Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Karlstads stift

Här presenteras disputerade forskare i Karlstads stift.

Stefan Nordenson

Stefan Nordenson

Teologie doktor, Teologie doktor

Mer om Stefan Nordenson

Forskningsinriktning: Forskar om kontakten mellan den tidiga kristna församlingen och essenerna i Jerusalem. Q-talkällan i Lukas och Qumran-texter visar på gemensamma linjer i teologi och praktiskt socialt arbete bland fattiga och sjuka i Jerusalem. Båda rörelserna bodde vägg i vägg vid den sydvästra muren i Jerusalem. Båda grupperna var starkt kritiska till fariséerna, prästerna och tempeltjänsten i Jerusalem och ville reformera verksamheten i templet. Jesus och Johannes döparen framstår som två parallella messiasgestalter i NT, där den ene innehar prästuppgifter, Johannes, och Jesus som den utlovade messias. I Qumranskrifter framträder motsvarande syn om att två messiasgestalter skall träda fram tillsammans. Forskningsuppgiften är en jämförande studie av Q-talkällan i Lukasevangeliet och ett antal Qumran skrifter. Q-gruppen och Essenerna var två eskatologiska rörelser under andra templets tid med likadana saligprisningar som Jesus använder i NT, vilket också finns i Qumranskriften 4Q521. Vidare samma tolkning av Jesaja 61 som Jesus framför i Q-talkällan som också förekommer i Qumran skriften 4Q525. Möjliga föreläsningsämnen: a/ Logosteologi i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna kontra johannesevangeliets logos. b/ Den kristna urförsamlingen och den essenska församlingen i Jerusalem: linjer av gemensam teologisk reflektion och praktiskt diakonalt arbete: glöm inte de fattiga och sjuka. c/ Jesus teologiska bakgrund och utbildning. Jesus undervisning visar på stora likheter med den Jerusalemsbaserade essenska församlingens undervisning. Var det här han fick sin utbildning? Flera centrala gemensamma beröringspunkter framträder vid granskning av essenska dokument. Johannes döparen och Jesus kände väl till essenerna. Jesus firade sista måltiden med essenerna. Flera essenska präster anslöt sig till den kristna församlingen i Jerusalem enligt Apostagärningarna, Vidare finns likheter mellan Q-talkällan i Lukas och ett antal Qumran skrifter. d/ Justinus, Plinius och Chrysostomos berättelser om den tidiga kyrkans verksamhet, teologi och gudstjänstliv.

Ingrid-Maria Bergman

Ingrid-Maria Bergman

Ingrid-Maria Bergman

Teologie doktor

Mer om Ingrid-Maria Bergman

Forskningsinriktning: Ingrid-Maria Bergman arbetar sedan mars 2013 som församlingspräst i Melleruds pastorat. Hon är präst sedan 1986, biolog sedan 2005 och disputerade som immunogenetiker 2010. Efter disputationen arbetade hon som forskningsingenjör på sitt hemuniversitet under ett år och som postdoc på Aarhus Universitet, Danmark, i sex månader. Sedan juni 2012 tillhör hon Society of Ordained Scientists (SOSc), som är en ”dispersed order” baserad i Church of England (http://ordainedscientists.org). Möjliga föreläsningsämnen:¨ Vetenskapliga och populärvetenskapliga föreläsningar inom ämnet immunogenetik. Personligt färgade föreläsningar på temat Vetenskap och tro.

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen