Foto: Gustaf Helsing

Caroline Klintborg (f.d. Gustavsson) forskare

Caroline Klintborg är docent i religionspedagogik. Hennes forskning rör frågor om människors meningsskapande, Svenska kyrkans plats och betydelse idag och hur människor talar tro i en tid av religiös förändring.

Om mig, Caroline

Jag är docent i religionspedagogik och särskilt intresserad av människors meningsskapande, av Svenska kyrkans plats och betydelse idag och av hur människor talar om tro i en tid av religiös förändring.

Inom ramen för min forskning vid Kyrkokansliet är fokus konfirmationsundervisning som kunskapsprocess och dess betydelse för unga människors fortsatta engagemang i kyrkans verksamhet med särskilt avseende på Svenska kyrkans gudstjänst.

I tidigare forskningsprojekt har fokus varit unga människors meningsskapande och hur vi begreppsligt kan benämna detsamma. I det sammanhanget har jag utvecklat begreppet ”existentiella konfigurationer” och därtill hörande begrepp. Jag har i min forskning också arbetat med frågor om människors deltagande och delaktighet i Svenska kyrkans huvudgudstjänst samt hur man i Svenska kyrkan arbetar med lärande och undervisning.

Nyckelord

Religionspedagogik, Svenska kyrkans gudstjänst, Konfirmationsundervisning, Delaktighet.

CV

Forskare Svenska kyrkans enhet för forskning och analys 2021- .

Lektor vid Stockholms universitet 2017-

Docent i religionspedagogik, 2017. Associate professor in religious education.

Lektor vid Teologiska högskolan Stockholm 2013–2017.

Forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2013–2015.

Filosofie doktor i pedagogik, oktober 2013. Degree of Doctor of Philosophy.

Min pågående forskning

I samarbete med Lunds- och Härnösand stift leder jag ett forskningsprojekt där 16-åringar som deltagit i Svenska kyrkans konfirmandarbete står i fokus. 

Syftet med forskningsprojektet är att tolka och fördjupa förståelsen för hur konfirmerade ungdomar beskriver konfirmationstidens kunskapsbidrag och vilken betydelse detta har för deras (icke) deltagande i kyrkans verksamhet efter konfirmationstiden.  Ett särskilt intresse kommer visas deras beskrivningar av Svenska kyrkans gudstjänst. 

Samarbeten (i urval)

NCRE Nordic Conference of Religious Education.

ISREV International Seminar on Religious Education and Values.

ENRECA the European Network for Religious Education through Contextual Approaches.

NFR Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning.

Member of NTNU RE Research group, Trondheim. 

Member of the editorial board for Nordic Journal of Practical Theology.

Mina publikationer i urval

Monografier
Klintborg, C. 2021. Vägen är allt. En introduktion till religionspedagogik för den kristna församlingen. Varberg: Argument förlag.

Klintborg, C. 2021. Avstånd. Delaktighet. Längtan. Gudstjänst i en tid av religiös förändring. Skellefteå: Artos.

Gustavsson, C. 2020. Delaktighet i Praktiken - Gudstjänsten i Centrum. Redovisning av ett forskningsprojekt 2017-2019. Asarum: Asarums pastorat.

Gustavsson, C. 2019. En process på riktigt. Lärande och undervisning i Västerås pastorat 2018. Redovisning av ett forskningsprojekt. Västerås: Västerås pastorat.

Gustavsson, C., 2016. Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. Skellefteå: Artos.

Gustavsson, C., 2013. Existentiella konfigurationer. Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. Stockholm: Stockholms universitet, US-AB. Diss.

Refereegranskade artiklar
Gustavsson, C. 2020. ’Delaktighet i praktiken – söndagens huvudgudstjänst som utmaning och möjlighet’, i Nordic Journal of Practical Theology 2/2020, s.39-57.

Gustavsson, C., 2020. ‘Will there be space for young people’s own meaning-making processes in the RE classroom? Existential configurations as a concept and an educational tool’. N. Montesano Montessori, & G. Lengkeek (eds.) Opening up Spaces for meaningful enagement in Educational praxis. Utrecht: Eburon, pp.73-88.

Gustavsson, C. 2020. Religionspedagogik – ett forskningsfält i tiden. i Nordic Journal of Practical Theology. 1/2020, pp.78-89.

Gustavsson, C., 2020. ‘Vulnerability as a quality in the classroom and research in religious education’. I. Ter Avest, C. Bakker, J. Ipgrave, S. Leonhard, P. Schreiner (Eds.) Facing the Unknown Future. Religion and Education on the Move, Religious Diversity and Education in Europe, vol. 41, Munster: Waxmann. pp. 183-193. ISBN 978-3-8309-4076-0

Gustavsson, C., 2018/2020. ‘Existential configurations: A way to conceptualise people’s meaning-making’, In: British Journal of Religious Education (Open access 20181213).

Gustavsson, C., 2018. ’Life issues among young adults: An empirical and methodological example’. In: Jari Ristiniemi, Geir Skeie, Karin Sporre (Eds.) Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Münster, New York: Waxmann, 211-226.

Gustavsson, C. 2018 “Delaktighet – ett alltför oreflekterat begrepp i Svenska kyrkans församlingsinstruktioner”, i: Svensk Teologisk Kvartalskrift. Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap, nr 94:1-2, 2018.

Gustavsson, C., 2017. ”Inclusion in the Sunday worship - a matter of knowledge?”, i:  Blåder, N. & Helgesson Kjellin, K. Mending the World? Possibilities and Obstacles for Religion, Church, and Theology. Ontario: Pickwick Publication, s.455-468. 

Gustavsson, C., 2016. ”Mellan verklighet och vision – en diskursanalys av Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete”, i: Prismet Årgång 67, hefte 3, s.201-214.

Larsson, R. & Gustavsson, C. 2004. Introduction, i: Towards a European Perspective on Religious Education: the RE research conference March 11–14, 2004. Lund: University of Lund.