Foto: Magnus Aronson/IKON

Diakoni - socialt arbete

Vem är min nästa? Ordet diakoni betyder tjänst, och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser. Det diakonala arbetet kan beskrivas som kristen tro omsatt i konkret handling. Svenska kyrkans medarbetare möter människor i behov av stöd genom flera olika verksamheter.

Diakonipastoral
Att ta fram en diakonipastoral är en processmetod som ska underlätta för församlingen att planera, prioritera och organisera församlingens diakonala arbete. 2017 fastslog kyrkofullmäktige i Falu pastorat ett antal strategiska mål, varav ett gällde att en diakonipastoral skulle tas fram. Arbetet med att ta fram en diakonipastoral följer en viss ordning och mall. Läs vad som står i diakonipastoralen

Ibland vänds vardagen i kaos, någon närstående blir sjuk eller dör, man mister fotfästet eller blir plötsligt ensam. Det kan finnas många anledningar till att man behöver en medmänniska att prata med och få råd och stöd ifrån.

I Falun arbetar diakonerna i många olika sammanhang. Vem du än är, och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen att kontakta en diakon. Alla diakoner har tystnadsplikt och det du säger stannar mellan er.

Exempel på diakoni i Falun

I vården

På Falu lasarett, i Sjukhuskyrkan, finns det diakoner och präster för samtal och stöd åt patienter, personal och närstående. Diakoner samarbetar i nätverket Samverkan i vården med hemtjänsten, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. De arbetar också med att stödja anhörigvårdare.

Bland sörjande

Sorg är en naturlig del av livet, men kan ändå vara svår att hantera. I Falun finns det sorgegrupper som leds av diakoner där människor som mist någon närstående träffas och pratar om sina erfarenheter. Du är välkommen att vara med i en sorgegrupp. Kontaktuppgifter finns i rutan nedan.

Om du är ensam...

Diakoner arbetar med olika sociala aktiviteter i församlingshem och på äldreboenden för att ge möjlighet för människor att mötas i nya sammanhang. Församlingsträffar, familjeläger och fest för jubilarer är några exempel.

Bland utsatta

Diakoner arbetar också bland människor i särskilt utsatta livssituationer, som av olika anledningar fallit genom samhällets skyddsnät. Arbetslösa, långtidssjukskrivna, ensamstående föräldrar med flera kan få stöd och viss ekonomisk hjälp av diakonin, se Diakonipengen
Svenska kyrkans diakoner samarbetar vid behov med kommunens socialarbetare. 

 

Diakoner i Svenska kyrkan Falun