Fonder och stiftelser

Diakonipengen fördelar pengar ur församlingarna i Svenska kyrkan Faluns alla fonder och stiftelser. Du behöver inte göra någon separat ansökan till en speciell fond/stiftelse, utan alla ansökningar görs direkt hos Diakonipengen.

Fonder och stiftelser i Svenska kyrkan Falun

Samfond för diakoni

Fonden har till uppgift att möjliggöra diakonala åtgärder, i första hand tillfälliga eller individuella, i andra hand kollektiva. Fonden ska bidra till att främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad. Fondens avkastning kan även användas för att väcka intresse för diakoni.

Stiftelsen Skyddsmödraförbundets i Falun fond

Fonden har till uppgift att möjliggöra diakonala åtgärder i första hand individuella genom utgivande av kontanta bidrag till behövande, företrädesvis äldre kvinnor, bosatta inom Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar samt i andra hand kollektiva.

Stiftelsen Samfond för barn- och ungdomsverksamhet

Fonden har till uppgift att främja kyrkligt arbete bland barn och ungdom, särskilt med tanke på undervisning, vård och fostran. 

Stiftelsen Gustaf och Johanna Kahlmeters legat

Stiftelsen ska användas för kristen social verksamhet bland barn, ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. Stiftelsen ska användas främst bland äldre personer. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål, som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Åkerbloms testamentsfond

Fonden har inte delat ut några medel de senast åren.

Stiftelsen Samfond för diakoni i Vika

Stiftelsens ändamål är att möjliggöra diakonala åtgärder, i första hand tillfälliga eller individuella, i andra hand kollektiva. Stiftelsen ska bidra till att främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. Stiftelsens avkastning får ej användas till ändamål som ska tillgodoses av utdebiterade medel.

Stiftelsen Margareta & Tor Ärjes minnesfond

Stiftelsens avkastning ska årligen användas för vård av behövande ålderstigna och sjuka personer kyrkoskrivna i Vika församling, även som bidrag till inom församlingen kyrkoskrivna barns vård, fostran eller utbildning. Vika församlings kyrkofullmäktige har beslutat att det senare avser ungdomar inom Vika församling (folkbokförda inom Vika församling minst ett år) som studerar vid universitet och högskolor. Även ungdomar vid gymnasium på annan ort kan komma ifråga.

Stiftelsen Frida Lundgrens donation

Enligt urkund/stadgar är stiftelsens ändamål att den årliga avkastningen ska användas till frivillig kyrklig verksamhet.

Stiftelsen Hosjö orgelkassa

Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas i första hand till underhåll av kyrkorgel och orgelläktare samt till anskaffning av inventarier till Hosjö kyrka, i andra hand till anskaffning och underhåll av inventarier och material till församlingens musikliv och i tredje hand till stipendier till församlingsbor som med sin musikaliska begåvning och intresse kan bidra till församlingens musikliv. Stiftelsens avkastning får inte användas till ändamål som ska tillgodoses av utdebiterade medel.

Stiftelsen Judith Ericksons gåvo- och hjälpmedel

Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska utdelas till sjuka, handikappade och allmänt behövande i Hosjö och Korsnäs samhälle.

Stiftelsen Samfond för diakoni i Hosjö

Enligt urkund/stadgar är stiftelsens ändamål att möjliggöra diakonala åtgärder, i första hand tillfälliga eller individuella, i andra hand kollektiva. Stiftelsen ska bidra till att främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. Stiftelsens avkastning får ej användas till ändamål som ska tillgodoses av utdebiterade medel.

Stiftelsen Samfond för barn och ungdom i Hosjö

Enligt urkund/stadgar är stiftelsens ändamål att främja kyrkligt arbete bland barn- och ungdomar, särskilt med tanke på undervisning, vård och fostran. Stiftelsens avkastning får inte användas till ändamål som ska tillgodoses av utdebiterade medel.

Stiftelsen Gustaf och Johanna Kahlmeters legat

Stiftelsen ska användas för kristen social verksamhet bland barn, ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. Stiftelsen ska användas främst bland äldre personer. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål, som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Grycksbo minnesfond

Krav på att sökanden har anknytning till Grycksbo.

Stiftelsen Anna Viktoria Ströms donationsmedel och Rigmor Elstadius gåva

Enligt urkund/stadgar är stiftelsens ändamål att av föregående års avkastning ska utdelning ske till ungdomar inom Aspeboda församling, vilka ämnar studera vid universitet, högskolor eller annan eftergymnasial utbildning.

Denna stiftelse är den enda av Svenska kyrkan Faluns stiftelser till vilken man idag kan göra en direkt ansökan. Den sökande ska vara under 35 år, från Aspeboda församling och bedriva aktiva studier vid universitet eller högskola. Stipendiet kan erhållas sex gånger under studietiden. Läs mer