Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kommentar till nytt beslut om minnesstunder i mars 2019

Inledning

De grundläggande uppgifterna för församlingarna i Folkungabygdens pastorat är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – precis som för alla församlingar i Svenska kyrkan.

I vårt pastorat förverkligas detta bland annat i vårt arbete med att stötta de svaga i samhället, erbjuda enskilda samtal, vara med i livets stora tillfällen som födelse, dop, begravningsgudstjänster, vigsel och konfirmation. Under hela året har vi gudstjänster, musikupplevelser, körer, grupper och mötesplatser för alla åldrar.

Till detta kommer vårt ansvar att förvalta vårt gemensamma kulturarv genom att sköta alla våra kyrkor som i de flesta fall byggdes redan under medeltiden.

Den senaste tiden har arbetet med den grundläggande uppgiften skymts av en debatt kring pastoratets näringsverksamhet och regler kring minnesstunder i pastoratets lokaler. Vi vill här ge en bakgrund och bemöta några felaktigheter som förekommit i media och skrivelser samt informera om vad kyrkorådet beslutat efter att ha tagit del av synpunkter från medlemmar och näringsidkare.

Bakgrund

Intäkterna som behövs för vår församlingsverksamhet kommer till största delen från våra medlemsavgifter som kallas kyrkoavgift.

Svenska kyrkan finns i en omvärld som ständigt förändras. Vårt medlemsantal minskar, bland annat på grund av att det är fler medlemmar som avlider än som döps in i vår kyrka, men också för att det är fler som begär utträde än som går in som nya medlemmar. Samtidigt är våra uppgifter som kyrka likadana som tidigare. Det ställer oss inför nya utmaningar.

För att kunna fortsätta med arbetet för kyrkans medlemmar och vår omvärld även i framtiden, valde pastoratets kyrkofullmäktige för några år sedan att besluta om en satsning på näringsverksamhet, där ägande av ett livsmedelsföretag är en del.

En relativt stor utgiftspost för församlingarna är inköp av matvaror. Genom förvärvet av Wienerbageriet för drygt ett år sedan såg kyrkofullmäktige genom sitt aktiebolag en möjlighet att i egen regi förse pastoratet med bröd och konditorivaror.

Bemötanden

Det har påståtts att kyrkoavgiften och begravningsavgiften använts till att finansiera driften av Wienerbageriet, vilket inte stämmer.

Begravningsavgiften som betalas av alla folkbokförda i pastoratet, finansierar begravningsverksamheten som Svenska kyrkan bedriver på uppdrag av staten. Denna verksamhet har en egen ekonomi som särredovisas strikt åtskild från den övriga verksamheten.

Kyrkoavgiften från våra medlemmar används inte till att finansiera driften av pastoratets företag. Aktiebolaget ska stå på egna ben och konkurrera med andra företag på egna meriter. För att ett företag på sikt ska kunna gå med vinst behövs dock kapitaltillskott i en uppstartsfas. För enskilda personer som startar företag finns ofta möjlighet till starta eget-bidrag och att inledningsvis arbeta utan att ta ut någon egen lön. I vårt fall kan vi inte få bidrag eller arbeta gratis men det kan vara värt att nämna att bolagens styrelsemedlemmar inte tagit ut någon ersättning.

Kyrkorådets tidigare beslut

I slutet av februari beslöt kyrkorådet att, vid minnesstunder i pastoratets lokaler, skulle förtäring tas från pastoratets eget bageri, såvida inte sorgehuset hade med sig egen förtäring. Detta beslut gällde enbart minnesstunder då lokalerna hyrs ut utan kostnad till medlemmar. Annan uthyrning av pastoratets lokaler berördes inte av beslutet.

Nytt beslut

Nu i slutet av mars har kyrkorådet behandlat frågan på nytt. Kyrkorådet har lyssnat på åsikter och argument från medlemmar och näringsidkare och även konstaterat att beslutet från februari inte uppnått sitt syfte utan istället skapat en debatt som flyttat fokus från vår grundläggande uppgift. Därför har kyrkorådet nu bestämt att det tidigare beslutet läggs på is och inte tillämpas tills vidare. Det är alltså åter möjligt för sorgehus att beställa förtäring varifrån man önskar till minnesstunder i pastoratets lokaler. Kyrkorådet kommer också att undersöka vidare vilka regleringar som behövs kring lokaluthyrning i samband med minnesstunder för att säkra ekonomin vad gäller kostnader för personal, städning med mera. En utredning angående detta ska vara klar inför budgetberedningen i september.

 Avslutning

Vi hoppas att våra medlemmar förstår att köpet av Wienerbageriet ska vara till gagn för vår grundläggande uppgift och på sikt ge oss inkomster för att fortsätta arbetet bland medlemmarna och för vår omvärld. Som vi redan tidigare sagt: vårt uppdrag är att stötta de svaga i samhället, erbjuda enskilda samtal, vara med vid födelse, dop, begravningsgudstjänster, vigsel och konfirmation - ha gudstjänster, musikupplevelser, körer, grupper och mötesplatser för alla åldrar. Så handla därför gärna på vårt eget bageri och stöd vår duktiga personal som arbetar hårt och får fram högkvalitativa produkter. Många har berömt deras semlor som Östergötlands bästa. Och var hittar du handkavlade Wienerbröd idag om inte på Wienerbageriet i Mjölby?

Mjölby, den 29 mars 2019

Anne-Marie Karlsson,                                           Mattias Ståhlberg,
Ordförande för kyrkorådet                                   Vice ordförande