Forskning

Prata med oss

Kontakt

Forskning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Disputerade i kyrkohistoria

Här presenteras disputerade medarbetare med inriktning på kyrkohistoria.


Mikael Isacson

Mikael Isacson

Mikael Isacson

Teologie doktor

Mobil: 072-326 06 80

Mer om Mikael Isacson…

Forskningsinriktning: Mikael Isacson arbetar som kyrkoherde i Lilla Edets. Han disputerade på en avhandling om Ignatios av Antiochia (död ca 115). Hans forskningsintressen rör framför allt den tidiga kyrkan (första och andra århundradet), bibelöversättning samt frågor kring liturgi och gudstjänst. För närvarande arbetar han med en undersökning kring syndabekännelse och nattvardsfirande i den tidiga kyrkan samt med förhållandet mellan Bibeln/bibeltexten och liturgin. Möjliga föreläsningsämnen: Nya testamentet, tidig kyrkohistoria, liturgik/gudstjänsten, retorik och texttolkning, bibel och liturgi, bibelöversättning

Christian Braw

Christian Braw

Christian Braw

Docent, Teologie doktor

Mer om Christian Braw…

Forskningsinriktning: Christian Braws senaste större verk är Förnuft och uppenbarelse – en berättelse om aristotelisk filosofi i teologin samt Himmelrikets skrin – en berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga förnyelsen. Som föreläsare är Christian Braw verksam i Tartu och Åbo, huvudsakligen med reformatorisk teologi och filosofi. Möjliga föreläsningsämnen: Filosofi och teologi, mystik, pietism, reformation.

Catharina Segerbank

Catharina Segerbank

Catharina Segerbank

Teologie doktor

Mer om Catharina Segerbank…

Forskningsinriktning: Catharina Segerbank arbetar som kyrkoherde Frankfurt och södra Tysklands pastorat. 1993 disputerade hon på en avhandling om dödstanken i svensk romantik. Avhandlingen var tvärvetenskaplig då den innehöll såväl kyrkohistoria som svensk litteraturhistoria. Catharina har varit verksam som lektor i kyrkohistoria vid Teologiska högskolan och som direktor för teologi och ekumenik vid Sveriges kristna råd. Efter avhandlingsarbetet har Catharina fortsatt att skriva böcker på tematiken tröst och hopp i sorgen samt ett antal skrifter och artiklar om ekumenik. Hon är nu Kyrkoherde i Frankfurt och södra Tysklands pastorat. Möjliga föreläsningsämnen Dödstanken i svensk 1800-tals litteratur. Tröst i sorgen. Heligt kyrkorum ur ett ekumeniskt perspektiv.

Stig Alenäs

Stig Alenäs

Stig Alenäs

Teologie doktor

Direkt: 0755- 55 61 12

Mobil: 0760- 57 58 10

Mer om Stig Alenäs…

Forskningsinriktning: Stig Alenäs har varit verksam som kyrkoherde 1980-2012. Han har disputerade 2003 på en avhandling om Skånes försvenskning med titeln ”Lojaliteten, prostarna, språket”. Lokalt källmaterial från de olika församlingarna visar att försvenskningen inte genomfördes så snabbt och enkelt som man förut trott. Många äldre kyrkoseder och danska böcker fanns under en lång tid kvar i församlingarna. Alenäs har också undersökt den språkliga övergången från danska till svenska och prästernas kontakter med snapphanarna. Ett annat intresse är de skånska kyrkornas kalkmålningar, särskilt de romanska från 1200-talet. Studier i kalkmålningarnas teologi vid Köpenhamns universitet under 2011 och 2012 har resulterat i en skrift om Kristusbilder i själländska och skånska kyrkor. Senast medverkade han i boken Prästgård & prästgårdsliv i Lunds stift. Möjliga föreläsningsämnen: Skånes försvenskning, med ett urval av lokala handskrifter från 1680-talet. Läsövning för släktforskare i 1600-talsskrift. Olydiga präster och klockare. Bland snapphanar och präster. Kalkmålningar i skånska kyrkor.

Klas Hansson

Klas  Hansson

Klas Hansson

Docent, Teologie doktor

Direkt: 0152-13100

Mobil: 0733-916185

Mer om Klas Hansson…

Forskningsinriktning: Verksam främst på nationell nivå inom Svenska kyrkan som informationschef och prodirektor för Svenska kyrkans mission 1984–1994, direktor vid ärkebiskopsämbetet 1994–2001, därefter direktor vid Ansgarsliden och chef för Svenska kyrkan i utlandet. Klas Hansson har medverkat i den ekumeniska dialogen med Svenska missionsförbundet vilket resulterat i två rapporter, På väg mot djupare enhet (2000) och Förslag till Överenskommelse om kyrkogemenskap, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan (2004) samt i en utredning om ärkebiskopsämbetet, Ärkestiftsutredningen 1995. Han disputerade 2014 på avhandlingen Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990 och har tidigare publicerat Nathan Söderblom's ecumenical cope. A visualization of a theological and ecumenical concept (2012) samt Kyrkan i fält : fältpräster i det svenska försvaret - organisation, principer och konflikter i ekumenisk belysning sedan 1900. Artos Norma, 2016 Möjliga föreläsningsämnen: inhemsk ekumenik under 1900-talet, biskopsämbetet, Nathan Söderblom, 1900-talets kyrkokonflikter, ärkebiskoparna under 1900-talet.

Jakob Evertsson

Jakob Evertsson

Jakob Evertsson

Teologie doktor

Direkt: 018-16 94 94

Mer om Jakob Evertsson…

Forskningsinriktning: Jakob Evertsson är docent i kyrkohistoria vid Åbo akademi och lärare i pastoralteologi, Svenska kyrkans tro och tradition, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Han disputerade 2002 vid Åbo akademi på en avhandling med titeln "En damm mot tidens ström" som handlade om prästerskapets politiska roll i riksdagen under 1800-talet. Forskningsintresset har de senaste åren inriktats mot kristendomsdidaktiska och kyrkohistoriska frågeställningar och har resulterat i ett antal akademiska artiklar i internationella tidskrifter. Han har också varit engagerad i internationellt arbete, både genom utlandsvistelser och som tjänstgöring inom ekumeniskt arbete. Som församlingspräst under drygt 10 år har han framför allt arbetat med diakonalt utvecklingsarbete. Möjliga föreläsningsämnen: Svenska kyrkans tro och tradition, Kyrka och samhälle, kristen undervisning, församlingsutveckling