Aktuella delmål

Övergripande miljömål finns för varje verksamhetsområde och anger vad församlingen vill uppnå med sitt miljöarbete. För att de övergripande miljömålen ska kunna uppnås behöver de brytas ned i delmål och åtgärdsprogram.

Egen odling på Stenhamra församlingsgårds innergård.
Vi vill kunna odla växter som vi kan använda i verksamheterna. Genomförs våren 2018.

Minska uppvärmningskostnaderna
Vi vill arbeta systematiskt med att använda endast en kyrka per vecka under vinterhalvåret för att minska på uppvärmningskostnader.
Delmålet uppfylls hösten 2018. 

Egen energiproduktion
Vi utreder möjligheter för solenergi och/eller vindkraftverk. Ett långsiktigt pågående arbete.
Det som är aktuellt just nu är att utreda möjligheter för sol på kyrktak med sökande av sponsor. Delmålet uppfylls hösten 2018. 

Minska vattenförbrukningen

En årlig mätning av vattenförbrukning görs för att kartlägga minskning där det är möjligt.
Vi arbetar också med ett system för att tillvarata dagvatten och använda till bevattning.

Bättre sopsortering/återvinning på kyrkogårdarna
Separata behållare för brännbart och kompost har tillkomit och systemet kommer att utvecklas ytterligare.
Delmålet uppfylls våren 2018. 

Köpa in och rekommendera produkter som är bra miljöval
Utöka vårt sortiment av ekologiska produkter för visning och försäljning i expeditionen i Stenhamra. Delmålet uppfylls våren 2018. 

Ny laddstolpe till Färentuna
I vårt arbeta med att minska fossila bränslen vid transporter installerar vi en laddstolpe vid Färentuna församlingshem. Vi kommer också att installera laddställen med mätare vid begravningsverksamhetens lokaler vid Skå kyrka. 
Färingsö församling har sedan tidigare två laddstolpar vid Stenhamra församlingsgård som är öppna för allmänheten. 
Delmålet uppfylls våren 2018. 

Solceller
2019 installerade församlingen 109 solcellsmoduler, med en total installerad effekt på 33,79 kW, på taket till Stenhamra församlingsgård.
”Det här är ett led i vårt ständigt pågående miljöarbete”, säger kyrkoherde Peter Strömmer. ”Ett miljö-arbete som till exempel också innefattar att vi kör elbilar i våra verksamheter. Elbilar som vi nu kan ladda med vår egen solkraft.”
Efter att solelen nu är installerad används den producerade elen i första hand direkt i församlingsgården. Under den mest gynnsamma tiden på året, maj-september, kommer det i perioder produceras mer el än vad som behövs. Denna överproduktion säjs tillbaka till elnätet.
Utöver miljönyttan så är det också en smart investering som återbetalar sig redan efter 12-13 år.
Det här är det första solcellsprojektet i Färingsö församling, men det kan bli aktuellt med fler. ”Det här är en framtidsfråga” säger kyrkoherde Peter Strömmer och tillägger: ”Vi har flera tak i tankarna redan nu och på många håll öppnas det för solceller även på kyrkobyggnader, så miljöarbetet fortsätter.”

Foto: Joakim Jonsson