Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Göteborgs stift

Här presenteras disputerade forskare i Göteborgs stift.

Hans Almer

Hans Almer

Hans Almer

Teologie doktor

Mobil: 0706-181626

Mer om Hans Almer

Forskningsinriktning: Hans Almer arbetar på stiftskansliet i Göteborg med mål- och visionsfrågor. Han har också under många år arbetat med utbildningsfrågor. Längre tillbaka har han varit församlingspräst samt pastor på Bräcke diakoni. Han har disputerat på en avhandling om predikanters och åhörares uppfattningar om predikan med titeln Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. Hans Almer intresserar sig bl.a. för homiletik och religionspedagogiska/didaktiska frågeställningar. Möjliga föreläsningsämnen: Predikan, undervisning, värdegrund/värderingar, organisations- och verksamhetsutveckling, chefs- och ledarskap, medarbetarskap

Susanne Rappman

Susanne Rappman

Susanne Rappman

Teologie doktor

Mobil: 0702-10 57 09

Mer om Susanne Rappman

Forskningsinriktning: Susanne Rappmann är kyrkoherde i Mölndals pastorat. Hon disputerade 2005 på en avhandling om funktionshinder och teologi. Med en teori om Kristi kropp som en kritisk metafor belyser och diskuterar hon synen på människan, samhället och kyrkan hos några ”handikapp-teologer”. I avhandlingen men också senare har hon intresserat sig för hur språkliga uttryck ger uttryck för värderingar som påverkar personer med funktionshinder negativt. Möjliga föreläsningsämnen: Funktionshinder och teologi, normalitet/avvikelse, kyrkosyn, människosyn.

Fredrik Hägglund

Fredrik Hägglund

Fredrik Hägglund

Teologie doktor

Mer om Fredrik Hägglund

Forskningsinriktning: Fredrik Hägglund arbetar sedan 2009 som kyrkoherde i Svenljungabygdens församling. Han disputerade 2007 på en avhandling om Jesaja 53. Avhandlingen har ett viktigt fokus i de konflikter som kan uppstå när folk återvänder efter exil. För en sammanfattning av avhandlingen se: http://www.mohr.de/en/theology/subject-areas/old-testament/buch/isaiah-53-in-the-light-of-homecoming-after-exile.html Möjliga föreläsningsämnen: Herrens lidande tjänare och frågor om försoning i anslutning till detta.

Mikael Isacson

Mikael Isacson

Mikael Isacson

Teologie doktor

Mobil: 072-326 06 80

Mer om Mikael Isacson

Forskningsinriktning: Mikael Isacson arbetar som kyrkoherde i Kungälv-Ytterby församling. Han disputerade på en avhandling om Ignatios av Antiochia (död ca 115). Hans forskningsintressen rör framför allt den tidiga kyrkan (första och andra århundradet), bibelöversättning samt frågor kring liturgi och gudstjänst. För närvarande arbetar han med en undersökning kring syndabekännelse och nattvardsfirande i den tidiga kyrkan samt med förhållandet mellan Bibeln/bibeltexten och liturgin. Möjliga föreläsningsämnen: Nya testamentet, tidig kyrkohistoria, liturgik/gudstjänsten, retorik och texttolkning, bibel och liturgi, bibelöversättning.

Sara Blom

Sara Blom

Sara Blom

Teknologie doktor, Teologie doktor

Direkt: 0708-893 890

Mer om Sara Blom

Forskningsinriktning: Sara är intresserad av teologi i ljuset av naturvetenskap. Under flera år har hon arbetat med Svenska kyrkans medverkan i vetenskapsfestivalen i Göteborg. Arbetar som församlingspräst i Stensjöns församling. Under Darwinåret 2009 medverkade hon i boken Darwin och vår Herre (Cordia). Hon håller ofta föredrag om naturvetenskap och teologi, i olika perspektiv. Saras andra teologiska intresse är teologi i det offentliga samtalet. Hon är medarbetare i Tankesmedjan Areopagen som hon varit med och startat. Hon har skrivit debattartiklar om barn och religion, arbetsgivare och funktionshinderfrågor, tiggare m.m. För några år sedan skrev hon teologiskt om arbetsoförmåga i antologin Arbets(o)förmåga (Santérus, 2008). Möjliga föreläsningsämnen: Naturvetenskap och teologi, teologi i det offentliga samtalet.

Elisabeth Laasonen Belgrano

Elisabeth  Laasonen Belgrano

Elisabeth Laasonen Belgrano

Svenska kyrkan

Filosofie doktor

Mer om Elisabeth Laasonen Belgrano

Elisabeth Laasonen Belgrano är konstnärlig forskare med inriktning på scenisk/musikalisk/musikdramatiks gestaltning. Hon har i sin forskning framför allt inriktat sig på röstens gestaltande förmåga att beröra och beröras genom olika former av mötanden. För närvarande utvecklar hon ett projekt kring konstnärlig forskning, musik, diakoni och själavård.

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen