Aktuella fastighetsprojekt

Här finns information om pågående fastighetsprojekt inom Falu pastorat, Svenska kyrkan Falun.

Åtgärdande av höga radonvärden, Kristine kyrka

Under vintern 2019/2020 uppmättes radonhalter över godkänd nivå i Kristine kyrka. Arbeten pågår med att sänka radonhalterna, vilket görs genom att en så kallad radonbrunn installeras i marken utanför kyrkan. Radonbrunnen sänker radonhalten genom att den transporterar markluften bort från kyrkan, och hindrar därmed den radonhaltiga luften från mark och grund att stiga upp i kyrkans lokaler. Arbetet med radonbrunn beräknas klart i november 2020, därefter följer mätningar för att kontrollera värden och utvärdera om ytterligare åtgärder krävs eller ej.

Åtgärdande av höga radonvärden, Stora Kopparbergs kyrka

Under vintern 2019/2020 uppmättes radonhalter över godkänd nivå i Stora Kopparbergs kyrka. Arbeten pågår med att sänka radonhalterna, och detta görs med hjälp av ökad ventilation. Ventilationsanläggningar installeras i byggnaden, för att på så sätt ventilera in utomhusluft (som värms), vilket skapar ett övertryck i kyrkobyggnaden och därmed motverkar att radonhaltig luft från mark och grund tränger in i lokalerna. Åtgärderna beräknas genomföras vintern 2020/2021, och därefter utförs mätningar för att kontrollera åtgärdernas effekt.

Renovering av verkstadslokaler, Skogskyrkogårdens ekonomibyggnader

Under vintern 2020/2021 renoveras verkstadslokaler och tvätthallar vid Skogskyrkogårdens ekonomilokaler (belägna mellan Skogskyrkogården och Hästbergs begravningsplats). Invändigt får lokalerna nya ytskikt och en något ändrad planlösning. Taket höjs, och förses även med solceller för att få en mer miljövänlig drift av byggnaden i framtiden. På parkeringen utförs arbeten med belysningen samt att ett antal laddstolpar för elbilar installeras, med syfte att både egen personal och besökare skall kunna nyttja dessa som ett steg i klimatarbetet inom Falu Pastorat. Arbetena med ekonomilokalerna beräknas vara klara i april 2021.

Arbeten i ”prästrummet”, Kristine kyrka

Under hösten 2020 pågår arbeten i det så kallade prästrummet i Kristine kyrka (rummet ligger ovanför kyrkans sakristia). Rummet utsattes för sot och rök i samband med en mindre brandincident under våren 2020, och behöver därför rengöras, målas samt att de inventarier som befunnit sig i rummet också behöver sanering och rengöring. Arbetena beräknas vara klara i december 2020.

Utöver dessa projekt pågår kontinuerligt mindre underhålls- och förbättringsarbeten.