhet

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Lunds stift

Här presenteras disputerade forskare i Lunds stift.


Anna J Evertsson

Anna J Evertsson

Anna J Evertsson

Teologie doktor

Mer om Anna J Evertsson…

Forskningsinriktning: I skärningspunkten mellan teologi och musik finns psalmen. Som präst, men också utbildad kyrkomusiker, finns Annas främsta forskningsintresse i hymnologin. År 2002 disputerade hon i praktisk teologi på en avhandling om begravningspsalmers funktion ”Gå vi till paradis med sång”. Psalmers funktion i begravningsgudstjänster. Innan dess hade Anna arbetat i ett nordiskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt, drivet av NORDHYMN, kring psalmens roll i de nordiska folkens liv och då skrivit licentiatuppsatsen "Psalmskatten i människors hjärtan. Omtyckta psalmerna i Sverige idag", 1998. På uppdrag av Kyrkokansliet genomförde Anna "Förstudie om psalmbokens användande", 2013. Anna ingår i redaktionen för Årsboken Svenskt Gudstjänstliv och är tillika ordförande i Laurentius Petri sällskapet för Svenskt gudstjänstliv som ger ut årsboken. Anna är medlem av Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH). Möjliga föreläsningsämne är psalmer och psalmens funktion utifrån ett teologiskt perspektiv. Just nu är Anna kyrkoherde i Glimåkra-Hjärsås pastorat.

Lena Sjöstrand

Lena Sjöstrand

Präst och teol.dr , Teologie doktor

Direkt: 046-35 88 81

Mobil: 070- 520 10 47

Mer om Lena Sjöstrand…

Lena Sjöstrand intresserar sig för ritens kroppsliga och estetiska dimensioner. För hur vi kan formulera oss teologiskt om det som rör handling och kropp i performativa praktiker som gudstjänst, kyrkospel och teater. Hon disputerade 2011 vid Köpenhamns universitet med avhandlingen "Mer än tecken. Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar". I avhandlingen undersöker Sjöstrand vad som händer om vi undersöker gudstjänstens kroppsliga och performativa dimensioner med hjälp av teorier som rör fenomenologi och performance. Lena Sjöstrand har under flera år arbetat med gudstjänstutveckling. Som lärare vid Pastoralinstitutet, som stiftsadjunkt och som domkyrkokaplan i Lund. Ett område som hon särskilt fördjupat sig i är dialogen mellan samtidskonst och kyrka. Möjliga föreläsningsämnen: Rit, kropp och rum. Gudstjänstens gestaltning. Kyrkospel/Liturgisk dramatik. Konst och kyrka.

Jan-Olof Aggedal

Jan-Olof  Aggedal

Jan-Olof Aggedal

Docent praktisk teologi , Kontraktsprost, Docent praktisk teologi

Mobil: 070- 26 36 608

Mer om Jan-Olof Aggedal…

Forskningsinriktning: Som praktisk teolog är Aggedal intresserad av samspelet mellan trossamfundens trostolkningar och individens livstydning i ett mångkulturellt samhälle. Aggedals forskning berör riten och ritens funktion samt människors upplevelse av riten. Särskilt har han intresserat sig för död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar. Möjliga föreläsningsämnen: Död och begravning, Riter - riters funktion, Svenskt kyrkoliv, Pastoralteologi, Liturgik, Homiletik, Dop och vigsel, Teologi för kyrkomusiker. Se vidare www.aggedal.se

Eva Lotta Grantén

Eva Lotta  Grantén

Eva Lotta Grantén

Docent, Teologie doktor

Mer om Eva Lotta Grantén…

Forskningsinriktning: Eva-Lotta Grantén arbetar på Lunds stiftskansli sedan 2012. Hon har tidigare varit verksam många år som församlingspräst. Hon har disputerat på en avhandling om dialogen mellan naturvetenskap och teologi, med särskild inriktning på altruism. Ett annat forskningsfält har varit etiska frågor som väcks av strävan att förlänga enskilda människors livslängd. Den senaste monografin diskuterar arvsyndsläran i luthersk teologi och etik idag. Eva-Lottas forskningsintressen rör bland annat luthersk identitet, etikens förverkligande och dialogen mellan teologi och naturvetenskap, särskilt evolutionsbiologi. Nu arbetar hon med frågor om hur luthersk teologi kan vara en resurs i samhällsdebatten i frågor som rör bland annat religionsmöte, välfärdsfrågor, perfektionism och religionsfrihet. Möjliga föreläsningsämnen: Luthersk identitet. Arvsynd. Kristen kärleksetik. Frågor väckta av forskning med syfte att förlänga människors liv. Dialogen mellan naturvetenskap och teologi.

