Gravrätt

Gravrätt

När en församlingsbo avlidit upplåts kostnadsfritt en kistgrav eller urngrav med gravrätt i 25 år. Det ingår i begravningsavgiften som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Om ny gravsättning sker i samma grav under denna tid förlängs gravrätten med 25 år, räknat från den senaste gravsättningen.

När tiden för en gravrätt gått ut har gravrättsinnehavaren möjlighet att förnya gravrätten med valfritt antal år, dock minst 5 år och max 25 år. Nuvarande kostnad är 100 kr per år. Om gravrättsinnehavaren inte vill förnya gravrätten då upplåtelsetiden gått ut tillfaller gravrätten församlingen.  

Gravrätten får överlåtas till någon som, genom släktskap eller på annat sätt, har en nära anknytning till antingen överlåtaren eller den som är gravsatt inom gravplatsen.  

Gravrättsinnehavaren kan när som helst under upplåtelsetiden återlämna gravrätten till församlingen. Om gravrättsinnehavare saknas och församlingen inte får kontakt med anhöriga inom två år, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen. Detta kan medföra att gravanordningen tas bort.

 

Har du frågor som rör gravrätt, kontakta Mattias Johansson.

Mattias Johansson

Mattias Johansson

Forshedabygdens församling

Kyrkogårdschef