Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om dans i kyrkan

Här finns frågor och svar på några av de funderingar som brukar komma upp i samband med dans i kyrkan.

Hur dansar man i ett vanligt rum?
Är man i kyrkan så har man ett naturligt centrum i altaret. I ett vanligt rum brukar man ofta skapa ett centrum. Det kan bland annat vara med hjälp av ljus, blommor och tyger. Ibland ställer man fram ikoner, ibland tar man in naturen i rummet; alltså något vackert att vila ögonen på.
 
Är det okej att dansa i kyrkan?
Ja, det är okej att dansa i kyrkan! Alla människor är vi olika. En del tar till sig Guds ord genom text, en del genom musik och andra genom rörelser och dans. Genom att dansa i kyrkan förtydligas Guds budskap och budskapet kan på så sätt nå ut till fler.
 
Vad är Kvinnor i Svenska kyrkans relation till dans?
Kvinnor i Svenska kyrkan är en kvinnorörelse inom Svenska kyrkan som ser mycket positivt på dansen i kyrkan. Danstillfällen när det gäller Heliga danser, som är den dans som är mest utbredd inom Svenska kyrkan, sker ofta på initiativ av eller i samverkan med Kvinnor i Svenska kyrkan. Likaså stödjer man gärna den rituella dansen.

Man ser dansen som ett sätt att utan ord erfara och uttrycka sig kring viktiga livsfrågor, som ett komplement till sång, musik och andra konstnärliga uttryck i kyrkan. Dansen är ett uttryck för lovsång, bön och tillbedjan, ett sätt att förmedla evangelium.
Läs mer om Hans Kvarnström, en svensk manlig dansledare i Karlstad.

Varför dansar fler kvinnor än män?
Denna fråga har egentligen  inte något svar. Dans har länge ansetts som något feminint. Maria Rönn (läs artikel) talar om att dansen försvann som manligt nöje i och med att hovlivet försvann på 1800-talet. Ingen  kan med säkerhet bevara denna fråga men om fler män börjar dansa så lockar det förhoppningsvis till sig ännu fler män.

Hur gör jag om jag vill att min församling ska börja dansa?
Under Länkar och kontaktpersoner finns en mängd länkar som kan vara till nytta. Du kan där hitta en dansledare som kan komma till din församling eller så kan du kontakta den person som är kontaktperson i ditt stift, för att se var man dansar i Sverige. Kontaktpersonerna har en bred kunskap om dans och stödjer dig gärna.

Vad är en rit?
Ordet rit kommer från latinets ri’tus och betyder heligt bruk. Riten är en ceremoni med en fastställd ordning och är av religiös eller magisk innebörd. En förrättning, till exempel en gudstjänst kallas ritual. Inom kyrkan finns riter, kyrkliga handlingar såsom dop, konfirmation, bröllop, begravning som vi idag möts kring. Riten har ofta med olika livsfaser att göra.
 
Hur får jag information om danstillfällen och dansretreater?
Under Länkar och kontaktpersoner har vi samlat en mängd matnyttig information. Är du intresserad av Heliga danser finns mer information på Heliga dansers webbsidan. Många dansledare lägger ut sina kurser/danstillfällen på Sensus hemsida eller hos Studieförbundet Bilda. Testa att söka på dans. Flera dansledare har också egna webbsidor där de listar danstillfällen.

Vad är liturgi?
Liturgi, ursprungligen från grekiskans leitourgi’a, är en benämning på en religiös grupps gudstjänst eller gudstjänstordning. Begreppet användes ursprungligen om den judiska gudstjänsten och intar en framträdande roll inom kristendomen, men kan även användas för beskriva andra religioners riter och ceremonier. En liturg är en person som förrättar gudstjänst.

Liturgin har sin ordning men varierar. Det finns en grundliturgi men som kan förändras och se annorlunda ut.

Vad är Sofiamässor?
Sofia (Sophia) är grekiska och betyder visdom. Vi känner igen Sofia från ordet filo-sofi(a) (philosophia) som betyder vän av visdom. I Gamla testamentet utvecklas Sofia-begreppet framför allt i Ordspråksboken. Sofia är visheten personifierad. Visheten står här för praktiska levnadsregler, som framförs i ordspråksform, men även för en hemlig och mytisk kunskap om verklighetens innersta väsen. Sofia blir ofta avbildad som Jesus tvillingsyster - Guds dotter.
 
I Sofiamässan lyfter man fram de bibeltexter som talar om Sofia. Det är en feministisk form av gudstjänst som började med en mässa hösten 1994 i just Sofia kyrka i Stockholm. Mässorna är initierade av Kvinnor i Svenska kyrkan i Stockholms stift (KVISST) och har växt fram ur ett behov av gudstjänstutveckling med kvinnors perspektiv som utgångspunkt. Det finns ingen fast agenda men med gemensamma element som växelläsningar, dans och sånger som återkommer varje gång. De liturgiska sångerna i Sofiamässorna är inte bara sånger utan också danser, och alla gudstjänstdeltagare deltar i dem. Danserna är inspirerade av folkliga danser och kommer på så sätt från samma rötter som Heliga danser.

Läs mer om Sofiamässor här 

Varför heter det Heliga danser?
Begreppet Heliga danser myntades av Maria Rönn i början på 1990-talet. Ordet helig kommer från germanskans hailagaz som betyder invigd, av gudomen försedd med lyckligt liv.  Helighet har samma rot som hel, helande och hälsa. Det är inte danserna i sig som är heliga, vilket ibland misstolkas, utan det handlar om själva sammanhanget och det man upplever i dansen.
Vad är dans?
Dans definieras enligt Nationalencyklopedin som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum. Dans har utövats av människan på alla kulturnivåer. I dansen vill man ge uttryck för stämningar, framkalla vissa tillstånd eller åskådliggöra ett händelseförlopp. Hos olika folkgrupper har dansen ofta ett praktiskt och religiöst syfte, som att bota sjuka eller öka fruktbarheten. Dansen kan också vara en ren glädjeyttring, en form av underhållning eller en tävlingsform.