Anna Bremborg

Anna Bremborg

Anna Bremborg

Docent, Teologie doktor, Docent, Teologie doktor

Mobil: 070-283 45 50

Mer om Anna Bremborg…

Forskningsinriktning: Anna Davidsson Bremborg arbetar som komminister i Landskrona församling sedan 2009. Hon har tidigare varit verksam vid Lunds universitet där hon efter disputationen arbetat som lärare och forskare i religionssociologi. Efter avhandlingen har hon forskat kring pilgrimsvandringar, en studie som bland annat resulterat i boken Pilgrimsvandring på svenska, samt flera studier om död och begravning.

Klas Sturesson

Klas Sturesson

Klas Sturesson

Teologie doktor

Mer om Klas Sturesson…

Forskningsinriktning: Klas Sturesson arbetar på Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund sedan 2009. Han är lärare i pastoralteologi och har särskilt ansvar för kateketik/undervisning/lärande. Prästvigd 1987 för Lunds stift där han sedan verkat som församlingspräst. Kyrkoherde 2004-2009. Disputerade 2003 på avhandlingen Världens frälsare; En text- och tolkarorienterad läsning av några avsnitt och teman i Johannesevangeliet. Forskningsintresset är texttolkning. Ett särskilt område gäller spänningen mellan inkluderande och exkluderande drag i Johannesevangeliet. Fokus också på mottagandet av texten och på de glasögon vi har som läser texten. Betydelsen av tolkning av bibel/tradition i församlingslivet/-utveckling Möjliga föreläsningsämnen: Johannesevangeliet, hermeneutik, kateketik, dop-/konfirmandundervisning, församlingsutveckling

Magnus Evertsson

Magnus Evertsson

Magnus Evertsson

Teologie doktor

Mer om Magnus Evertsson…

Forskningsinriktning: Magnus Evertsson disputerade i oktober 2014 på en avhandling om liknelseberättelser ur Lk 10–15 (fr o m Den barmhärtige samariern t o m Den förlorade sonen) och deras avtryck i predikoutkast utifrån Den svenska evangelieboken 1983 och 2002, huvudsakligen publicerade i Svensk kyrkotidning och Svenska pastoraltidskrift. Huvudproblemet var vad av liknelserna som recipierades i predikoutkasten och vad som inte recipierades, hur receptionen var och varför reception och icke-reception var som de var. För att kunna besvara frågorna undersöktes först liknelseberättelserna med hjälp av narrativ analys och grundläggande metaforteori, varefter predikoutkasten genomsöktes med vad- och hur-frågorna. Slutligen ställdes varför-frågorna, vilket relaterade receptionen till de påverkansfaktorer som främst kunde identifieras: predikans och predikoutkastens olika sammanhang, exegetisk och homiletisk teori och tradition och övrig teologisk tradition, främst med avseende på gudsbild, människosyn och kyrkosyn. Magnus Evertsson prästvigdes för Lunds stift 1994 och är sedan 2000 kyrkoherde i Araslövs församling. Möjliga föreläsningsämnen: Nutida bibelanvändning, liknelser, liknelsepredikan

Bo Håkansson

Bo Håkansson

Bo Håkansson

Teologie doktor, Teologie doktor

Direkt: 040-15 63 93

Mer om Bo Håkansson…

Forskningsinriktning: Licentiatuppsats Vid Lunds universitet 1989 om teologisk syn på fredsarbetet (”Motståndets kyrka: Kyrkan inför det moderna kriget enligt Dorothee Sölle, Daniel Berrigan och Helmut Gollwitzer”). Doktorsavhandlingen ”Vardagens kyrka. Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid” handlar om folkkyrkoteologi med fokus på Gustaf Wingren. Möjliga föreläsningsämnen: Svenska kyrkan som folkkyrka, Wingrens teologi, Luthersk kallelselära i konsumtionssamhället, Teologiskt motiverade protester mot militärt våld

