Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlem i Svenska kyrkan

Om medlemskap och verksamhet i Svenska kyrkan

Livets avgörande skeenden

Kyrkan finns där i livets stora ögonblick - dop, konfirmation, vigsel och begravning. Här finns traditionens trygghet och många medarbetares kunskap och erfarenhet som en tillgång och ett stöd i såväl glädje som sorg. Alla människor, oavsett om man anser sig vara troende eller inte, kan räkna med kyrkan i dessa sammanhang.

Livstolkning

Svenska kyrkan vill förmedla den kristna tron, det är ett uppdrag som Jesus själv har gett sin kyrka. Det görs i t ex gudstjänster och undervisning. Samtidigt finns alltid en öppenhet och en respekt för andra synsätt eller för människors sökande. Lyssnande och dialog är därför ett viktigt förhållningssätt för kyrkans medarbetare. Ett levande samtal kan fungera som ett forum att tolka sitt eget liv.

Själavårdande samtal är en annan möjlighet. Att alla präster har absolut tystnadsplikt ger människor en möjlighet att samtala om det som tynger och samtala kring livets allra innersta frågor.

Stillhet - en plats för eftertanke

Tystnad och stillhet är en stor bristvara i det moderna samhället. Här finns kyrkorummet som en oas, en plats för eftertanke och meditation där tiden på många sätt tycks stå stilla. Kyrkorna står öppna alla dagar för var och en som vill stanna upp i en stund för meditation, stillhet eller bön.

Socialt ansvar

Svenska kyrkan tar ett socialt ansvar, här hemma och internationellt. Svenska kyrkan bistår människor som av olika skäl hamnat vid sidan av de ordinarie samhälleliga skyddsnäten. Diakonal verksamhet, stöd åt flyktingar, familjerådgivning, omsorg om de som är ensamma, sjuka eller som på annat sätt riskerar att hamna utanför den sociala gemenskapen är exempel på arbete som bedrivs i Faluns församlingar. Internationellt sett stödjer och medverkar Svenska kyrkan i en mängd olika bistånds- och samarbetsprojekt i tredje världen.

Etik och moral

Genom konfirmandarbetet, skolkontakter och många andra sätt, för kyrkan en dialog om etiska- och moraliska frågor. Samtidigt vill Svenska kyrkan förmedla kristna värderingar till stöd och hjälp i människor liv.

En omfattande verksamhet

Församlingarna bedriver en omfattande verksamhet med många inriktningar. Gudstjänsterna fungerar som en trygg puls med ett stort och varierat utbud varje vecka. Musiken och körerna finns för den som vill njuta av musiken eller själv sjunga i kör. Här samlas en lång rad grupper som barntimmar, studiegrupper, Kyrkans Unga, pensionärer och många andra. I kalendariet under respektive församling här på hemsidan presenteras veckans utbud.

Inträde i Svenska kyrkan

Den som döps blir därmed också medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar kan också meddela att deras barn ska bli medlemmar i kyrkan. Om barnen är över 12 år måste de ge sitt samtycke till in- eller utträde. Även en vuxen kan anmäla till sin församling att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan. Om man är döpt i Svenska kyrkans eller någon annan evangelisk-luthersk kyrkas ordning, behövs bara denna anmälan för att man ska bli medlem i Svenska kyrkan. Om man inte är döpt kan man samtidigt med sin anmälan begära undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop.

För att tillhöra Svenska kyrkan ska man vara svensk medborgare eller i Sverige bosatt utländsk medborgare. Den som är svensk medborgare kan tillhöra Svenska kyrkan utan att vara folkbokförd i Sverige. Den som har valt att lämna Svenska kyrkan kan begära återinträde, då kontaktar man den församling där man är skriven.

Kyrkoavgift

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. I beloppet ryms också den begravningsavgift som alla medborgare betalar, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Avgifternas storlek styrs av inkomst och i vilken församling man är folkbokförd. Inom Falu pastorat (Aspeboda, Falu Kristine, Grycksbo, Stora Kopparbergs och Vika-Hosjö församlingar) är kyrkoavgiften för år 2017 1,01 kr. Avgiftens storlek bestäms av pastoratets kyrkofullmäktige som väljs av kyrkans medlemmar vart fjärde år.

Kyrkans verksamhet finansieras till stor del av kyrkoavgiften, drygt 80 procent av församlingarnas totala inkomster. Församlingsverksamheten innehåller bland annat gudstjänstfirande, musikverksamhet, barn- och ungdomsarbete, diakoni, själavård, studiecirklar, internationellt arbete, samverkan med vård, skola och omsorg, samt mycket annat.

En del av pengarna går också till verksamheten inom Svenska kyrkan i utlandet, som finns till för alla svenskar som befinner sig utomlands en längre eller kortare tid och behöver en fast punkt i tillvaron, liksom till Svenska kyrkans internationella arbete - Hela världen, som arbetar med våra samarbetskyrkor i utvecklingsländerna.

Begravningsavgift

De som inte tillhör Svenska kyrkan behöver inte betala kyrkoavgift, men måste ändå betala begravningsavgift. Begravningsavgiften går till kostnaderna för begravningsverksamheten. Enligt beslut av riksdagen ska Svenska kyrkan ansvara för att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla svenskar, oavsett religiös övertygelse. Begravningsavgiftens storlek är beroende av inkomst och församlingstillhörighet. Begravningsavgiften är inte knuten till den individuella begravningen. En stor del av avgiften används för att bygga och förvalta kyrkogårdar, fastigheter och anläggningar.

Från 2017 kommer begravningsavgiften att vara densamma i hela Sverige (förutom i Tranås och Stockholm). Läs mer om den nya begravningsavgiften på Karmmarkollegiets hemsida

Vill du läsa mer om medlemskap och kyrkotillhörighet klicka här

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan?

Kontakta oss om du vill bli medlem eller om du vill säga upp ditt medlemskap.

023-70 20 00

Telefontider:
Mån-fre kl 9-15

Besökstider:
Mån-fre kl 9-16, juni - augusti kl 9-15

Besök och post:
Kristinegatan 11, 791 71 Falun

E-post

Veckoannons och månadsagenda

Du hittar en aktuell veckoannons här på Svenska kyrkan Faluns webbsida och i Annonsbladet varje vecka. Där finns information om gudstjänster, musik och verksamhet i Falu pastorats fem församlingar.

Läs mer om Veckoannons och månadsagenda.