Pastoratets vision

Svenska kyrkan Falköping ska vara en gemenskap i Kristus, befriade av Guds nåd, som lever och verkar tillsammans för fred, rättvisa och försoning.

Grundläggande uppgift
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av den grundläggande uppgiften.
Lag (1998:1591) om Sv.Kyrkan samt kyrkoordningen 2 kap 1 §.

Begravningsverksamheten
Begravningsverksamhet är de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna gravplatser. Svenska kyrkan ska anordna och hålla allmänna gravplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde. 
Begravningslagen (1990:1144, 1 §)

...............................................................................................

PASTORATETS VISION
Identitet och teologisk grundsyn

”En gemenskap i Kristus, befriade av Guds nåd, som lever och verkar tillsammans för fred, rättvisa och försoning”

Pastoratets vision markerar samhörighet med den världsvida gemenskapen av
lutherska samfund. Grunden finns i den tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för och som kommer till uttryck i Bibeln, Kyrkoordningen och övriga dokument som uttrycker Svenska kyrkans bekännelse. Visionen leder in i en gemensam värdegrund:

”Tro, hopp och kärlek”,  som ska prägla allt som sägs och görs.
Tro: Att lita på Fadern.
Hopp: Att lyssna till Jesus
Kärlek: Att leva med Anden

Pastoratet delar också Skara stifts vision om att i ord och handling tala tydligt om Jesus, och vill ta ett särskilt ansvar för barns rätt till andlig utveckling. Därför beaktas noggrant situationen för barn som vistas eller bor i pastoratet.

Församlingsinstruktionen är det grundläggande mål- och visionsdokument som
berättar vad Svenska kyrkan i Falköpings pastorat är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Här kan du läsa den!