Corinna Friedl

Corinna Friedl

Teologie doktor

Mobil: 070-339 65 67

Mer om Corinna Friedl…

Forskningsinriktning: Corinna Friedl arbetar sedan 2011 som sjukhuspräst på SUS i Malmö. Hon har sina rötter i Tyskland och har där kommit i kontakt med bibliodrama som exegetisk metod och erfarenhetsbaserat praktiskt teologiskt redskap. Inom själavården blev hon präglad av interfaith chaplaincy som hon lärde känna i USA. År 2000 disputerade hon på en avhandling om polygami ur ett socialhistoriskt perspektiv: Hon undersökte kvinnornas rättigheter inom polygamt äktenskap enligt de bibliska källorna. Narrativa texter, t.ex. om Sara och Hagar, jämfördes med lagtexter. Som församlingspräst har hon arbetet med katekumenat och mångfalden i den kristna tron samt med gudstjänstutveckling. Nu arbetar hon med interreligiös själavård och utbildar sig till gestaltterapeut. Möjliga föreläsningsämnen: Religionsdialog, kvinnornas rättigheter, äktenskap, polygami/månggifte, interreligiös bibliodrama, katekumenat

Stig Alenäs

Stig Alenäs

Stig Alenäs

Teologie doktor

Direkt: 0755- 55 61 12

Mobil: 0760- 57 58 10

Mer om Stig Alenäs…

Forskningsinriktning: Stig Alenäs har varit verksam som kyrkoherde 1980-2012. Han har disputerade 2003 på en avhandling om Skånes försvenskning med titeln ”Lojaliteten, prostarna, språket”. Lokalt källmaterial från de olika församlingarna visar att försvenskningen inte genomfördes så snabbt och enkelt som man förut trott. Många äldre kyrkoseder och danska böcker fanns under en lång tid kvar i församlingarna. Alenäs har också undersökt den språkliga övergången från danska till svenska och prästernas kontakter med snapphanarna. Ett annat intresse är de skånska kyrkornas kalkmålningar, särskilt de romanska från 1200-talet. Studier i kalkmålningarnas teologi vid Köpenhamns universitet under 2011 och 2012 har resulterat i en skrift om Kristusbilder i själländska och skånska kyrkor. Senast medverkade han i boken Prästgård & prästgårdsliv i Lunds stift. Möjliga föreläsningsämnen: Skånes försvenskning, med ett urval av lokala handskrifter från 1680-talet. Läsövning för släktforskare i 1600-talsskrift. Olydiga präster och klockare. Bland snapphanar och präster. Kalkmålningar i skånska kyrkor.

Ann Aldén

Ann Aldén

Ann Aldén

Teologie doktor

Direkt: 040-279221

Mobil: 076-11 32 380

Mer om Ann Aldén…

Forskningsinriktning: Ann Aldén är kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling Malmö sedan 2007. Hon har tidigare varit kyrkoherde både på landet och i staden, varit kaplan på pastoralinstitutet i Lund och varit chef för avdelningen utbildning, utveckling och rekrytering vid stiftskansliet i Växjö. Hon disputerade på en avhandling i missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds universitet i december 2004 med titel "Religion in dialogue with late modern society" där hon studerade en kristen teolog som gör teologi i det buddistiska Sri lanka och en buddist som utvecklar sin lära i det post-kristna Frankrike. Till produktionen hör en liten bok om mission (2005) och 2013 kommer på Verbum en missiologi för Svenska kyrkan. Vad innebär det att vara kyrka här och nu? Möjliga föreläsningsämnen: Mission och missiologi Kyrkan i möte med den moderna världen Kyrka i minoritet Religionsdialog och religionsteologi Kyrka i senmoderniteten

Stig Linde

Stig Linde

Stig Linde

Teologie doktor

Direkt: 070-302 21 41

Mer om Stig Linde…

Forskningsinriktning: Stig Linde arbetar som universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Han har som diakon tjänstgjort i Nyköping och Trosa, vid Strängnäs och Linköpings stiftskanslier, samt vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Forskningsintressena diakonalt arbete, ideell organisering och utvärdering sammanstrålar i avhandlingen om hur olika kvalitetsmodeller översätts till, eller avvisas från, församlingar. 2011-2014 har han som följeforskare deltagit i ett utvecklingsprojekt om församlingsdiakoni i Härnösands stift. Hans avhandling hette: "Församlingen i granskningssamhället". Möjliga föreläsningsämnen: Organiseringen av diakonalt arbete, utvärdering och kvalitet, organisationsteori och idéburna organisationer som välfärdsproducenter

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen